31 Δεκεμβρίου 2012

Ζημιά από μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής

Τι λογιστικές εγγραφές θα γίνουν σε ΕΠΕ η οποία μεταβιβάζει εταιρικά μερίδια που είχε σε άλλη ΕΠΕ σε φυσικό πρόσωπο .Δηλαδή μεταβιβάζει την συμμετοχή που είχε σε μία ΕΠΕ σε κάποιο φυσικό πρόσωπο με ζημία π.χ. η συμμετοχή της ήταν 1000 εταιρικά μερίδια = 30000,00 και τα μεταβίβασε τα μερίδια έναντι του ποσού των 20000,00 δηλαδή ζημία 10000,00 . Ο Λογαριασμός 18 ήταν χρεωμένος με 30000,00.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι συμμετοχές των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας (διπλογραφικά) σε άλλες εταιρείες, καταχωρίζονται όπως αναφέρεται και στο ερώτημα στο λογαριασμό 18. Συγκεκριμένα στους λογαριασμούς 18.00 και 18.01 παρακολουθούνται οι μετοχές ανώνυμων εταιρειών, τα εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε. και οι εταιρικές μερίδες των άλλης νομικής μορφής εταιρειών, που η διαρκής κατοχή τους κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για τη δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας, κυρίως γιατί της εξασφαλίζει άσκηση επιρροής στις αντίστοιχες εταιρείες. Οι συμμετοχές χαρακτηρίζονται ως μορφή πάγιας επένδυσης όταν κατά την απόκτησή τους υπάρχει σκοπός για διαρκή κατοχή τους και επί πλέον το ποσοστό συμμετοχής υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου κάθε εταιρείας. Στην αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζονται ως χρεόγραφα και παρακολουθούνται στο λογαριασμό 34. Σε αυτό το λογαριασμό παρακολουθούνται οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ενώ οι συμμετοχές σε μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις παρακολουθούνται στον λογαριασμό 18.01. Οι συμμετοχές καταχωρίζονται στους οικείους υπολογαριασμούς του 18.00 ή 18.01 με την αξία κτήσης τους.

Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις να δημιουργεί προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες παρακολουθούνται στο λογαριασμό 18.00.99. Στο λογαριασμό αυτό παρακολουθούνται οι προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με χρέωση του λογαριασμού 68.01 «Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων» Κατά τον επανυπολογισμό των προβλέψεων, που γίνεται στο τέλος κάθε επόμενης χρήσης, σύμφωνα με τα παραπάνω αναπροσαρμόζονται τα ποσά των προβλέψεων, που εμφανίζονται στο πιο πάνω λογαριασμό, με βάση τα δεδομένα της νέας χρήσης, είτε με χρέωση των υπολογαριασμών του λογαριασμού 68 (σχηματισμός συμπληρωματικής πρόβλεψης), είτε με πίστωση των υπολογαριασμών του λογαριασμού 84.00 «έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων».

Επειδή στην περίπτωση του ερωτήματος δεν προκύπτει ως δεδομένο ο σχηματισμός αντίστοιχων προβλέψεων, ούτε άλλωστε παρέχονται πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ των δύο Ε.Π.Ε., η προκύψασα ζημία θα βαρύνει τη χρήση κατά την οποία αυτή καθίσταται γνωστή, βέβαιη και εκκαθαρισμένη, δηλαδή τη χρήση κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση των μεριδίων σε τιμή κατώτερη της τιμής κτήσης.
Για το σκοπό αυτό θα χρεωθεί ο λογαριασμός 38. με το τίμημα που λαμβάνει η εταιρεία (20.000 €) για τη μεταβίβαση και ο λογαριασμός 81.02.05 «Ζημίες από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων» με το ποσό της ζημίας (10.000 €), σε πίστωση του λογαριασμού 18. όπου ήταν καταχωρισμένη η εν λόγω συμμετοχή. Δηλαδή η εγγραφή θα έχει τη μορφή:

___________________________\\____________________________________
38.ΧΧ.ΧΧ Χρηματικά διαθέσιμα                            20.000,00
81.02.05 Ζημίες από μεταβίβαση δικαιωμάτων
         και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων       10.000,00
      18.ΧΧ.ΧΧ Συμμετοχές και λοιπές
               μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                                                 30.000,00
Μεταβίβαση μεριδίων εταιρείας….. ως συμβόλαιο………………………………………
------------------------------------------//---------------------------------------------------------

Τέλος σχετικά με το δικαίωμα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης της ζημίας που προκύπτει, δεδομένου ότι αυτή καθίσταται βέβαιη και εκκαθαρισμένη, η άποψή μας είναι ότι έχουν ισχύ οι διατάξεις της περ. η, της παρ.1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται η ζημία που πραγματοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου. Ο λόγος είναι ότι οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 38 του ιδίου νόμου και ο ειδικός χειρισμός που προβλέπουν αναφέρονται περιοριστικά σε μετοχές εισηγμένες ή όχι στο χρηματιστήριο και όχι σε εταιρικά μερίδια ΕΠΕ που μας απασχολούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κατά συνέπεια το δικαίωμα έκπτωσης θα πρέπει να κριθεί υπό το πρίσμα των γενικών διατάξεων του άρθρου 31. Ωστόσο, η πωλήτρια ΕΠΕ θα πρέπει να προκαταβάλει φόρο που υπολογίζεται με συντελεστή 20% επί της υπεραξίας που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 13 του ΚΦΕ. Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις η καταβολή του φόρου θα γίνει με την υποβολή σχετικής δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ της εταιρείας της οποίας μεταβιβάζονται τα μερίδια. Εφόσον δεν προκύψει φόρος κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης της εταιρείας για την οικεία χρήση, ο παραπάνω φόρος που καταβλήθηκε θα επιστραφεί, διαφορετικά θα συμψηφισθεί με τον προκύπτοντα φόρο εισοδήματος.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.