7 Απριλίου 2014

Αγορά αγαθών με πίστωση από ταξιδιώτη τρίτης χώρας

Επιχείρηση πουλά αγαθά σε κατοίκους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ΠΟΛ1338/1996, με την έμμεση μέθοδο απαλλαγής ΦΠΑ αλλά λόγω ανταγωνισμού θέλει να εισπράττει ποσό ίσο με την καθαρή αξία και έτσι αν δεν θεωρηθεί η ΑΛΠ από το Τελωνείο Εξόδου να επιβαρυνθεί η ίδια με το ποσό ΦΠΑ. Μπορεί να πωλήσει αγαθά π.χ. μικτής αξίας 1.845 ευρώ και να εισπράξει με κάρτα ποσό 1.500 (καθαρή αξία) και να κλείσει το υπόλοιπο της καρτέλας του πελάτη με την έκδοση του Πιστωτικού Τιμολογίου για την επιστροφή ΦΠΑ αφού παύει η απαίτηση του με την θεώρηση Τελωνείου; π.χ.1) 70.01Π 1.500 54.00Π 345 30.01Χ 1.845, 2) 33.95Χ 1.500 30.01Π 1.500, 3) 54.00Χ 345 30.01Π345

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β, του άρθρου 24 του ΦΠΑ και των οριζόμενων στην Πολ. 1338/1998, η διαδικασία που προβλέπεται για την έμμεση επιστροφή του ΦΠΑ στον αγοραστή – ταξιδιώτη που διαμένει μόνιμα σε χώρα εκτός της ΕΕ, περιλαμβάνει την προσκόμιση από τον ίδιο (ή εκπρόσωπό του) στο αρμόδιο τελωνείο εξόδου των αγορασθέντων αγαθών και του πρωτότυπου φορολογικού στοιχείου αγοράς (τριπλότυπη θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης)  που φέρει την ένδειξη «για επιστροφή του ΦΠΑ». Εν συνεχεία, ο αγοραστής (ή ο εκπρόσωπός του) υποχρεούται να επιστρέψει το οικείο φορολογικό στοιχείο θεωρημένο από το τελωνείο στον πωλητή εντός τεσσάρων μηνών από την πώληση.

Μετά τη λήψη του θεωρημένου παραστατικού, ο πωλητής υποχρεούται, με τη σειρά του, να επιστρέψει άμεσα στον αγοραστή - ταξιδιώτη το ποσό του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές του. Για την επιστροφή του ΦΠΑ ο πωλητής, εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο, στο οποίο αναγράφει και τον αριθμό της τριπλότυπης απόδειξης λιανικής πώλησης των αγαθών. Στη συνέχεια επισυνάπτει στο "στέλεχος" (τρίτο αντίτυπο των παραπάνω -τριπλότυπων αποδείξεων) το θεωρημένο από την Τελωνειακή Αρχή εξόδου των αγαθών από την Κοινότητα πρώτο αντίτυπο της προαναφερόμενης απόδειξης πώλησης, το πιστωτικό τιμολόγίο καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής.

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι σε περίπτωση που η αγορά των αγαθών που μεταφέρονται σε Τρίτη χώρα πραγματοποιηθεί με πίστωση, όπως αναφέρετε στα δεδομένα του ερωτήματος, μπορεί να γίνει συμψηφισμός του επιστρεπτέου ΦΠΑ του αγαθού με τυχόν υπόλοιπο που οφείλεται από τον αγοραστή του εξωτερικού. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο αντί του αποδεικτικού πληρωμής του ποσού ΦΠΑ προς τον αγοραστή να συντάσσεται σχετικό λογιστικό σημείωμα από όπου να προκύπτει ο συμψηφισμός.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.