19 Δεκεμβρίου 2013

Επιδότηση εργατικής εισφοράς ΙΚΑ

Στους εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για τον κλάδο Σύνταξης και αμείβονται με το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της (ΕΓΣΣΕ), συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων οικογενειακών Βαρών και χρόνου υπηρεσίας, δε γίνεται, από 01/09/2000, από τους εργοδότες τους παρακράτηση της εργατικής εισφοράς τους για τον κλάδο σύνταξης (άρθρο 14 του Ν. 2837/2000). Η επιδότηση, είναι 6,67%. Σήμερα εργαζόμενος που αμείβεται με ΕΓΣΣΕ (με το χαμηλότερο 586,00 ευρώ ή και επιπλέον αμοιβές π. χ. 1.000 ευρώ) δικαιούται την επιδότηση, δεδομένης της κατάργησης όλων των συμβάσεων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 14, του Ν 2873/2000 δικαιούται επιδότηση της ασφαλιστικής εισφοράς ο εργαζόμενος που αμείβεται με το κατώτερο προβλεπόμενο μισθό ή ημερομίσθιο (εφόσον πρόκειται για εργατοτεχνίτη) της εκάστοτε ΕΓΣΣ, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν προσαυξήσεις του (κατώτατου) νόμιμου μισθού από οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα λόγω συμπλήρωσης τριετιών. Επιπλέον, βάσει της υποπαραγράφου ΙΑ.11, του άρθρου πρώτου, του Ν 4093/2012, από 1.4.2013 τα κατώτατα όρια αποδοχών θεσπίζονται νομοθετικώς ανάλογα με τον δείκτη ανεργίας της ελληνικής οικονομίας. Ο ανωτέρω νόμος ορίζει ως κατώτατο μισθό τα 586,08 για υπάλληλο άνω των 25 ετών και τα 26,18 ως κατώτατο ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών.

Εν συνεχεία, στην περ. 4 της παραπάνω παραγράφου ορίζεται ότι: Κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) νοείται ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι επί της ουσίας εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 2873/2000, αναφορικά με την επιδότηση των εργαζομένων, με τη διαφορά ότι ως κατώτατα όρια λαμβάνονται πλέον (από 1.4.2013) τα οριζόμενα στον παραπάνω νόμο και όχι στην ΕΓΣΣ. Συνεπώς, για τους υπαλλήλους που αμείβονται με μισθό ύψους 586,08 ευρώ τον μήνα, η επιδότηση θα ανέρχεται σε: 6,67% (ποσοστό εισφοράς για σύνταξη εργαζομένου) Χ 586,08 = 39,09 ευρώ. Σημειώνεται δε ότι το ποσό αυτό της επιδότησης παραμένει το ίδιο για όλους τους μισθωτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό, ανεξαρτήτως του χρόνου προϋπηρεσίας του καθενός.

Σημειώνεται ότι για το 2012, σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν στον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο, σε εφαρμογή του Ν. 4046/2012 και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 28/2/2012, για πλήρη απασχόληση οι αποδοχές είχαν μειωθεί από 14/2/2012 κατά 22% για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών και κατά 32% για τους εργαζόμενους ηλικίας μέχρι 25 ετών.

Συνεπώς, ο πρώτος μικτός κατώτατος μισθός για άγαμο υπάλληλο είχε οριστεί στο ποσό των 586,08 ευρώ από 751,39 ευρώ (-165,31 ευρώ) και το ημερομίσθιο σε 26,18 ευρώ από 33,57 ευρώ (-7,39 ευρώ), ενώ για εργαζόμενο ηλικίας μέχρι 25 ετών στο ποσό των 510,95 ευρώ (-240,44 ευρώ) και το ημερομίσθιο σε22,83 ευρώ (-10,74 ευρώ).

Η επιδότηση της εργατικής εισφοράς του κλάδου σύνταξης (6,67% επί του μισθού) που καθιερώθηκε με το Ν. 2837/2000, ως εισοδηματική ενίσχυση (επιστροφή) των αμειβομένων με τα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ, περιορίστηκε, αναλόγως.  Όπως τονίζεται σε σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, «η μείωση της επιδότησης θα ισχύσει, με ημερομηνία έναρξης την 1/3/2012, προκειμένου η απεικόνιση της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς να παρακολουθείται μηχανογραφικά μέσω των διαδικασιών του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.