30 Ιουλίου 2013

Αποθηκευτικοί χώροι εταιρείας

Α.Ε. με υποχρέωση τήρησης Λ. 94 («θεωρημένη αποθήκη») έχει υποχρέωση να ενημερώσει την ΔΟΥ για τους αποθηκευτικούς χώρους, όταν:

1) Αποθηκεύει προσωρινά εμπορεύματα σε χώρους τρίτων (10 ημέρες π.χ. και μετά θα τα πάει σε πελάτη).

2) Χρησιμοποιεί μόνιμα χώρο τρίτων.

3) Ποία η διαφορά μεταξύ των αποθηκευτικών χώρων αυτών και της αποθήκης, ως εγκατάστασης που πρέπει να δηλωθεί στη ΔΟΥ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η διακίνηση αγαθών για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. πώληση, φύλαξη, επισκευή, δωρεάν παραχώρηση, κάλυψη εγγύησης κ.λπ.) θα πρέπει να πραγματοποιείται με την έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής (παρ. 1, του άρθρου 5, του ΚΦΑΣ). Επί του στοιχείου αυτού θα αναγράφεται και ο λόγος της μεταφοράς και μετακίνησης των εν λόγω αγαθών. Επομένως, στην περίπτωση διακίνησης αγαθών με σκοπό τη φύλαξή τους σε εγκαταστάσεις τρίτων (όπως λ.χ. υποψήφιων πελατών ή άλλης επιχείρησης) αρκεί, εκτός των άλλων, η αναγραφή της διεύθυνσης της αποθήκης ή της εγκατάστασης ως «προορισμός» της αποστολής των αγαθών, καθώς και η συμπλήρωση των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή μισθωτή του ανωτέρου χώρου ως στοιχεία «συμβαλλόμενου».

Ωστόσο, είναι σκόπιμο η ΑΕ της περίπτωσή μας, να διασταυρώνει ότι οι εγκαταστάσεις φύλαξης των αποθεμάτων της, ανήκουν πραγματικά στην συμβαλλόμενη επιχείρηση και ότι αυτή έχει αποκτήσει νομίμως το δικαίωμα της χρήσης  - εκμετάλλευσής τους. Μάλιστα θα προτείναμε και την κατάρτιση σχετικής σύμβασης μεταξύ των δύο εταιρειών (ΑΕ και εταιρείας στις εγκαταστάσεις της οποίας γίνεται η φύλαξη) προκειμένου να διασφαλίζεται η φύση των συναλλαγών. Να μην υπάρχει, δηλαδή, αμφισβήτηση ως προς:

α) τον πραγματικό σκοπό διακίνησης των αγαθών (φύλαξη, όχι πώληση) και

β) το γεγονός ότι δεν υφίσταται χρηματικό αντάλλαγμα για την παροχή αυτή (της φύλαξης), ή αν υφίσταται να μην υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το ύψος αυτού. Διευκρινίζεται τέλος ότι η υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην ΔΟΥ (έντυπο Μ10) για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι, υπάρχει από την πλευρά της εταιρείας που εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις αυτές και όχι από τα πρόσωπα που τις χρησιμοποιούν με ή χωρίς αντάλλαγμα και προφανώς με την συγκατάθεση της πρώτης επιχείρησης.    

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.