8 Μαρτίου 2013

Απολεσθέντα στοιχεία σε διακοπή εργασιών

Επιχείρηση που βρίσκεται σε διαδικασία διακοπής εργασιών, έχει θεωρήσει στοιχεία το 1992, τα οποία και έχει απολέσει. Η ΔΟΥ ζητάει για ακύρωση τα στοιχεία αυτά και στην προκειμένη περίπτωση επιβάλει πρόστιμο για τα απολεσθέντα στοιχεία. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1269/28-12-11 «...ακυρώνονται υποχρεωτικά τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία του Κ.Β.Σ. η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ. - TAXIS...». Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν στην περίπτωση αυτή οφείλεται πρόστιμο για την απώλεια όπως ζητάει η ΔΟΥ ή όχι.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την Πολ.1269/28-12-11, ακυρώνονται υποχρεωτικά τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία του ΚΒΣ η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΚΒΣ-TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Συνεπώς, η φορολογική αρχή βασισμένη στην ανωτέρω διάταξη ζητεί όλα τα θεωρημένα (και μη χρησιμοποιημένα στοιχεία που θεωρήθηκαν μέσω του συστήματος ΤΑXIS) προς ακύρωση.

Καταρχήν το δημόσιο έχει απολέσει το δικαίωμά του για επιβολή προστίμων σχετικά με πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στην περίοδο μέχρι και τη χρήση 1999 (οικ. έτος 2000, βλ. Εγγ. ΑΠ 1044338/359/0015/13.7.2006), καθότι μέχρι και το χρόνο αυτό έχει παραγραφεί το δικαίωμά του για επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων. Εξαίρεση, υφίσταται στις περιπτώσεις που υπάρχουν πλαστά, εικονικά, νοθευμένα στοιχεία ή κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία (Πολ. 1010/2005) ή εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις (παρ. 2, του άρθρου 21 του ΚΒΣ) ή δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (παρ. 5, του άρθρου 84 του ΚΦΕ). Επιπλέον, σύμφωνα με θέση της Διοίκησης (Εγγ. ΑΠ 1044338/359/0015/13.7.2006) ο φορολογούμενος μπορεί να προβεί σε καταστροφή των φορολογικών του στοιχείων μέχρι και την χρήση 1999.

Εν τούτοις, όλα τα ανωτέρω ως προς τη δυνατότητα καταστροφής, ισχύουν για τα χρησιμοποιηθέντα φορολογικά στοιχεία. Τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία θα πρέπει να διαφυλάσσονται μέχρι το χρόνο της ακύρωσης τους (βλ. και Εγγ. ΑΠ 1066321/446/0015/9.8.2007). Είναι προφανές ότι ο φορολογούμενος μπορεί να ισχυριστεί ότι όλα τα φορολογικά του στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν (έχουν εξαντληθεί και συνεπώς νομίμως καταστραφεί), στην περίπτωση όμως αυτή ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ οφείλει να εξετάσει τους εν λόγω ισχυρισμούς με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ. από αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίσει ο φορολογούμενος).

Άρα σε κάθε περίπτωση η ΔΟΥ μπορεί να επιβάλει πρόστιμο λόγω μη προσκόμισης των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων προς ακύρωση ανεξαρτήτως του χρόνου θεώρησής τους, ή της διενέργειας περαίωσης, ή αυτοελέγχου. Ο βασικός λόγος γι’ αυτό είναι ότι ο χρόνος διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων (άρθρο 21 του ΚΒΣ) και κατ’ επέκταση η παραγραφή της υποχρέωσης αυτής συναρτάται με τις χρήσεις στις οποίες αναφέρονται. Συνεπώς, οι κανόνες παραγραφής δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των αχρησιμοποίητων στοιχείων αφού αυτά, εκ των πραγμάτων, δεν αφορούν συγκεκριμένες χρήσεις (Εγγ. ΑΠ 1066321/446/0015/9.8.2007). Ωστόσο, ερωτήματα γεννά κατά πόσο το έτος 1992 είχε ήδη τεθεί σε λειτουργία το σύστημα ΚΒΣ - TAXIS, οπότε να προκύπτει η υποχρέωση του φορολογούμενου να προσκομίσει τα στοιχεία που θεωρήθηκαν τότε, προς ακύρωση.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.