29 Οκτωβρίου 2013

Φορολόγηση ασφαλιστικού συμβούλου με δική του έδρα

Ασφαλιστικός σύμβουλος κάνει έναρξη επαγγέλματος με δική του έδρα. Όσον αφορά το φορολογικό κομμάτι, ποιες υποχρεώσεις έχει απέναντι στην εφορία και απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζεται; Για παράδειγμα ποιο παραστατικό χρειάζεται να τους εκδίδει κ.τ.λ.; Όπως επίσης ποιες υποχρεώσεις έχει απέναντι στους πελάτες και ποιο είναι το ποσοστό φορολόγησης του επί των καθαρών κερδών; Γενικότερα θα ήθελα πληροφορίες για ότι αφορά τον ασφαλιστικό σύμβουλο με δική του έδρα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει των διατάξεων της παρ. 8, του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ και σύμφωνα με την Πολ. 176/1977, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, οι ασφαλιστικοί πράκτορες και σύμβουλοι, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης ΤΠΥ, για τις προμήθειες που λαμβάνουν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Για τις προμήθειες αυτές εκδίδεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους εκκαθάριση προς τον ασφαλιστικό πράκτορα στην οποία περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό των προμηθειών που εισέπραξε εντός του προηγούμενου έτους.

Όπως έχει διευκρινιστεί η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο για τις καταβαλλόμενες από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αμοιβές και όχι για προμήθειες που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί πράκτορες στους συνεργάτες τους - ασφαλιστικούς συμβούλους κλπ. Κατά συνέπεια, για αμοιβές που τυχόν καταβάλλονται από ασφαλιστικό πρακτορείο σε ασφαλιστές, αυτοί υποχρεούνται σε έκδοση ΤΠΥ, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας που αφορά η αμοιβή αυτή και όχι πέρα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου (παρ. 14, άρθρο 6 του ΚΦΑΣ, Ν. 4093/2012). Υπογραμμίζεται ότι το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών μπορεί να εκδίδεται από χειρόγραφο στέλεχος, αθεώρητο (παρ. 1, άρθρο 9 της Πολ. 1004/2013).

Επιπλέον, αναφέρουμε ότι θέμα παρακράτησης του φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται στους ασφαλιστικούς συμβούλους δεν υφίσταται εφόσον για τις εν λόγω υπηρεσίες τους τα πρόσωπα αυτά εκδίδουν ΤΠΥ ή λαμβάνουν ετήσια εκκαθάριση από τις ασφαλιστικές εταιρείες (βλ. ανωτέρω) για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Ωστόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ, της παρ. 1, του άρθρου 62, του Ν 4172/2013, προβλέπεται παρακράτηση φόρου 20% και στις αμοιβές των ασφαλιστικών συμβούλων από τις ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις (ισχύς από 1.1.2014).

Γενικά, επισημαίνουμε ότι ο ασφαλιστικός σύμβουλος είναι υπόχρεος στην τήρηση απλογραφικού βιβλίου (εσόδων – εξόδων), ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιεί ως έδρα την οικία του ή μισθώνει επαγγελματικό χώρο. Ωστόσο, το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να υποχρεωθεί και στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων στην περίπτωση που τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου υπερβούν το όριο των 1,5 εκατ. ευρώ (παρ. 5, του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ). Η τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου γίνεται βάσει των διατάξεων των παρ. 16-21, του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΥΟ Ε 17418/1771/23.12.1985, ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους που αντιστοιχεί στον ασφαλιστικό σύμβουλο με επαγγελματική εγκατάσταση είναι 48% και χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση: 60%. Οι ως άνω συντελεστές χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις αυτοελέγχου (βλ. άρθρα 13-17, του Ν 3296/2004) ή εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος (άρθρο 32, του ΚΦΕ), εφόσον δεν τηρούνται σωστά οι διατάξεις του ΚΦΑΣ και δυσχεραίνονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Όσον αφορά τον ΦΠΑ, σημειώνεται ότι ο ασφαλιστικός σύμβουλος πραγματοποιεί πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του αντίστοιχου φόρου των εισροών (περ. ιθ, της παρ. 1, του άρθρου 22, του Ν 2859/2000). Δηλαδή, απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων και περαιτέρω δεν αποκτά το δικαίωμα επιστροφής (ή συμψηφισμού) των σχετικών ποσών ΦΠΑ που καταβάλλει στους προμηθευτές του, κατά την πραγματοποίηση επαγγελματικών του δαπανών. Απεναντίας, δικαιούται να εκπίπτει τον φόρο αυτό ως έξοδο από τα ακαθάριστά έσοδά του, βάσει των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.