24 Σεπτεμβρίου 2014

Φόρος μισθωτής εργασίας ναυτικών

Ο φόρος μισθωτής εργασίας των ναυτικών αποδίδεται πλέον στο τέλος κάθε δεύτερου μήνα από την ημερομηνία παρακράτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ με τους αντίστοιχους αριθμούς ΚΑΕ. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να αποδοθεί και ηλεκτρονικά μέσω taxisnet.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την  Πολ. 1049/2014 Υπ. Οικ. «Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011», οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4172/2013, ΚΦΕ  (φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, Ταμεία κοινωνικής ασφάλισης) που προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 60 (από μισθωτή εργασία και συντάξεις) καθώς και οι υπόχρεοι του άρθρου 62 (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και αμοιβές), που προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 (συντελεστές παρακράτησης και χρόνος απόδοσης του φόρου), αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο με προσωρινές δηλώσεις ως εξής:

  1. Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου, φορολογικού έτους 2014 υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
  2. Ειδικότερα, για την απόδοση του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από τις κάθε είδους αμοιβές των αξιωματικών των εμπορικών πλοίων ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί, έστω για έναν από τους παρακάτω υπόχρεους:

- Οι κατά καιρούς πλοιοκτήτες, για το φόρο για τον φόρο για τον οποίο ήταν οφειλέτες πριν από τη χρονολογία μεταβίβασης από αυτούς της κυριότητας του πλοίου, ως και οι διάδοχοί τους.

- Οι εφοπλιστές, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχαν την εκμετάλλευση πλοίου.

- Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας, κάθε συμπλοιοκτήτης ανάλογα με το ποσοστό της εξ αδιαιρέτου συγκυριότητάς του επί του πλοίου και οι διαχειριστές, για το χρονικό διάστημα που είχαν τη διαχείριση του πλοίου, για ολόκληρο το ποσό του φόρου.

- Οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε είδους εταιρειών ή επιχειρήσεων, οι οποίες εκμεταλλεύονται πλοία, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό του φόρου.

Σημειώνεται ότι, ως εκπρόσωποι των πλοιοκτητών θεωρούνται και οι πράκτορες ή οι πληρεξούσιοι τους στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ευθύνη για τις υποχρεώσεις που αφορούν το φόρο από μισθωτή εργασία, τις οποίες έχουν τα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν, μόνον εφόσον έχουν αναλάβει την προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις αυτές (βάσει σχετικού εγγράφου).

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 (μεταβίβαση πλοίου που δεν τίθεται υπό ξένη σημαία), του Ν. 27/1975 Φορολογία Πλοίων, εφαρμόζονται αναλόγως και για την απόδοση και καταβολή του φόρου, καθώς και για το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού.

Συγκεκριμένα, η δήλωση απόδοσης του φόρου που παρακρατείται (15% και 10%) για τις κάθε είδους αμοιβές των αξιωματικών και για το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού, από τους παραπάνω υπόχρεους (πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, διαχειριστές κ.λπ.)  υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  (βλέπε το συνημμένο έντυπο), όπου και καταχωρίζεται το ποσό του φόρου στον ΚΑΕ 113 με είδος φόρου 1156 και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011, στον ΚΑΕ 891.

Κατά την εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα, εκδίδεται η ταυτότητα οφειλής και ο φόρος αποδίδεται μέσω των τραπεζών, ή με την χρήση e-banking.

Τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν, αφού το σύστημα δεν διαθέτει (προς το παρόν) την σχετική  εφαρμογή, για την υποβολή της δήλωσης μέσω διαδικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι, όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.