22 Ιανουαρίου 2014

Έκπτωση με κουπόνια σε πελάτες σούπερ μάρκετ

Επιχείρηση Σούπερ Μάρκετ, Ομόρρυθμη Εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία, προτίθεται να χορηγεί έναν «πόντο» για κάθε 3 ευρώ αγορών σε πελάτες της, και με την συγκομιδή των 200 «πόντων» θα υπάρχει έκπτωση στον πελάτη 6 ευρώ ή κάποιο δώρο αξίας μέχρι 15 ευρώ ή και μεγαλύτερης αξίας. α) Θα πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό κατά τη χορήγηση των πόντων; (ένας πόντος για 3 ευρώ). Τι παραστατικό θα εκδοθεί κατά την χορήγηση έκπτωσης των 6 ευρώ στον πελάτη για κάθε 200 πόντους; Λογιστικά πώς θα απεικονιστούν; β) Στην περίπτωση χορήγησης έκπτωσης με την μορφή δώρου-προϊόντος μέχρι 15 ευρώ ή πάνω από 15 ευρώ, πως θα απεικονιστεί η αγορά των δώρων-προϊόντων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η χορήγηση των κουπονιών δεν αποτελεί από μόνη της κάποια λογιστική κίνηση, που να απαιτείται η απεικόνισή της στα λογιστικά βιβλία. Η εξαργύρωσή τους από τους πελάτες και η έκπτωση που χορηγείται μπορεί να απεικονιστεί αφαιρετικά στην εκδιδόμενη Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4093/2012 (ΚΦΑΣ), κατά συντελεστή ΦΠΑ και να μεταφερθεί στα βιβλία η τελική αξία.

Εναλλακτικά μπορεί να εκδοθεί και πιστωτική Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών (έκπτωσης) σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ.2 του ίδιου άρθρου. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση δεν απαιτείται, κατά την άποψή μας, λόγω και του μικρού σχετικά ποσού ιδιαίτερη απεικόνιση στα βιβλία της ανωτέρω έκπτωσης, αφού θα είναι ήδη ενσωματωμένη στο δελτίο Ζ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη λογιστική εγγραφή.

Περαιτέρω, στην περίπτωση χορήγησης δώρων, εάν κατά την αγορά τους η επιχείρηση είχε ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ θα πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης προκειμένου να διακανονίσει τον ΦΠΑ που είχε εκπέσει κατά την αγορά τους. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να αρκεστεί στην έκδοση Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών  συμβολικής αξίας (π.χ. 0,01 €).

Όσον αφορά το φορολογικό μέρος, ο νέος ΚΦΕ (Ν.4172/2013) δεν περιλαμβάνει ειδική διάταξη σχετικά με το δικαίωμα έκπτωσης δαπανών για δώρα, όπως συνέβαινε με τον προηγούμενο. Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις η δαπάνη εφόσον πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης και κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, μπορεί να αναγνωριστεί για έκπτωση σύμφωνα με την περίπτωση α, του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου. Ωστόσο, θα πρέπει η αξία του δώρου να είναι εύλογη και σε συνάφεια με τον κύκλο εργασιών του κάθε πελάτη, ώστε να μην προσκρούει στην αμέσως επόμενη περίπτωση β, του ως άνω άρθρου, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες θα πρέπει να αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής να μην κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

Σε ότι αφορά τη λογιστική καταγραφή της αγοράς των δώρων (όχι εμπορεύματα) από την επιχείρηση, δεδομένου ότι τα δώρα αυτά αποτελούν διαφημιστική δαπάνη, προτείνουμε την καταχώρισή τους στον λογαριασμό 64.02.07 «έξοδα προβολής διά λοιπών μεθόδων». Ωστόσο εάν τα δώρα προέρχονται από τα προς πώληση αποθέματα της εταιρείας θα πρέπει να χρεωθεί  με το κόστος τους, ο λογαριασμός  64.02.10 «αξία χορηγούμενων δειγμάτων», σε πίστωση του 78.10 «έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων». Με αυτό τον τρόπο, το κόστος των αποθεμάτων που δωρίζονται δεν θα βαρύνει το κόστος πωληθέντων, αλλά θα βαρύνει τα έξοδα διάθεσης (προβολής και διαφήμισης).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.