13 Μαρτίου 2013

Συνεργείο αυτοκινήτων και έκδοση ΑΠΥ με τον ΚΦΑΣ

Συνεργείο αυτοκινήτων που έως τώρα εξέδιδε ΑΠΥ αθεώρητες με βάση την ΠΟΛ 1083/2003, είχε παράλληλα και ΦΤΜ για τις πωλήσεις ανταλλακτικών. Με τον ΚΦΑΣ που πλέον καταργείται η τήρηση του πρόσθετου βιβλίου, οι ΑΠΥ θα εκδίδονται από την ΦΤΜ, αλλά επειδή υπάρχει ανάγκη ανάλυσης της παρεχόμενης υπηρεσίας και αναγραφής λοιπών στοιχείων πχ αριθμός κυκλοφορίας οχήματος , μπορεί να επισυνάπτεται στην απόδειξη της ταμειακής αθεώρητη χειρόγραφη ΑΠΥ με την ανάλυση αυτή, ή πρέπει υποχρεωτικά να αγορασθεί μηχανισμός ΕAΦΔΣΣ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην παράγραφο 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ  (παράγραφος Ε, υποπαράγραφος Ε1, του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012) αναφέρονται ρητά οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (ήτοι: εκμεταλλευτής  χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου, εκμεταλλευτής κλινικής ή θεραπευτηρίου, εκμεταλλευτής κέντρου αισθητικής, εκμεταλλευτής γυμναστηρίου, εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης και γιατροί – οδοντίατροι), οι οποίοι καθίστανται και υπόχρεοι παροχής ασφαλών πληροφοριών (πρώην πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5,του άρθρου 10 του καταργηθέντος ΚΒΣ), για το μεταβατικό διάστημα από 1.1.2013 - 31.12.2013. Οι παραπάνω υπόχρεοι  παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου. Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με χειρόγραφη καταχώριση σε θεωρημένα έντυπα είτε, επί μηχανογραφικής τήρησης, με καταχώριση σε θεωρημένα μηχανογραφικά έντυπα ή με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του Ν. 1809/1988 (σχετική είναι η Πολ. 1020/2013, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα, δηλαδή προαιρετικά, από 1.1.2013, να γίνεται χρήση των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988, για τη διασφάλιση των παραπάνω πληροφοριών).

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών με δραστηριότητα «συνεργείο αυτοκινήτων κ.λπ.» δεν περιλαμβάνεται στους ως άνω, περιοριστικά αναφερόμενους υπόχρεους, για παροχή ασφαλών πληροφοριών. Συνεπώς, δεν καθίσταται υπόχρεος για την διαδικασία αυτή.

Σχετικά με αυτό το θέμα έχουν δοθεί διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4, ενώ είχαν την αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (ΠΔ 186/1992).

Έτσι λοιπόν, η κατηγορία αυτή, των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, μεταξύ των οποίων ευρίσκεται και ο εκμεταλλευτής συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων και σκαφών θαλάσσης,  εκδίδει πλέον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., παροχή υπηρεσιών εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), λαμβανομένων υπόψη και των μεταβατικών διατάξεων του τελευταίου άρθρου 14, του ΚΦΑΣ (παρ.5).

Ωστόσο, διαφορετικό είναι το θέμα της οργάνωσης της επιχείρησης, στο πλαίσιο εξασφάλισης πληροφοριών για δική της χρήση, ώστε να είναι ευχερής η επικοινωνία με τους πελάτες της.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.