27 Νοεμβρίου 2014

Απαλλαγές ΕΝΦΙΑ νομικών προσώπων

Σύμφωνα με την παρ. 8 άρθ. 2 ν. 4223/13 τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούνται από το υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α (αναφέρεται σε Ν.Π.) θεωρούνται αυτά τα οποία εκμισθώνονται ή παραχωρούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο. Τα ακίνητα που δεν εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο θεωρούνται ιδιοχρησιμοποιούμενα. Από τα παραπάνω τεκμαίρεται ότι τα ακίνητα των Ν.Π. που δεν εκμισθώνονται ή δεν παραχωρούνται δωρεάν θεωρούνται ιδιοχρησιμοποιούμενα και απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ.3, δηλαδή ένα ακίνητο που είναι κενό ενός Ν.Π. είναι απαλλασσόμενο. Θα θέλαμε την άποψη σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι απαλλαγές της παρ.1 του άρθρου 3 δεν αφορούν Ν.Π. γενικά, αλλά μόνο τις περιπτώσεις που κατονομάζονται (φορείς γενικής κυβέρνησης, κάποια μη κερδοσκοπικά Ν.Π., ΟΤΑ, θρησκείες κλπ.).

Αντίθετα για τα νομικά πρόσωπα γενικά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4223/2013 σύμφωνα με την οποία:

«3. Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ισούται με το πέντε τοις χιλίοις (5%0). Στην, κατά το προηγούμενο εδάφιο, συνολική αξία δεν συμπεριλαμβάνεται, για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.:

α) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται και κατά το μέρος της οριζόμενης απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος,

β) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων δ΄ της παραγράφου Β.1 και η΄ της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4 του παρόντος,

γ) η αξία των δικαιωμάτων σε κτίσματα της παραγράφου Α.1 του άρθρου 4 του παρόντος, καθώς και σε οικόπεδα και γήπεδα των παραγράφων Β.1 και Β.2, εφόσον αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και για τα ξενοδοχειακά κτίρια του άρθρου 8 της υπ΄ αριθ. 11294885/479/Γ0013 ΠΟΛ/1996 (Β΄ 1152) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις. Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 3 του παρόντος και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του Ν. 2778/1999, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με δύο και μισό τοις χιλίοις (2,5%0) επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν».

Αυτό σημαίνει ότι η αξία ακίνητων που ιδιοχρησιμοποιούνται για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της φορολογητέας βάσης επί της οποίας θα επιβληθεί ο συμπληρωματικός φόρος.

Επειδή, κατά την άποψή μας, η προϋπόθεση για την παραπάνω απαλλαγή είναι διττή, δηλαδή:

Α) ιδιοχρησιμοποίηση,

Β) άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, στο ακίνητο,

κάποιο ακίνητο που είναι κενό δεν μπορεί να υπαχθεί στην παραπάνω διάταξη, αφού δεν ισχύει για αυτό η προϋπόθεση β.

Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι το «κενό» θα διαπιστώνεται από την Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με την εικόνα του ακινήτου που εμφανίζεται στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ., σε συνδυασμό με την λειτουργία του μετρητή της ΔΕΗ, ενώ η πραγματική ιδιοχρησιμοποίησή του θα δηλώνεται τόσο στα Ε2 και Ε3, όσο και στο κύριο έντυπο της φορολογικής δήλωσης του Ν.Π. (Ε5, Φ01010, ή όποια έντυπα θα έχουμε για το φορολογικό έτος 2014). Εξάλλου, σε ότι αφορά το έτος 2013 (οικ. έτος 2014) υπήρχε το ενδεχόμενο να επιβληθεί συμπληρωματικός φόρος 3% επί του τεκμαρτού μισθώματος της ιδιόχρησης (εφόσον βεβαίως το Ν.Π. θα δήλωνε κέρδη προς φορολογία, άρα θα υπήρχε και κύριος φόρος). Με τις νέες διατάξεις του ΚΦΕ, από 1/1/2014 (Ν. 4172/2013, άρθρο 39, παρ. 2 και περ. η, άρθρου 23), θα πρέπει να δηλώνεται τόσο το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση (3% της αντικειμενικής αξίας), όσο και το τεκμαρτό μίσθωμα, ως δαπάνη, η οποία δεν θα υπερβαίνει το παραπάνω ποσοστό.

Ασφαλώς, ένα κενό (κλειστό) ακίνητο, δεν θεωρείται ιδιοχρησιμοποιούμενο.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.