9 Ιανουαρίου 2014

Φορολογικά στοιχεία ιδιοκτητών αποστακτήρων

Οι αμβυκούχοι (ιδιοκτήτες καζανιών για την παραγωγή τσίπουρου) τι στοιχεία θα εκδίδουν για τις εξής συναλλαγές α) για την παραλαβή των σταφυλιών στην έδρα της επιχείρησης τους από τους ιδιώτες; β) για την παροχή της υπηρεσίας θα εκδίδουν ΑΠΥ από ΦΤΜ. για τους ιδιώτες ; γ) το αποσταγμένου τσίπουρο θα παραλαμβάνεται από τους ιδιώτες στην έδρα της επιχείρησης, θα εκδίδετε δελτίο αποστολής για την μεταφορά του (λόγω του ότι δίνεται σε ιδιώτη); δ) λόγω του ότι οι άμβυκες (καζάνια) είχαν αγοραστεί πριν την έναρξη τις επιχείρησης, με τι παραστατικό θα καταχωρηθούν στα βιβλία της επιχείρησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο εκμεταλλευτής αποστακτηρίου δύναται είτε α) να αγοράζει σταφύλια από ιδιώτες και εν συνεχεία να πωλεί τσίπουρο στους ίδιους ή σε τρίτους, είτε β) να παραλαμβάνει σταφύλια προς απόσταξη (επεξεργασία) και εν συνεχεία να επιστρέφει τσίπουρο στους πελάτες του. Στην πρώτη περίπτωση πραγματοποιεί πώληση αγαθού, ενώ στη δεύτερη παροχή υπηρεσίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 5 του ΚΦΑΣ, όπως ερμηνεύτηκαν από την Πολ. 1004/2013 (ισχύς από 1.1.2013), δελτίο αποστολής μπορεί να μην εκδίδεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου η παράδοση  των αγαθών γίνεται από ιδιώτη ο οποίος δεν υποχρεούται σε έκδοση τιμολογίου, με την προϋπόθεση βεβαίως της έκδοσης τίτλου κτήσης των αγαθών αυτών κατά την παραλαβή (χωρίς να αποκλείεται και η έκδοση, προαιρετικά, τιμολογίου αγοράς). Ως τίτλος κτήσης (παρ. 5, άρθρο 6 της Πολ. 1004/2013) μπορεί να θεωρηθεί ένα συμφωνητικό, μία υπεύθυνη δήλωση ή ένα τιμολόγιο αγοράς όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των συμβαλλομένων και τα στοιχεία της συναλλαγής όπως αναλύονται στις παραγράφους 10 και 11, του άρθρου 6 της Πολ. 1004/2013. Συνεπώς, βλέπουμε ότι αν το αποστακτήριο αγοράζει σταφύλια από ιδιώτες και εν συνεχεία πωλεί σε αυτούς τσίπουρο έχουν εφαρμογή οι παραπάνω διατάξεις.

Στην περίπτωση όμως, που δεν πραγματοποιείται αγορά των σταφυλιών από τον ιδιοκτήτη του αποστακτηρίου (ούτως ώστε να παρέλκει η έκδοση στοιχείου διακίνησης), απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής (ισχύει για το 2013) από την επιχείρηση κατά την παραλαβή των αγαθών από τον ιδιώτη, με αιτιολογία την επεξεργασία τους.

Επιπλέον, για τις πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών προς ιδιώτες το αποστακτήριο υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη λιανικών συναλλαγών μέσω φορολογικής ταμειακής μηχανής ή μηχανισμού βάσει των διατάξεων του Ν 1809/1988, δίχως να υφίσταται η δυνατότητα έκδοσης των ανωτέρω φορολογικών στοιχείων από θεωρημένα χειρόγραφα στελέχη.

Τέλος, σημειώνεται ότι η καταχώριση πάγιων στοιχείων στα βιβλία της επιχείρησης που αγοράστηκαν από τον επιχειρηματία πριν την ημερομηνία έναρξης εργασιών μπορεί να γίνει, επίσης, με την έκδοση τίτλου κτήσης (βλ. ανωτέρω). Η τελική αξία των στοιχείων που θα αναγραφούν στον τίτλο κτήσης θα επιβαρυνθεί με χαρτόσημο 3,6% (παρ. 1α, του άρθρου 13 του ΚΝΤΧ). Το ποσό του χαρτοσήμου αυτού θα αποδοθεί στην ΔΟΥ φορολογίας της επιχείρησης, μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου εντός του οποίου εκδόθηκε το τιμολόγιο. Δηλαδή για τα τιμολόγια που εκδόθηκαν το τρίμηνο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου έως την 20η Μαΐου κοκ.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές της παρ. 5, του άρθρου 51, του Ν 4223/2013, στην περίπτωση της παραλαβής μη τιμολογημένων αγαθών, όπως συμβαίνει ανωτέρω με την παραλαβή σταφυλιών από ιδιώτες, η επιχείρηση αντί του δελτίου αποστολής μπορεί να εκδίδει οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο βάσει των οδηγιών του δελτίου τύπου της 02.01.2014, του Υπουργείου Οικονομικών. Τα παραπάνω εφαρμόζονται από 1.1.2014.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.