16 Ιανουαρίου 2015

Διανομή περιουσίας Ο.Ε. κατά την λύσης της

Ομόρρυθμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την ανέγερση και πώληση οικοδομών λύεται και έχει στην κατοχή της ακίνητα (αγροτεμάχια και κτίσματα) τα οποία αγοράστηκαν το 2003. Τα ακίνητα αυτά αποφασίζει να διανείμει στους εταίρους προκειμένου προχωρήσει σε διακοπή εργασιών. Το ερώτημα είναι πώς θα προσδιοριστεί το κέρδος της Ο.Ε. από την διανομή αυτή; Επίσης, διαθέτει κινητά (αυτοκίνητο και σκαπτικά μηχανήματα). Αυτά πώς θα διανεμηθούν στους εταίρους και πώς θα φορολογηθούν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 57, του Ν 4172/2013, «Το προϊόν της εκκαθάρισης θεωρείται διανομή κέρδους κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, στο βαθμό που το εν λόγω προϊόν υπερβαίνει το καταβεβλημένο κεφάλαιο.». Επομένως, αν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης περιλαμβάνει εκτός από χρηματικά διαθέσιμα και τυχόν άλλα περιουσιακά στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποτιμηθούν προκειμένου να προσδιορισθεί η τελικώς διανεμηθείσα αξία.

Εφόσον δεν έχει μέχρι στιγμής εκδοθεί σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος από την διοίκηση όσον αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω, από τα νομικά πρόσωπα που τηρούν τόσο διπλογραφικά, όσο και απλογραφικά βιβλία, κατά την γνώμη μας, ισχύουν τα παρακάτω:

α) Επί της αξίας αποτίμησης του τελικού προϊόντος της εκκαθάρισης, θα πρέπει να υπολογισθεί και να καταβληθεί φόρος μερισμάτων, με συντελεστή 10% (παρ. 1, άρθρο 40, του Ν 4172/2013), αφού αφαιρεθεί προηγουμένως το ποσό του εισφερόμενου κεφαλαίου.

β) Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται και δεν αφορούν χρηματικά διαθέσιμα, θα γίνει με βάση την λογιστική τους αξία, η δε αξία των ακινήτων θα αποτιμηθεί βάσει του κόστους αγοράς τους, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας τυχόν προσθηκών και βελτιώσεων σε αυτά.

γ) Η απόδοση του φόρου θα γίνει με την υποβολή χειρόγραφης δήλωσης (Πολ. 1011/2014), μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την καταβολή των εισοδημάτων στους δικαιούχους. Ειδικά, στην περίπτωση της διανομής κερδών από την ΟΕ που διαλύεται θεωρούμε ότι οι σχετικές πληρωμές στους δικαιούχους θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα οπωσδήποτε εντός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος (βλ. παρ. 2, του άρθρου 68, του ΚΦΕ).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.