29 Οκτωβρίου 2014

Εισόδημα από ανέγερση οικοδομής σε ακίνητο τρίτου

Ανέγερση οικοδομής σε μισθωμένο ακίνητο για 20 χρόνια με το Ν. 4172/2013. Με το άρθρο 21 παρ 1β του Ν. 2238/1994 φορολογούνταν όλο το κόστος της ανέγερσης οικοδομής σε ακίνητο τρίτου δια τα έτη μίσθωσης. Με το νέο νόμο ισχύει αυτό;  Δεν βρήκα τη διάταξη στο άρθρο 39 του Ν. 4172/2013, τι γίνεται σχετικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πράγματι, με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4172/2013 από 1.1.2014, δεν προβλέπεται η φορολόγηση της αξίας κατασκευής ακινήτου που αναγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή, στο όνομα του ιδιοκτήτη – εκμισθωτή κατά τα έτη που διαρκεί η μίσθωση. Επομένως, στις εν λόγω περιπτώσεις δεν υπολογίζεται εισόδημα για τον ιδιοκτήτη πέραν του ενοικίου που συμφωνείται, ακόμη και αν η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή και μετά τη λήξη της σύμβασης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο γεγονός της φορολόγησης της υπεραξίας που προκύπτει και μάλιστα κατά τρόπο τεκμαρτό (επί αντικειμενικής αξίας) κατά το χρόνο στον οποίο το κτίριο περιέρχεται στη χρήση του εκμισθωτή (παρ.2, άρθρου 41). Για την εν λόγω διάταξη και κυρίως για τον τρόπο υπολογισμού της υπεραξίας για τις ήδη υφιστάμενες κατά την 1/1/2014 συμβάσεις, θα χρειαστεί να αναμένουμε την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων ή και την ενδεχόμενη νομοθετική παρέμβαση.

Δείτε σχετικά στο τεύχος Οκτωβρίου 2014 του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», σελίδα 873, το άρθρο των: Επ. Μπατσινίλα / Κ. Πατατούκα, «Ανέγερση οικοδομής σε έδαφος τρίτου με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»:

Λογιστικό, φορολογικό και νομικό καθεστώς που ισχύει για την παρακολούθηση του κόστους κτιρίων και τεχνικών έργων που κατασκευάζονται από την οικονομική μονάδα σε ακίνητα τρίτων, του κόστους βελτιώσεων και προσθηκών πάνω σε κτίρια και τεχνικά έργα καθώς και εξόδων διαμόρφωσης εδαφικών εκτάσεων σε ακίνητα τρίτων, με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ι. Έννοια - Ιδιοκτησιακό καθεστώς του νέου ακινήτου (Αστικός Κώδικας)

ΙΙ. Λογιστική αντιμετώπιση και νομοθετικό πλαίσιο έκπτωσης δαπανών απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδα

ΙΙΙ. Έκπτωση του ΦΠΑ εισροών των δαπανών κατασκευής

ΙV. Φορολογία εισοδήματος

V. Λογιστική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτιρίου, από τον μισθωτή σε οικόπεδο του εκμισθωτή

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.