30 Ιουλίου 2013

Διακοπή εργασιών ΟΕ

ΟΕ συστήθηκε τον Ιούνιο του 1990, με διάρκεια έως τον 6/2000. Λόγω διαξιφισμού των εταίρων, η εταιρεία σταμάτησε την λειτουργία της το 1998, αλλά δεν έκανε διακοπή αυτής σε Πρωτοδικείο και ΔΟΥ. Μπορεί σήμερα να κάνει διακοπή στην ΔΟΥ, με ημερομηνία τον Ιούνιο του 2000, χωρίς να υπάρχει το καταστατικό διάλυσης ,σφραγίδα Πρωτοδικείου, μια και το αρχικό καταστατικό δεν προβλέπει παράταση αυτής μετά τον Ιούνιο του 2000, και δεδομένου ότι ο ένας εταίρος έχει εξαφανισθεί, τα βιβλία και στοιχεία έχουν χαθεί και δεν έχουν γίνει από το 1998 δηλώσεις. Τι πρόστιμα υπάρχουν σε τυχόν εκπρόθεσμη διακοπή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Γενικά, η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών είτε φυσικού, είτε νομικού προσώπου είναι εφικτή εφόσον από τον φορολογικό έλεγχο αποδεικνύεται ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν πραγματοποίησε συναλλαγές (έσοδα ή έξοδα), μετά την επιθυμητή  και προγενέστερη ημερομηνία διακοπής. Σχετικές ως προς το επίμαχο θέμα (εκπρόθεσμη διακοπή) είναι οι Πολ. 1068/2011 και 1028/2003. Ωστόσο, για την λύση της εταιρείας η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή το Γ.Ε.ΜΗ. (σε περίπτωση που ξεκίνησε και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτοαπογραφής της), με την κατάθεση του συμφωνητικού με το οποίο αποφασίζεται η λύση της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της (άρθρο 259, του Ν 4072/2012) ή να καταγγέλλεται το αρχικό καταστατικό αυτής,  λόγω π.χ. της εξόδου ενός εκ των δύο εταίρων. Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή σας, επί του άρθρου 267, του Ν 4072/2012, βάσει του οποίου αν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο, ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε δύο μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην περίπτωση της εκπρόθεσμης διακοπής επιβάλλεται μόνο το αυτοτελές πρόστιμο της παρ. 1, του άρθρου 4, του Ν 2523/1997 (117 μέχρι 1.170 ευρώ), λόγω του εκπροθέσμου της υποβολής της δήλωσης διακοπής της εταιρείας (περ. γ, της παρ. 1, του άρθρου 36 του ΦΠΑ). Το ανωτέρω πρόστιμο συμβιβάζεται στο 1/3 ύστερα από διοικητική επίλυση. 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.