14 Μαϊου 2014

Τροποποιητική δήλωση ΟΕ για διόρθωση επιχειρηματικών αμοιβών

Συστήθηκε ΟΕ το 2003 με ποσοστά 99%-1% το 2010 έγινε ΕΕ, και 27/12/11 εισέρχεται νέο ομ.μ με ποσοστό 30%. Το μητρώο της ΔΟΥ ενημερώθηκε εκπρόθεσμα 6/2012. Η εταιρεία είχε υποβάλλει εμπρόθεσμα Ε5 δίνοντας επιχ.αμοιβ.στον μοναδικό ομορ.εταιρ. Η εκπρόθεσμη μεταβολή έγινε γιατί το νέο μέλος είχε οφειλές στον οαεε. Πηγαίνοντας μετά να υποβάλλει τροποποιητική με τα σωστά ποσοστά η ΔΟΥ αρνήθηκε να την παραλάβει. Θέλουμε να ξέρουμε αν έχουμε το δικαίωμα να υποβάλουμε τροποποιητική ως προς την επιχειρηματική αμοιβή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994 όπως ίσχυαν για το οικ. έτος 2012 για τις «ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, τα κέρδη που αναλογούν στους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα και στους κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας ή κοινωνίας με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), αφού αφαιρεθεί επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της». Κατά πάγια διοικητική νομολογία (σχετικές ΠΟΛ.1071/1993, 1086757/2007 κλπ.) ως ομόρρυθμοι εταίροι δικαιούμενοι επιχειρηματικής αμοιβής θεωρούνται εκείνοι που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12 της κλειόμενης χρήσης.

Από τις παραπάνω διατάξεις δεν προκύπτει απαγόρευση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για την διόρθωση της επιχειρηματικής αμοιβής, εφόσον από τα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύεται ότι κατά την 31/12 της κλειόμενης χρήσης, η σύνθεση του κεφαλαίου της εταιρείας ήταν διαφορετική από αυτή που «εσφαλμένα» προέκυπτε στη φορολογική δήλωση της εταιρείας. Αντίθετα μάλιστα υπάρχει σαφής υποχρέωση της εταιρείας να υποβάλλει τη σχετική τροποποιητική δήλωση.

Πιθανότατα η άρνηση της Δ.Ο.Υ. να την παραλάβει οφείλεται σε παρερμηνεία του τελευταίου εδαφίου της παραπάνω παραγράφου. Ωστόσο η θέση αυτή δεν έχει γίνει δεκτή από τη διοίκηση, όπως προκύπτει από το έγγραφο με Αρ.Πρωτ.: 1093219/1821/Α0012/24.10.2007 το οποίο αναφέρει τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του N. 2238/1994, ειδικά προκειμένου για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, από τα κέρδη που απομένουν ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου του ίδιου άρθρου και νόμου, αφαιρείται επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι (3) τρεις κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής.

Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της.

2. Ο περιορισμός που θέτουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου των πιο πάνω διατάξεων σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρίας να δηλώσει με την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους δικαιούχους επιχειρηματικής αμοιβής αφορά τον ορισμό των τριών προσώπων που είναι δικαιούχοι αυτής και τα οποία δεν μπορούν να τροποποιηθούν με μεταγενέστερη τροποποιητική δήλωση.

3. Περαιτέρω, όπως διευκρινίσθηκε με την 1018050/189/Α0012/ ΠΟΛ. 1042/8.12.1993 εγκύκλιο η αφαίρεση από τα συνολικά κέρδη της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας επιχειρηματικής αμοιβής είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα αν κάποιος από τους δικαιούχους αυτής εταίρους δεν επιθυμεί να λάβει επιχειρηματική αμοιβή. Η επιχειρηματική αμοιβή αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και συναθροίζεται με τα λοιπά εισοδήματα του δικαιούχου.

4. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας και όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικώς, προκύπτει ότι ομόρρυθμη εταιρεία στην οποία συμμετέχουν τέσσερα μέλη φυσικά πρόσωπα με ποσοστό συμμετοχής 25% ο κάθε ένας υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2007 και από παραδρομή αφαίρεσε επιχειρηματική αμοιβή για δύο μόνο ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα με ποσοστό συμμετοχής 50% για τον κάθε ένα, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του N. 2238/94 δικαιούχοι αυτής ήταν τρία (3) μέλη της.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η πιο πάνω εταιρεία πρέπει να υποβάλει διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους και να αφαιρέσει επιχειρηματική αμοιβή για τρίτο εταίρο καθόσον η αφαίρεση επιχειρηματικής αμοιβής για τρεις ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την 1018050/189/Α0012/ ΠΟΛ. 1042/8.2.1993 εγκύκλιο.

Τέλος, οι δύο εταίροι για τους οποίους υπολογίσθηκε επιχειρηματική αμοιβή με την αρχική δήλωση της εν λόγω εταιρείας, πρέπει να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2007 και να δηλώσουν την επιχειρηματική αμοιβή που τους αναλογεί με βάση τα ορθά ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρεία».

Κατόπιν των παραπάνω η άποψή μας είναι ότι η Δ.Ο.Υ. σφάλλει όσον αφορά την μη αποδοχή της τροποποιητικής σας δήλωσης και ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμο να επανέλθετε θέτοντας υπόψη τους και το ανωτέρω έγγραφο.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.