1 Μαρτίου 2013

Εισαγωγή από τρίτη χώρα μέσω Ε.Ε.

Εισάγουμε εμπορεύματα από την μητρική μας (εκτός Ε.Ε) η οποία όμως τα εκτελωνίζει στην Ολλανδίας (μέσω μια Ολλανδικής εταιρείας) συνολικά για όλες τις θυγατρικές της και μετά τα αγαθά θα διαμοιραστούν σε κάθε χώρα. Η ολλανδική εταιρεία (offshore) κάνει μόνο τον εκτελωνισμό τίποτα άλλο (δεν εκδίδει τιμολόγια ή δελτία) και τα αγαθά θα έρθουν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών σε εμάς και το τιμολόγιο από την μητρική. Πώς πρέπει να το χειριστούμε το θέμα από άποψη ΦΠΑ (δεν έχουμε καταβάλει εμείς στην Ολλανδία τίποτα), η διαδικασία είναι φορολογικά- λογιστικά σωστή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το κρίσιμο ζήτημα ως προς τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων της Ελληνικής εταιρείας, είναι εάν η εταιρεία που διενεργεί τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή τους στον Ευρωπαϊκό χώρο καταβάλλει και τον προβλεπόμενο στη χώρα εισόδου ΦΠΑ ή εάν τυχόν απαλλάσσει την εισαγωγή από τον ΦΠΑ λόγω της περαιτέρω διακίνησης των αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν υποτεθεί ότι ο ΦΠΑ καταβάλλεται κατά την εισαγωγή στην Ε.Ε. τότε η Ελληνική εταιρεία δεν έχει περαιτέρω υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ κατά την είσοδο των εμπορευμάτων στην Ελλάδα. Η άποψη αυτή στηρίζεται στην παρ.1 του άρθρου 10 του κώδικα ΦΠΑ η οποία αναφέρει ότι:

«1. Ως εισαγωγή αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 2, θεωρείται:

α) Η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ή προκειμένου για αγαθά υπαγόμενα στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, που δεν βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

β) H είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών προερχόμενων από τρίτες χώρες, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην περ. α΄.»

Τα αναφερόμενα στο νόμο άρθρα 9 και 10 της εν λόγω συνθήκης ορίζουν ότι στο εσωτερικό της Κοινότητας κυκλοφορούν ελεύθερα αγαθά καταγωγής των κρατών - μελών, καθώς επίσης και αγαθά προέλευσης τρίτων προς την Κοινότητα χωρών, που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία, δηλαδή αγαθά τα οποία επιβαρύνθηκαν με δασμούς, φόρους ισοδύναμου αποτελέσματος, εισφορές και άλλες δασμολογικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις. Κατά συνέπεια τυχόν επιβάρυνση των εμπορευμάτων με ΦΠΑ κατά την εισαγωγή τους στον χώρο της Ε.Ε. απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση εκ νέου καταβολής του φόρου κατά την είσοδό τους στο Ελληνικό έδαφος. Τα αγαθά αυτά θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ μόνο κατά την περαιτέρω διάθεσή τους στην Ελληνική αγορά.

Ωστόσο είναι πιθανόν ο εισαγωγέας να απαλλάσσεται της καταβολής του φόρου, βάσει των αντίστοιχων του δικού μας άρθρου 23, παρ.1-δ του κωδ. ΦΠΑ διατάξεων, που ισχύουν στη χώρα εισαγωγής. Στην περίπτωση αυτή η απαλλαγή χορηγείται λόγω της αποστολής ή μεταφοράς των αγαθών απ’ ευθείας από τον εισαγωγέα στον τελικό παραλήπτη σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Σε αυτή την περίπτωση ο τελικός παραλήπτης- αγοραστής των αγαθών καθίσταται και υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ (σχετικό επίσης το άρθρο 10 του κώδικα ΦΠΑ). Εάν υφίσταται αυτό το ενδεχόμενο, η καταβολή του φόρου θα γίνει με την υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης, με ταυτόχρονη καταβολή του φόρου από τον αγοραστή μέχρι την 15η ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας της συναλλαγής. Περαιτέρω η συναλλαγή και ο καταβληθείς ΦΠΑ θα περιληφθούν στην κανονική περιοδική δήλωση της οικείας περιόδου.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.