24 Σεπτεμβρίου 2014

Ληστεία ταμείου

Απώλεια ταμείου, κλοπή χρημάτων περίπου 50.000 ευρώ. Υπάρχει αντίγραφο από το βιβλίο συμβάντων του αστυνομικού τμήματος και αντίγραφο της μήνυσης κατ αγνώστων. Ερώτηση: Πώς το χειρίζομαι ως προς το εισόδημα και ως προς τον ΦΠΑ; Πρέπει να γίνει κάποια δήλωση – ενημέρωση στην ΔΟY;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τόσο στη φορολογία εισοδήματος όσο και στον ΦΠΑ βάσει του νόμου και της νομολογίας ή ζημία αυτή αναγνωρίζεται για έκπτωση εφόσον είναι βεβαιωμένη και δεν καλύπτεται με ασφαλιστική ή άλλη αποζημίωση. Παρόλο που ο νέος ΚΦΕ (Ν.4172/2013) σε αντίθεση με τον προηγούμενο δεν κάνει σαφή αναφορά, εν τούτοις η εν λόγω ζημιά δεν περιλαμβάνεται στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και θα αναγνωριστεί για έκπτωση βάσει και της νομολογίας που ισχύει. Ως προς τον ΦΠΑ παρόλο που η απώλεια μετρητών δεν έχει άμεση σχέση με αυτόν, έχει γίνει δεκτό από το νόμο ότι ακόμα και στην περίπτωση κλοπής π.χ. πάγιων στοιχείων τα οποία είναι εντός της περιόδου πενταετούς διακανονισμού, θεωρείται ότι αυτά διατέθηκαν σε φορολογητέα δραστηριότητα και δεν υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού ΦΠΑ (παρ.3α-ββ, άρθρου 33 του Κ.Ν.2859/2000).

Όπως ήδη αναφέραμε η δυνατότητα έκπτωσης της ζημιάς ισχύει με την προϋπόθεση ότι δεν καλύπτεται με ασφαλιστική αποζημίωση, ότι είναι βεβαιωμένη (από τις αρμόδιες αρχές) και ότι γίνεται η σχετική λογιστική εγγραφή (βλ. σχετικά παλαιότερη απάντηση στο site, με τίτλο  κλοπή ταμείου).

Δεν προβλέπεται η υποβολή κάποιας δήλωσης ή ενημέρωσης της Δ.Ο.Υ. Ωστόσο θα πρέπει να φυλάσσονται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ώστε να επιδειχθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.

Επικουρικά προτείνουμε και τη σύνταξη πρωτοκόλλου απώλειας ταμείου, από  επιτροπή υπαλλήλων ή στελεχών της επιχείρησης, βάσει του οποίου θα τεκμηριώνεται και το ποσό της απώλειας, δεδομένου ότι πιθανόν αυτό να μην αναφέρεται στην έκθεση της αστυνομίας ή να αναφέρεται απλώς κατά δήλωσή σας.  

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.