30 Ιουλίου 2013

Δήλωση εισοδήματος συγγραφέα δημοσίου υπαλλήλου

Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος λαμβάνει από εκδοτική εταιρεία καθαρές αμοιβές 3926,70€, με παρακράτηση φόρου 20% ποσό 785,31€. επειδή οι νόμοι και γνώμες διίστανται, σας παρακαλώ γνωρίστε μου τα εξής:
1) σύμφωνα με την γνωμοδότηση νομικού συμβουλίου 464/2004 στον κωδικό 507 του έντυπου Ε1 θα μεταφερθεί το ποσό 3926,70χ45%=1767,02 και στον κωδικό 605 η παρακράτηση 785,34 που δεν θα συμφωνεί με το ποσό αυτό (δεν μπορεί να υποβληθεί το Ε1) ή
2) πρέπει να μεταφερθεί όλο το ποσό 3926,70 στον κωδικό 507 του έντυπου Ε1. τελικά έχουν καταργηθεί οι συντελεστές προσδιορισμού εισοδήματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με πάγια θέση της διοίκησης (σχετικά έγγραφα Αρ. Πρωτ 1045525/2008, Αρ. Πρωτ 1122339/2007 κ.α.) οι αμοιβές του συγγραφέα είναι εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και φορολογείται στη Ζ΄ κατηγορία. Επίσης και οι αμοιβές που καταβάλλονται στους συγγραφείς από συγγραφικά δικαιώματα είναι εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.

Επίσης από τη δικαστική και διοικητική νομολογία (ΣτΕ 4222/1986, Σ.2736/1950/ΠΟΛ. 91/20.7.1983) έγινε δεκτό ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι για τις εισπράξεις από πωλήσεις των βιβλίων τους ή από συγγραφικά δικαιώματα δεν υποχρεούνται στην τήρηση των βιβλίων και στην έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 182/1992). Περαιτέρω, με το αριθ. Δ15Α 1094601 ΕΞ 2013/11.6.2013 έγγραφο της Δ/νσης Βιβλίων και Στοιχείων διευκρινίστηκε ότι ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος δεν είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων ΚΦΑΣ για τη συγγραφή βιβλίου και ως εκ τούτου θα εκδίδεται απόδειξη δαπάνης από τον αντισυμβαλλόμενο.

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 2238/1994, αν ο υπόχρεος δεν τηρεί βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, ή αυτά που τηρεί είναι ανεπαρκή ή ανακριβή, το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα προσδιορίζονται τεκμαρτώς. Με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου και νόμου, για κάθε κατηγορία επαγγέλματος, προβλέπεται ένας μοναδικός συντελεστής καθαρών αμοιβών, ο οποίος εφαρμόζεται στις ακαθάριστες αμοιβές. Με την 16382/ ΠΟΛ. 371/1987 Απόφ. Υπ. Οικονομικών, ο μοναδικός συντελεστής καθαρού εισοδήματος του συγγραφέα καθορίστηκε σε 45% ενώ με την 1004925/15062/Γ0012/ ΠΟΛ. 1004/2006 Αποφ. Υπ. Οικονομικών, για τον εκδότη βιβλίων - συγγραφέα δημόσιο υπάλληλο και συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο, ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους ορίστηκε σε 22% (κ.α. 3211 β).

Το Ν.Σ.Κ. με τη γνωμοδότηση 464/2004, έκρινε ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων συγγραφέων που είναι εκδότες ταυτόχρονα και διαθέτουν οι ίδιοι τα βιβλία τους, εφαρμόζεται ο συντελεστής 22% (κ.α. 3211 β), ενώ για τους λοιπούς συγγραφείς δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους (συγγραφικά δικαιώματα) ή που εκχωρούν σε τρίτους το δικαίωμα έκδοσης και εκμετάλλευσης εφαρμόζεται ο μοναδικός συντελεστής 45% που ορίζεται για τους συγγραφείς γενικά.

Κατά συνέπεια δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στις διατάξεις του ΚΦΑΣ ως προς τον ΚΒΣ, σχετικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων των υπόχρεων αυτών και δεδομένου επίσης ότι δεν έχει ανακληθεί με νεότερο έγγραφο η θέση της διοίκησης, οι εν λόγω αμοιβές θα πρέπει να αναγραφούν σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρετε στο ερώτημα. Δηλαδή 3.926,70 Χ 45% ή 22% κατά περίπτωση στον κωδικό 507 και το ποσό του φόρου 785,34 στον κωδικό 605. Σε περίπτωση που το σύστημα δεν κάνει δεκτή τη δήλωση με τα παραπάνω δεδομένα θα πρέπει να απευθύνετε ερώτημα- αίτημα στην Γ.Γ.Π.Σ. ώστε να διορθωθεί ως προς το σημείο αυτό η εφαρμογή υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.    

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.