29 Ιανουαρίου 2013

Δραστηριοποίηση δανέζικης εταιρείας στην Ελλάδα

Δανέζικη εταιρεία με αντικείμενο την μεσιτεία τροφίμων ενδιαφέρεται να ασκήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές στην Ελλάδα. Θέλει να αποθηκεύει σε κάποιο χώρο και να έχει κάποιο άτομο το οποίο να κάνει τις πωλήσεις στην Ελλάδα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνει εγκατάσταση στην Ελλάδα ως γραφείο το οποίο θα έχει και φορολογικές υποχρεώσεις ως ελληνική εταιρεία ή μπορεί κάποιος αντιπρόσωπος να κάνει τις πωλήσεις ως κοινοτικές κατευθείαν στον πελάτη και άρα να μην συσταθεί εδώ υποκατάστημα με φορολογικές υποχρεώσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η δραστηριοποίηση εταιρείας που εδρεύει σε κράτος-μέλος της ΕΕ στην Ελλάδα μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: 1) Ενδοκοινοτικά, χρησιμοποιώντας το δανέζικο ΑΦΜ/ΦΠΑ, εφόσον είναι ενταγμένη στο σύστημα VIES των κρατών - μελών της ΕΕ, 2) Ιδρύοντας υποκατάστημα στην Ελλάδα, 3) Μέσω φορολογικού εκπροσώπου.

Αναλύοντας τις παραπάνω τρεις περιπτώσεις αναφέρουμε ότι η δραστηριοποίηση της ξένης εταιρείας στην ελληνική αγορά με τη χρήση του δικού της (ξένου) ΑΦΜ (1η περίπτωση) παρέχει την δυνατότητα φορολόγησης του εισοδήματος που αποκτά από τις συναλλαγές αυτές βάσει του φορολογικού καθεστώτος της Δανίας. Αντιθέτως, η ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα  δημιουργεί ταυτόχρονα την υποχρέωση έκδοσης ελληνικού ΑΦΜ (παρ. 1, άρθρο 2, της Πολ.1106/1998 σε συνδυασμό με την παρ. 3, του άρθρου 36, του Ν 2859/2000). Κατ’ επέκταση, με τη δημιουργία υποκαταστήματος στην Ελλάδα, η δανέζικη εταιρεία αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τα άρθρα 36 και 38 του ΦΠΑ (δήλωση έναρξης εργασιών, υποβολής περιοδικών δηλώσεων και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, κ.λπ.) και γενικότερα την εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και στοιχείων (ΚΦΑΣ, Ν. 4093/2012) και φορολογίας εισοδήματος (Ν 2238/1994).

Επιπλέον, αναφέρουμε ότι ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπου  από την δανέζικη εταιρεία στην Ελλάδα, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της ίδρυσης υποκαταστήματος, δημιουργεί την υποχρέωση έκδοσης ελληνικού ΑΦΜ για τον εντολέα – δανέζικη επιχείρηση. Επομένως, για το εισόδημα που προκύπτει από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση του ανωτέρω ΑΦΜ, η δανέζικη επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα (παρ. 1, του άρθρου 107 του ΚΦΕ). Η φορολόγηση του ανωτέρω εισοδήματος γίνεται αυτοτελώς με παρακράτηση φόρου 20% επί της ακαθάριστης αμοιβής προς την δανέζικη επιχείρηση (περ. β, της παρ. 6, του άρθρου 13 του ΚΦΕ).

Περαιτέρω, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι:

1) Με την εφαρμογή του άρθρου 22, του Ν 3763/2009 (το οποίο τροποποίησε το άρθρο 14 του Κ. ΦΠΑ), η παροχή υπηρεσιών φορολογείται για σκοπούς ΦΠΑ, στην Ελλάδα, εφόσον ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι εγκατεστημένος στη χώρα αυτή (ισχύς από 1.1.2010, βλ. και Πολ. 1136/2009). Συνεπώς, εφόσον η δανέζικη επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες ενδοκοινοτικά (βλ. 1η περίπτωση ανωτέρω) δεν θα υπολογίζει ΦΠΑ στα τιμολόγιά της προς τον Έλληνα υποκείμενο.

2) Προκειμένου να θεωρηθεί ενδοκοινοτική μία συναλλαγή μεταξύ δύο υποκείμενων στο ΦΠΑ, εγκατεστημένων σε διαφορετικής χώρες εντός της ΕΕ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί φυσική μεταφορά των αγαθών από το ένα κράτος στο άλλο. Επομένως, η μετά την αρχική μεταφορά από την Δανία στην Ελλάδα πώληση των αγαθών αυτών δεν συνιστά ενδοκοινοτική συναλλαγή, δηλαδή παράδοση ή απόκτηση (παρ. 1, άρθρου 11 του ΦΠΑ).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.