5 Ιουνίου 2013

Διακοπή εργασιών εργολάβου ανέγερσης οικοδομών

Εργολάβος ανέγερσης οικοδομών (ατομική επιχείρηση, B΄κατηγορίας) που φορολογείται τεκμαρτά με 20% επί των πωλήσεων στην κλίμακα, έχει στην κατοχή του ένα οικόπεδο και ένα διαμέρισμα κατασκευής 1995, στο οποίο και ιδιοκατοικεί. Για να κλείσει τα βιβλία του Β΄ κατηγορίας, ποια θα είναι η φορολογική αντιμετώπιση που θα έχουν αυτά τα δυο ακίνητα;
Α) Θα φορολογηθούν με τον τεκμαρτό τρόπο 20% επί την αντικειμενική αξία;
Β) Το σύνολο της αντικειμενικής αξίας σαν κέρδος;
Γ) Θα κλείσει τα βιβλία και ο φόρος θα πληρωθεί όταν και εφόσον αυτά μεταβιβαστούν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γενικά, η ιδιοκατοίκηση, από επιτηδευματία – εργολάβο ανεγειρόμενων οικοδομών, διαμερίσματος οικοδομής του οποίου η πώληση υπάγεται σε ΦΠΑ, αποτελεί υπαγόμενη στον φόρο δραστηριότητα όπως ορίζεται στην παρ. 2γ, του άρθρου 7, του κώδικα ΦΠΑ.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση η ολοκλήρωση της κατασκευής της οικοδομής έλαβε χώρα πριν την 1.1.2006, δηλαδή πριν την ημερομηνία εφαρμογής του ΦΠΑ στην πώληση οικοδομών (παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3427/2005 όπως αντικατέστησε την παρ. 1, του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, Ν. 2859/2000. Ισχύς από 1ης Ιανουαρίου 2006. βλ. και παρ. 4, του άρθρου 6 του ίδιου νόμου). Συνεπώς, ο εργολάβος της περίπτωσης που αναφέρετε, δεν έχει προβεί σε έκπτωση του ΦΠΑ των εξόδων κατασκευής της συγκεκριμένης οικοδομής και άρα δεν υποχρεούται σε αυτοπαράδοσή της (παρ. 2, του άρθρου 7 του ΦΠΑ) και απόδοση του ΦΠΑ του κόστους κατασκευής του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.

Περαιτέρω, η παράδοση του διαμερίσματος στην προσωπική ιδιοκτησία του εργολάβου ως μεμονωμένη πράξη και με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν δεν υπάγεται σε φορολογία. Εν τούτοις, έχουν ήδη υπαχθεί σε φορολογία κεφαλαίου (βλ. Ν 1587/1950 – Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων) μεταβιβάσεις που προηγήθηκαν του χρόνου της ιδιοκατοίκησης, δηλαδή, είτε α) η απόκτηση του οικοπέδου επί του οποίου ανεγέρθηκε το ακίνητο, είτε β) η μεταβίβαση των ποσοστών επί του οικοπέδου που αναλογούν στο διαμέρισμα από τον οικοπεδούχο, εφόσον η εν λόγω οικοδομή (με επιμέρους διαμερίσματα – οριζόντιες ιδιοκτησίες), ανεγέρθηκε από τον εργολάβο με το σύστημα της αντιπαροχής.

Επομένως, κατά τη διακοπή εργασιών δεν οφείλονται περαιτέρω φόροι εισοδήματος ή κεφαλαίου για τα ανωτέρω ακίνητα (διαμέρισμα και οικόπεδο) καθότι βρίσκονται ήδη στην ιδιοκτησία του φυσικού πρόσωπου – εργολάβου (δεν συντελείται δηλαδή κάποια πώληση – μεταβίβαση) και λόγω του ότι η απόκτηση ή η κατασκευή τους έγινε στο πλαίσιο της ατομικής του επιχείρησης και όχι από τυχόν εταιρεία ή κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.