22 Ιουλίου 2014

Υποχρέωση χρήσης ΦΤΜ

Έμπορος με ΚΑΔ 47515133 (λιανικό εμπόριο σεντονιών), πουλάει τα εμπορεύματά του πλανοδίως με το αγροτικό του ι.χ.Υποχρεούται σε χρήση φ.τ.μ ή μπορεί αντί αυτού να εκδίδει αθεώρητες αποδείξεις λιανικών συν/γών; Επιπλέον τα έξοδα συντήρησης του αγροτικού ΙΧ (βενζίνες), μπορούνε να εκπέσουν το ΦΠΑ εκροών,ή στο τέλος της χρήσης πρέπει να κάνει φορολογική αναμόρφωση, τι προβλέπεται με τον νέο ΚΦΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν 4172/2013 (νέος ΚΦΕ), κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα αφαιρούνται όλες οι δαπάνες εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης,

2) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη από την αγοραία,

3) καταχωρίζονται στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και αποδεικνύονται με φορολογικά στοιχεία ή άλλα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω θεωρούμε ότι τα έξοδα που σχετίζονται με τη συντήρηση και λειτουργία του αγροτικού ΙΧ αυτοκινήτου, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Ωστόσο, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην παρ. 2, του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, σύμφωνα με την οποία ποσοστό 30% επί των δαπανών λειτουργίας του οχήματος που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της επιχείρησης θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία για το πρόσωπο που το χρησιμοποιεί. Εν τούτοις, δεν έχουν μέχρι στιγμής δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης οπότε είναι πιθανό να υπάρξουν εξαιρέσεις ή τροποποιήσεις μελλοντικά.

Η υποχρέωση χρήσης ΦΤΜ, γενικώς, προκύπτει από τις διατάξεις του Ν 1809/1988. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, της Πολ. 1001/2014, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ΚΦΑΣ, καθώς και οι αποδείξεις που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικής ταμειακής μηχανής, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες - μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές.

Επομένως, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μπορεί να εκδίδει χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών εφόσον διαθέτει τα αγαθά του πλανοδίως σε χώρους που δεν θεωρούνται λαϊκές αγορές.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.