12 Μαρτίου 2013

Επιταγές σε καθυστέρηση και επισφάλειες

Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται ούτως ώστε να μηδενίσω το λογαριασμό στο ισοζύγιο μου 33.91"Επιταγές σε καθυστέρηση" και να τον αφαιρέσω από τα κέρδη μου ή από το λογαριασμό 44.11"Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις";

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την περίπτωση θ, της παραγράφου 1, του άρθρου 31, του ΚΦΕ*, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών έχουν την δυνατότητα να σχηματίζουν πρόβλεψη για τις επισφάλειες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, από μη είσπραξη απαιτήσεων, οι οποίες προέρχονται από χονδρικές πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών. Το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό ποσοστού 0,5%, επί του κύκλου εργασιών, μετά την αφαίρεση των επιστροφών  εκπτώσεων και τυχόν πωλήσεων προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (που κατά τεκμήριο, λαμβάνεται ως φερέγγυος). Το ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις εκπίπτει ως οργανικό έξοδο (68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, ενώ πιστώνεται σε υπολογαριασμό του 44.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, εν είδει αποθεματικού. Ομοίως, υπολογίζεται πρόβλεψη με ποσοστό 1% επί της αναγραφόμενης στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από λιανικές πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών με πίστωση. Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 30% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες», όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης.

Η σχηματιζόμενη ως άνω πρόβλεψη χρησιμοποιείται για την απόσβεση, δηλαδή την διαγραφή πελατών, οι οποίοι έχουν καταστεί ανεπίδεκτοι είσπραξης. Προφανώς, δεν επηρεάζει το γεγονός ότι η απαίτηση εμφανίζεται σε λογαριασμό αξιογράφων (συναλλαγματικών ή επιταγών), αρκεί η προέλευσή της να ανάγεται σε πελάτη της επιχείρησης, από συναλλαγές που αφορούν την εμπορική της δραστηριότητα (πωλήσεις αγαθών, ή παροχές υπηρεσιών). Για την λογιστική πάντως τακτοποίηση του ποσού, εφόσον θα ακολουθήσει η διαγραφή του, θα πρέπει να μεταφερθεί στον λογαριασμό 30.97 «Πελάτες επισφαλείς», ώστε να υπάρχει η πληροφορία της ονομαστικής αναφοράς (ποιος είναι ο πελάτης που διαγράφεται).  

Περαιτέρω, σύμφωνα με την 11η υποπαράγραφο, της περίπτωσης θ (πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων), της παραγράφου 1, του άρθρου 31, του ΚΦΕ: «πέραν της σχηματιζόμενης πρόβλεψης, κατά τα ανωτέρω (σ.σ. εννοεί το ποσό που προκύπτει με τον πολλαπλασιασμό ποσοστού, επί κύκλου εργασιών), κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων (πελατών). «Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγματι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, το επί πλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την σχηματισθείσα πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεστεί στη διαχειριστική αυτή χρήση, με οριστικές εγγραφές».

Συνεπώς, η απαίτηση που αναφέρεται στο ερώτημα, μπορεί να διαγραφεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης μόνο μέσα από το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού του  44., που έχει σχηματισθεί με την προβλεπόμενη διαδικασία. Αν δεν υπάρχει τέτοιο υπόλοιπο, είτε γιατί δεν σχηματίσθηκαν προβλέψεις, είτε γιατί αυτό χρησιμοποιήθηκε για την απόσβεση άλλων ανεπίδεκτων είσπραξης πελατών και δεν επαρκεί για την συγκεκριμένη διαγραφή, ενώ δεν έχουν ασκηθεί (και εξαντληθεί) ένδικα μέσα για την διεκδίκηση του απαιτούμενου ποσού, τότε τυχόν λογιστική απόσβεση και διαγραφή του, μπορεί βεβαίως να διενεργηθεί, πλην όμως θα πρέπει στην συνέχεια, το σχετικό ποσό, να αναμορφωθεί φορολογικά.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Σημειώνεται ότι με τον Ν. 4110/2013, δεν έγιναν αλλαγές στην διάταξη αυτή, πέραν της προσθήκης εδαφίου στην περίπτωση θ’, που επιτρέπει την εφαρμογή της και για τους ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 48 του ΚΦΕ (με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.