13 Μαρτίου 2013

Αυτοπαράδοση ακινήτου

Οικοδομική Ε.Ε. αγόρασε οικόπεδο αξίας 200.000 και έκτισε μονοκατοικία με κατασκευαστικό κόστος 450.000(σύνολο 650.000). Σύμφωνα με το αρθ.6 πρέπει να γίνει αυτοπαράδοση λόγω επικείμενης μίσθωσης και ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται "η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών κατά το χρόνο παράδοσης. Ως φορολογητέα αξία στην αυτοπαράδοση λαμβάνεται υπόψη το κόστος κατασκευής." (ΠΟΛ1083/2006). ΕΡΩΤΗΜΑ: Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της αυτοπαράδοσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της οικοδομής συμπεριλαμβανομένου και του κόστους αγοράς οικοπέδου ή μόνο το κόστος κατασκευής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως συμβαίνει και με κάθε άλλο αγαθό και υπηρεσία έτσι και στην περίπτωση των ακινήτων, εξομοιώνεται με παράδοση (αυτοπαράδοση) η ανάληψη του ακινήτου από τον υποκείμενο για κάλυψη προσωπικών του αναγκών ή της οικογενείας του ή γενικά για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση ή η διάθεση από τον υποκείμενο στο φόρο ακινήτου για το οποίο έχει ασκηθεί δικαίωμα έκπτωσης, σε άλλη μη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η ιδιοκατοίκηση, η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, η μίσθωση, η χρησιμοποίηση ακινήτου ως παγίου το οποίο είχε κατασκευαστεί με σκοπό την πώληση του (και έχει ήδη ασκηθεί ως προς αυτό το δικαίωμα έκπτωσης) σε δραστηριότητα του ιδίου υποκειμένου που δεν παρέχει δικαίωμα έκπτωσης κλπ.

Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης τους. Επειδή στις περιπτώσεις αυτές ο εργολάβος κατασκευαστής δεν αγοράζει αλλά κατασκευάζει το ακίνητο, ως φορολογητέα αξία της αυτοπαράδοσης λαμβάνεται υπόψη το κόστος κατασκευής. Περαιτέρω το κόστος κατασκευής προσδιορίζεται βάσει των δεδομένων του βιβλίου κοστολογίου και του εντύπου απολογιστικού κόστους της οικοδομής, στο οποίο μεταφέρονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα του παραπάνω βιβλίου. Τόσο στο βιβλίο κοστολογίου της οικοδομής όσο και στο έντυπο απολογιστικού κόστους, μέρος του κόστους κατασκευής θεωρείται και το κόστος απόκτησης του οικοπέδου, όπως αυτό προκύπτει βάσει του συμβολαίου αγοράς ή βάσει της συμφωνίας της αντιπαροχής εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Κατά συνέπεια και στη συγκεκριμένη περίπτωση του ερωτήματος το κόστος απόκτησης του οικοπέδου θα περιληφθεί στο κόστος κατασκευής για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.