8 Σεπτεμβρίου 2014

Λογιστική παρακολούθηση ενός ΚΕΚ με τη μορφή Ι.Κ.Ε.(3 εταίροι - 1 διαχειριστής)

Ποια στοιχεία εκδίδονται για την είσπραξη εσόδων από τα voucher του ΕΣΠΑ; Με ποια στοιχειά γίνεται η πληρωμή των σπουδαστών; Είναι υπόχρεη η εταιρεία, χρήσης ΦΗΜ-ΕΑΦΔΣ ; Τους καθηγητές πρέπει να τους προσλαμβάνει ή με σύμβαση ως εξωτερικούς συνεργάτες με "μπλοκάκι"; Τους εταίρους μπορεί να τους προσλάβει η ΙΚΕ ως εκπαιδευτές, ή πρέπει να λαμβάνουν αμοιβή ως εταίροι και πώς; Μπορεί "τρίτος" ή ακόμα και οι εταίροι να εισφέρουν μετρητά στην ΙΚΕ σε περίπτωση ελαχίστου ταμείου και με ποια διαδικασία; Μπορούν οι εταίροι να λάβουν μεγαλύτερη μηνιαία αμοιβή πέραν της συμφωνηθείσας και πώς αυτό είναι εφικτό λογιστικά και νομικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 6, του ΚΦΑΣ, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει τιμολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής.

Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία θα πρέπει να εκδώσει σχετικό τιμολόγιο προς τον φορέα από τον οποίο εισπράττει την επιδότηση.

Εν συνεχεία αναφέρουμε ότι με βάση τα οριζόμενα στην Πολ. 1004/2013 (παρ. 4, άρθρο 6), για οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιεί η επιχείρηση προς ιδιώτες οι οποίοι δεν συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, θα πρέπει να εκδίδεται (κατά την καταβολή της σχετικής αμοιβής), τίτλος κτήσης. Τα παραπάνω θεωρούμε ότι έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που το ΚΕΚ καταβάλλει αμοιβές σε σπουδαστές – ιδιώτες. Περαιτέρω, η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη στην έκδοση φορολογικών στοιχείων με τη χρήση ΦΤΜ ή φορολογικού μηχανισμού εφόσον δεν παρέχει υπηρεσίες, αλλά ούτε και διαθέτει αγαθά, λιανικώς (άρθρο 1, του Ν 1809/1988).

Επιπλέον, όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουν τα μέλη της ΙΚΕ προς την εταιρεία λόγω της ιδιότητάς τους ως καθηγητές, θεωρούμε ότι χρειάζεται να γίνει χωριστή σύμβαση έργου (παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών), ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (πρόσληψη ως μισθωτών) με την εταιρεία. Τούτο διότι η απαλλαγή των εν λόγω προσώπων από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ καταλαμβάνει μόνο την ιδιότητα του εταίρου και όχι περαιτέρω δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύσσουν τόσο για τους σκοπούς της ΙΚΕ, όσο και για ξένους σκοπούς. Συνεπώς, για την εργασία που παρέχουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας οφείλουν να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ή σε κάποιο άλλο ταμείο, εφόσον πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, αντίστοιχα. Η δυνατότητα καταβολής από την ΙΚΕ, αμοιβής πέραν της συμφωνηθείσας, παρέχεται εφόσον τα επιπλέον ποσά καλύπτονται από νόμιμα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια) ή λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, στην περίπτωση της μισθωτής εργασίας.

Εναλλακτικά, οι εταίροι μπορούν να εισφέρουν στην ΙΚΕ, εξωκεφαλαιακές εισφορές. Οι εν λόγω εισφορές μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, και την υποχρέωση από την πλευρά τους, για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών για ορισμένο χρονικό διάστημα, στο μέλλον. Στην προκειμένη περίπτωση, τα πρόσωπα αυτά δεν λαμβάνουν χρηματική αμοιβή για υπηρεσίες που προσφέρουν και επομένως δεν αποκτούν εισόδημα από τις παροχές αυτές. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα αυτή θα σας παρακαλούσαμε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Εξωκεφαλαιακές Εισφορές ΙΚΕ

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι ανάγκες ρευστότητας της εταιρείας μπορούν να καλυφθούν με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Οποιαδήποτε άλλη καταβολή μετρητών από τους εταίρους προς την εταιρεία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως δανειακή σύμβαση με τις συνακόλουθες επιπτώσεις σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου (καταλογισμός φόρου επί των τόκων του δανείου, επιβολή χαρτοσήμου κ.λπ.).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.