22 Οκτωβρίου 2012

Εισόδημα και φορολογία προπονητών

Παρακαλώ θα ήθελα να μου αποσαφηνίσετε το καθεστώς που ισχύει για τους προπονητές τένις και κολύμβησης όσον αφορά το εισόδημα, τον ΦΠΑ και τον ΚΒΣ. Ειδικότερα εάν αυτοί απευθύνονται προς κάποιο σύλλογο αθλητικό ή δημοτική επιχείρηση με σύμβαση παροχής έργου άλλα και προς ιδιώτες αθλούμενους επαγγελματίες ή μη. Χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για την έναρξη τους, απαλλάσσονται ή εξαιρούνται από το καθεστώς ΦΠΑ σε κάποιες περιπτώσεις; Εκδίδουν Α.Π.Υ και έχουν παρακράτηση φόρου 20% ως ελεύθεροι επαγγελματίες ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το επάγγελμα του προπονητή δεν περιλαμβάνεται στα κατονομαζόμενα στο άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. ελευθέρια επαγγέλματα. Ωστόσο η Διοίκηση με το έγγραφό της με Αρ.Πρωτ.:1053364/1042/Α0012/20.09.2007 έχει τοποθετηθεί υπέρ της άποψης ότι τα εισοδήματα που αποκτώνται από την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών βοηθού προπονητή και κατά συνέπεια και προπονητή με βάση σύμβαση έργου αποτελούν εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του N. 2238/1994, ως μη εντασσόμενα σε άλλη μορφή εισοδήματος. Έτσι υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20% κατά την καταβολή της αμοιβής από επιτηδευματίες, εφόσον η αμοιβή αυτή υπερβαίνει το ποσό των 300 €.
Όσον αφορά τον Κ.Β.Σ. δεδομένου του χαρακτηρισμού του εισοδήματος, ως προερχόμενο από ελευθέρια επαγγέλματα, το παραστατικό που εκδίδεται είναι η απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) σε κάθε περίπτωση. Προκειμένου να ισχύσουν όλα τα παραπάνω, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προβεί σε έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να θεωρήσει στη συνέχεια τα σχετικά στοιχεία, όπως επίσης και βιβλίο εσόδων - εξόδων.

Όσον αφορά τον ΦΠΑ η μόνη σχετική με αθλητικές δραστηριότητες προβλεπόμενη απαλλαγή, είναι αυτή της περ. ιδ, της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή. Κατά συνέπεια για τις υπηρεσίες που παρέχει ο προπονητής προς οποιονδήποτε φορέα, εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ καθώς δεν προβλέπεται απαλλαγή.

Τέλος σημειώνεται ότι ειδικά το εισόδημα που αποκτούν, μεταξύ άλλων και οι προπονητές, εξαιτίας της υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή της ανανέωσης συμβολαίου συνεργασίας με ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και κατανέμεται ισομερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο. Κατά την καταβολή και ανεξάρτητα της σχέσης που συνδέει τους συμβαλλόμενους, παρακρατείται φόρος με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, του ΚΦΕ στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου ποσού που ανάγεται σε όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του ΚΦΕ (άρθρο 46, παρ.1). Εννοείται ότι ειδικά για το εισόδημα αυτής της περίπτωσης και λόγω του χαρακτηρισμού του ως εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, δεν έχουν ισχύ τα παραπάνω αναφερόμενα ως προς την υποχρέωση έκδοσης ΑΠΥ, υπαγωγής σε ΦΠΑ κλπ.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.