9 Ιανουαρίου 2013

Καταχώριση στο βιβλίο αποθήκης αποσυναρμολογούμενων αγαθών

Εταιρεία εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών επιστρέφει στην μητρική της συσκευές για επισκευή (έχουν επιστραφεί από τους πελάτες μας ως ακατάλληλες). Αυτές θα γυρίσουν επισκευασμένες πάλι σε εμάς, όχι όμως για πώληση αλλά αποθήκευση και χρήση ως αποθέματος (swap stock) σε πελάτες μας για αντικατάσταση συσκευών με βλάβη ή για ανταλλακτικά σε επισκευές που θα κάνει ο πελάτης μας. Ερώτηση: Όταν επιστρέφουν από την μητρική επισκευασμένα πρέπει να περνάνε από το βιβλίο αποθήκης; Σημειωτέον ότι για εμάς δεν είναι εμπόρευμα αφού δεν το πουλάμε αλλά το χρησιμοποιούμε ως στοκ για επισκευές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του ερωτήματος, η εταιρεία παραλαμβάνει έτοιμα προϊόντα από την μητρική εταιρεία και εν συνεχεία τα αποσυναρμολογεί με σκοπό να  χρησιμοποιήσει τα επιμέρους υλικά κατασκευής τους, ως ανταλλακτικά σε μελλοντικές επισκευές. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 8 του ΚΒΣ, στο βιβλίο αποθήκης καταχωρίζεται κατ’ είδος και ποσότητα κάθε ποσοτική διακίνηση αγαθών, εντός ή εκτός της επιχείρησης. Αν η εν λόγω διακίνηση αφορά πώληση ή αγορά τότε θα πρέπει να καταχωρίζεται και η αξία των διακινούμενων ειδών. Συνεπώς, με την εισαγωγή των ετοίμων ηλεκτρικών συσκευών στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης από την μητρική εταιρεία, θα πρέπει να γίνει σχετική καταχώριση κατά ποσότητα και κατ’ είδος στο βιβλίο αποθήκης. Η αρχική αυτή καταχώριση (εισαγωγή) θα αφορά έτοιμα αγαθά, εφόσον ως τέτοια παραλαμβάνονται από την εταιρεία και όχι ανταλλακτικά ή πρώτες ύλες.

Εν συνεχεία, σε περίπτωση που ξεκινήσει η αποσυναρμολόγηση των ειδών αυτών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και δεύτερη καταχώριση (εξαγωγή) στο βιβλίο αποθήκης, βάσει του εκδοθέντος δελτίου εσωτερικής διακίνησης. Είναι προφανές, ότι στο εν λόγω δελτίο θα αναγράφονται τα στοιχεία των ετοίμων ειδών του αποθέματος και ως χώρος προορισμού θα αναφέρεται ο χώρος πραγματοποίησης των επισκευών (όπου ενδεχομένως γίνεται και η αποσυναρμολόγηση) ή ο χώρος αποθήκευσης των ειδών των πρώτων υλών, τα οποία θα προκύψουν από την συγκεκριμένη διαδικασία. Με την ολοκλήρωση της αποσυναρμολόγησης θα πρέπει να εκδοθεί νέο ΔΕΔ για την εισαγωγή των πρώτων υλών και ανταλλακτικών στις σχετικές μερίδες του βιβλίου αποθήκης.

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθεί η αντίστροφη διαδικασία από εκείνη που συνήθως ακολουθείται κατά την εισαγωγή πρώτων υλών και την παραγωγή έτοιμων προϊόντων.

Διευκρινίζεται δε ότι οι ποσότητες των πρώτων υλών και ανταλλακτικών που θα προκύψουν από την αποσυναρμολόγηση κάθε έτοιμου είδους θα πρέπει να επαληθεύονται και από τα δεδομένα του τηρούμενου βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών της επιχείρησης.

Αξίζει δε, τέλος, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ΚΦΑΣ (Ν 4093/2012) καταργείται από 1.1.2013 (άρθρο 13 του ΚΦΑΣ), το βιβλίο αποθήκης, κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση του λογαριασμού 94 της ομάδας 9 του ΕΓΛΣ για τις επιχειρήσεις που τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ ανά λογαριασμό.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.