16 Ιουλίου 2013

Δωρεά προς Ιερά Μονή

Δωρεά σε μοναστήρι, αν είναι πάνω από το 5% του εισοδήματος, πώς μπορεί να εμφανίζεται νόμιμα στα βιβλία μας; Πώς καταχωρείται μια δωρεά, από έναν κάτοικο εξωτερικού προς μοναστήρι, η οποία είναι ανώνυμη χωρίς ΑΦΜ; Όταν έρχονται χρήματα από κατοίκους εξωτερικού που δεν έχουν ΑΦΜ, ή γιατί κάποιοι δεν θέλουν να φαίνεται η επωνυμία τους για την δωρεά, πώς γίνεται αυτή η καταχώριση στα βιβλία ή στο λογαριασμό που διατηρεί το μοναστήρι στην τράπεζα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι ιερές Μονές ως νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν διαθέτουν, εκ των πραγμάτων, την ιδιότητα του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών (πρώην επιτηδευματία) και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων του ΚΦΑΣ (άρθρο 3, του Κώδικα, Ν. 4093/2012). Άρα, η υποχρέωση τήρησης οιωνδήποτε βιβλίων ή του «Βιβλίου Ταμείου» που είναι και η συνηθέστερη περίπτωση, προέρχεται από άλλους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με το ρόλο της εποπτείας της ιεράς μονής (όπως λ.χ. είναι η Αρχιεπισκοπή) και όχι από τις Φορολογικές Αρχές. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση η καταχώριση στα βιβλία της ιεράς Μονής θα πρέπει να γίνει βάσει του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του εν λόγω ΝΠ, ή βάσει των κανόνων που θέτει η εποπτεύουσα αρχή λειτουργίας του.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας για τη χορήγηση φοροαπαλλαγών προς φυσικό πρόσωπο, λόγω δωρεάς σε ιερές Μονές, απαιτούνται τα ακόλουθα (παρ. 4, του άρθρου 9 του ΚΦΕ):

1) Αν το ποσό της δωρεάς υπερβαίνει τα 300,00 ευρώ ετησίως θα πρέπει να έχει κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα. Αν ο δωρεοδόχος είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό το ποσό της δωρεάς μπορεί να κατατεθεί σε λογαριασμό τράπεζας που βρίσκεται στην χώρα που έχει την έδρα του ο δωρεοδόχος. Εξαίρεση υφίσταται για τις δωρεές προς τα πρόσωπα του δημόσιου, φορείς της Εκκλησίας, ΑΕΙ, νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λπ. (σχετική Πολ. 1099/2001)

2) Το γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας που εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία:

i) Του δωρητή ή χορηγού και του δωρεοδόχου,

ii) Το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας αριθμητικώς και ολογράφως,

iii) Την ημερομηνία κατάθεσής του και

iv)  Την υπογραφή του δωρητή.

3) Η σχετική έκπτωση αναγνωρίζεται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα 100,00 ευρώ.

4) Τα ποσά των δωρεών δεν πρέπει να  έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του φορολογικού νόμου.

Συνεπώς, προκύπτει το συμπέρασμα ότι για τις ιερές Μονές της Εκκλησίας δεν είναι αναγκαία η κατάθεση του ποσού της δωρεάς σε τραπεζικό λογαριασμό, αλλά η καταβολή της δωρεάς μπορεί να βεβαιώνεται και με απλή απόδειξη είσπραξης από τη Μονή. 

Τέλος, για λόγους ελεγκτικών επαληθεύσεων, τόσο από κρατικούς, όσο και από ιδιωτικούς φορείς, θεωρούμε ότι είναι σκόπιμη η αναγραφή των στοιχείων του καταθέτη (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση), παρά την αντίθετη άποψη πολλών δωρητών.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.