9 Μαϊου 2014

Διαγραφή απαίτησης από πτωχευμένη επιχείρηση

Εταιρεία έχει συσσωρεύσει ποσό 45χ ευρώ στο λογαριασμό 44.11 , είναι η τρίτη χρονιά (αυτή του 2013) που κάνει πρόβλεψη επισφαλειών και σκόπευε να διαγράψει ανείσπρακτα υπόλοιπα σε δύο έτη με τη συμπλήρωση 5ετίας . Όμως μέσα στο 2013 περαιώθηκε η πτώχευση εταιρείας με έκδοση τελεσίδικης απόφασης που μας όφειλε 200χ ευρώ . Το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεστεί με οριστικές εγγραφές και να μεταφερθεί στα αποτελέσματα χρήσης; Μπορώ μέσα στη χρήση να διαγράψω πρόσθετο ποσό της πρόβλεψης 155χ ευρώ; Αναγνωρίζεται φορολογικά; Η διαδικασία; Ισχύει το όριο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεδομένου ότι αναφερόμαστε στη χρήση 2013 το δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης θα κριθεί υπό το πρίσμα των διατάξεων του παλιού ΚΦΕ (Ν.2238/1994) και ειδικότερα του άρθρου 31. Σύμφωνα με αυτό: «πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγματι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση με οριστικές εγγραφές» (παρ. 1, περίπτωση θ).

Με βάση την παραπάνω διάταξη και δεδομένου ότι έχουν εξαντληθεί τα ένδικα μέσα, η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην χρέωση του λογαριασμού 44.11 για το σύνολο του ποσού των 45.000 € που είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού, με πίστωση του λογαριασμού του πελάτη με το ίδιο ποσό. Εννοείται ότι μετά την εγγραφή αυτή και την χρησιμοποίηση της σχηματισμένης πρόβλεψης, η επιχείρηση δεν θα φορολογηθεί στην 5ετία για το ποσό των προβλέψεων.

Παράλληλα το υπόλοιπο ποσό της ζημίας των 155.000 € δεδομένου ότι το ποσό των προβλέψεων δεν επαρκεί, θα αποσβεσθεί μέσα στη χρήση με οριστικές εγγραφές. Για το σκοπό αυτό θα χρεωθεί ο λογαριασμός 81.02.06 Ζημιές από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις με πίστωση επίσης του λογαριασμού του πελάτη, ο οποίος θα κλείσει. Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει για τον σχηματισμό των προβλέψεων, για την οριστική διαγραφή της απαίτησης και την αναγνώριση της ζημιάς δεν υπάρχει κάποιος ποσοτικός ή ποσοστιαίος περιορισμός αλλά αρκεί η εξάντληση όλων των ένδικων μέσων για την αναγνώριση προς έκπτωση του συνολικού ποσού της ζημιάς αυτής.

Όσον αφορά τη διαδικασία, η διαγραφή αυτή θα πρέπει να γίνει γνωστή στη Δ.Ο.Υ. με την υποβολή της κατάστασης που προβλέπει η παραπάνω περίπτωση θ, της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 10 του ΚΦΑΣ δηλαδή την 25/6/2014.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.