5 Φεβρουαρίου 2015

Αγορές μεταχειρισμένων αυτοκίνητων από χώρες εντός ΕΕ

Φανοποιός προσθέτει ΚΑΔ 45.11.22.01 όπου θα αγοράζει από Γερμανία (ιδιώτες και έμπορους) μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με ποια στοιχεία θα αγοράζει και με ποια θα τα πωλεί εδώ; Ποιες υποχρεώσεις έχει ως προς ΦΠΑ στο κανονικό καθεστώς και ποιες ως προς στο άρθρο 45 που αναφέρεται στο ειδικό καθεστώς των μεταχειρισμένων. Στο καθεστώς αυτό υπάγεται προαιρετικά ή υποχρεωτικά; Οι αγορές από ιδιώτες της Γερμανίας θεωρούνται ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και χρειάζεται υποβολή VIES; Γενικά να με ενημερώσετε πώς τηρείται μία τέτοια εκμετάλλευση από πλευράς ΦΠΑ, ΚΦΑΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 (τελευταίο εδάφιο), του άρθρου 45, του κώδικα ΦΠΑ, οι παραδόσεις κάθε είδους μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων δεν μπορούν να υπαχθούν στο απλοποιημένο καθεστώς των μεταχειρισμένων αγαθών του παραπάνω άρθρου.

Συνεπώς, ο υποκείμενος στο φόρος της προκειμένης περίπτωσης δεν δύναται να περιλαμβάνει τις αγορές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλες χώρες, εντός ΕΕ, στο καθεστώς περιθωρίου κέρδους.

Η εξαίρεση αυτή ισχύει και για παραδόσεις καινούργιων αυτοκινήτων (παρ. 12 του ίδιου άρθρου).

Επομένως, οι παραδόσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που έχουν αγοραστεί από άλλο κράτος της ΕΕ υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Θεωρούνται, δε, ενδοκοινοτικές εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Εγγραφή τόσο του αγοραστή όσο και του πωλητή στο σύστημα VIES και

β) Αποστολή και μεταφορά του αγαθού από την χώρα του πωλητή στη χώρα του αγοραστή

Εφόσον, λοιπόν, πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, στα βιβλία του Έλληνα υποκείμενου, η συναλλαγή αυτή καταχωρίζεται με την μέθοδο της «χρεοπίστωσης», για τις ανάγκες του ΦΠΑ, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η υποχρέωση της υποβολής του μηνιαίου Πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών – αποκτήσεων - (VIES), μέχρι την 26η του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκε το τιμολόγιο του προμηθευτή. Η υποβολή του Πίνακα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΓΓΠΣ. Εννοείται ότι η πραγματική αξία της αγοράς των αγαθών θα καταχωρισθεί στο απλογραφικό βιβλίο, σε ιδιαίτερη στήλη, με τον τίτλο: «Πραγματική αξία ενδοκοινοτικής απόκτησης, χωρίς ΦΠΑ».

Στην περίπτωση της αγοράς από ιδιώτη εξωτερικού, η επιχείρηση θα πρέπει να εκδώσει εκείνη σχετικό παραστατικό βάσει των διατάξεων της παρ. 10, του άρθρου 8, του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ, βλ. και Πολ. 1003/2015). 

Το σχετικό παραστατικό για την αγορά από ιδιώτη περιλαμβάνει:

α) Την ημερομηνία έκδοσης.

β) Την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του αντισυμβαλλόμενου.

γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών.

ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό της συναλλαγής.

στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων.

Σημειώνεται ότι από τη διάταξη δεν εισάγεται ειδική ονομασία για το σχετικό παραστατικό το οποίο δύναται να είναι ενδεικτικά, κάθε έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, τιμολόγιο (αγοράς), «τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης, αρκεί να περιλαμβάνει όλα τα κατά τα ανωτέρω προαπαιτούμενα δεδομένα.

Είναι προφανές ότι η αγορά αυτή δε θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ καθότι ο πωλητής είναι ιδιώτης και άρα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του φόρου (βλ. παρ. 1, του άρθρου 3, του ΦΠΑ).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.