26 Φεβρουαρίου 2013

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ και διανεμόμενα κέρδη

Σε μια ΜΟΝ.ΕΠΕ, όπου υπάρχει ένας και μοναδικός εταίρος, τα μη διανεμόμενα κέρδη δεν πρέπει να τα "πειράζει''; Θα πρέπει να τα καταθέτει σε λογαριασμό της ΜΟΝ.ΕΠΕ ώστε να αποδεικνύεται η μη διανομή τους; Το τακτικό αποθεματικό 5% μπαίνει και αυτό σε λογαριασμό της εταιρείας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως έχουμε επισημάνει σε προηγούμενες απαντήσεις μας, η μονοπρόσωπη ΕΠΕ, δεν διαφέρει από τις άλλες ΕΠΕ που συγκροτούνται από μεγαλύτερο αριθμό εταίρων, πλην του γεγονότος ότι οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου πρέπει να καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας (παρ. 3 και 5 του άρθρου 43α του Ν. 3190/1955). Συνεπώς, η μονοπρόσωπη ΕΠΕ τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας (τώρα, διπλογραφικά, βάσει του ΚΦΑΣ, παρ. 2 και 8 του άρθρου 4, της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1, της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου, του ευρύτερου νόμου 4093/2013), σύμφωνα με το Ελληνικό Γ.Λ.Σχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι τα μη διανεμόμενα κέρδη μιας χρήσης, για λόγους που ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει την μη διανομή τους, θα εμφανίζονται στον λογαριασμό 42.00 «Υπόλοιπο κερδών σε νέο», ο οποίος θα αναπτύσσεται σε υπολογαριασμούς, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαχειριστικές χρήσεις που αφορά το συγκεκριμένο υπόλοιπο. Ο λογαριασμός αυτός (42.00), απεικονίζει εν δυνάμει υποχρέωση της εταιρείας (ως νομικού προσώπου) προς τον (μοναδικό) εταίρο, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα την ύπαρξη χρηματικών διαθεσίμων στο Ενεργητικό, για την ενδεχόμενη καταβολή τους. Αν υποθέσουμε ότι πράγματι το υπόλοιπο κερδών βρίσκεται ως αντίκρισμα στο Ενεργητικό, στα χρηματικά διαθέσιμα, θα είναι ή στο ταμείο (μετρητά), ή σε καταθέσεις όψης. Αν το ποσό είναι σχετικά μεγάλο, δεν είναι σωστό να βρίσκεται στο (τρέχον) ταμείο, οπότε καλό είναι να κατατεθεί σε λογαριασμό όψης (της εταιρείας) για την διασφάλιση της περαιτέρω παρακολούθησής του. Όταν και όποτε αποφασίσει ο εταίρος για την διανομή του, θα γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες παρακράτησης φόρου και θα μεταφερθεί σε υπολογαριασμό του 53.14 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους», μέχρι την καταβολή του σχετικού ποσού σε αυτόν. Εννοείται, ότι ενδέχεται ο εταίρος να αποφασίσει την αποθεματικοποίηση ή την κεφαλαιοποίησή του, οπότε θα μεταφερθεί στο λογαριασμό 41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ κ.λπ. ή στον λογαριασμό 40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ, αναλόγως. Οι αποφάσεις του αυτές, όπως ήδη σημειώσαμε, θα καταγράφονται σε πρακτικό και επομένως θα αποδεικνύεται η περαιτέρω διαχείρισή τους.

Τα παραπάνω ισχύουν και για το τακτικό αποθεματικό. Η παρακράτηση μέρους των κερδών ως αποθεματικό, σημαίνει ότι τα σχετικά ποσά αντικρίζονται σε ενεργητικά στοιχεία, όχι απαραίτητα σε χρηματικά διαθέσιμα. Ενδέχεται δηλαδή η εταιρεία να μην «δείχνει» την συγκεκριμένη στιγμή ότι έχει χρηματικά διαθέσιμα, γιατί τα κέρδη και τα κεφάλαιά της, αντιστοιχούν σε άλλους ενεργητικούς λογαριασμούς (πάγια, αποθέματα και κυρίως απαιτήσεις). Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι να μην έχουμε, ή «δείχνουμε» μεγάλο ταμείο (μετρητά), σε βαθμό που θα πρέπει να αποδεικνύουμε την ύπαρξή του, αλλά τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας (εφόσον υπάρχουν και είναι σημαντικού μεγέθους), να βρίσκονται σε καταθέσεις όψης.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.