27 Σεπτεμβρίου 2012

Τρόποι εξόφλησης τιμολογίων

Θα ήθελα παρακαλώ να μου αναφέρετε τους τρόπους εξόφλησης τιμολογίων τόσο ως προς επιτηδευματίες όσο και προς ιδιωτες. Μπορώ με επιταγές πελατών μου να εξοφλήσω προμηθευτή μου ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πολ. 1091/14-6-2010 και Πολ. 1027/9-2-2011
(α) Συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών:
Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, του άρθρου 18 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19, παρ. 25α του Ν. 3842/2010, για την απόδειξη της νόμιμης και ακριβούς συναλλαγής από τον λήπτη φορολογικού στοιχείου, η οποία αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 3.000 ευρώ και άνω, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση  να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με έκδοση απλής επιταγής του λήπτη του στοιχείου, ή με εκχώρηση επιταγών τρίτων, από αυτόν. Ως αξία συναλλαγής, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό του οικείου παραστατικού (Τ-ΔΑ, ΤΠΥ, Τιμολόγιο Πώλησης, ΑΠΥ κ.λπ.)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι το τελικό πληρωτέο. Σημειώνουμε ότι δεν απαιτείται στο εξής η έκδοση δίγραμμης επιταγής (όπως ίσχυε, πριν την ως άνω νομοθετική αλλαγή).

Περαιτέρω, σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων, για την πληρωμή ή την εξόφληση του προμηθευτή, θα πρέπει να εκδίδεται άμεσα Λογιστική Απόδειξη Εκχώρησης Αξιογράφων (αθεώρητη), στην οποία αναγράφονται απαραιτήτως τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής , φέρει τόσο ο εκδότης, όσο και ο λήπτης του στοιχείου (παρ. 9 άρθρου 18 ΚΒΣ). Επιπρόσθετα, συμπληρώνουμε ότι η διάταξη αφορά όλες τις εξοφλήσεις φορολογικών στοιχείων άνω των 3.000 ευρώ το καθένα,  ανεξαρτήτως αν η πληρωμή τους γίνεται τμηματικά ή ακόμα και όταν  δίδονται προκαταβολές. Επισημαίνεται ότι, όπως και με τις προηγούμενες διατάξεις, δεν έχουμε εφαρμογή του περιορισμού αυτού για συναλλαγές που αφορούν το εξωτερικό. Η εξόφληση των προμηθευτών της αλλοδαπής εξακολουθεί να γίνεται με τον τρόπο που γινόταν μέχρι τώρα.
Διευκρινίζεται επίσης, ότι σε περίπτωση ολικής ή τμηματικής εξόφλησης, από τον λήπτη του φορολογικού στοιχείου, με επιταγή, ο εκδότης αυτής θα πρέπει να αποδεικνύει την συναλλαγή με φωτοαντίγραφο της επιταγής, διαφυλάσσοντάς το, για όσο χρόνο προβλέπει ο ΚΒΣ στη σχετική διάταξη (άρθρο 21, παρ.2).

Στην περίπτωση που εκχωρείται επιταγή τρίτου για την εξόφληση, εκδίδεται αμέσως Λογιστική Απόδειξη Εκχώρησης Αξιογράφων (ΛΑΕΑ), όπως σημειώσαμε παραπάνω αθεώρητη, ενώ αν είναι με μηχανογραφική έκδοση, δεν απαιτείται σήμανση. Ιδιαίτερα υπογραμμίζεται ότι αν από τον λήπτη της επιταγής (δηλαδή, τον προμηθευτή) εκδίδεται άλλο μη φορολογικό παραστατικό (πχ Απόδειξη Παραλαβής Αξιογράφων, ΑΠΑ), με το περιεχόμενο και τα στοιχεία της ΛΑΕΑ, δεν χρειάζεται αυτή να εκδοθεί. Επισημαίνεται πάντως, ότι στην ΛΑΕΑ ή στην ΑΠΑ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά του αρχικού παραστατικού αξίας της συναλλαγής (Τιμολόγιο, ΤΠΥ, ΑΠΥ κ.λπ.).

(β) Συναλλαγές επιτηδευματία με ιδιώτες:

Στη συνέχεια, σε ότι αφορά φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες (ΑΛΠ, ΑΠΥ κ.λπ.), αξίας 1.500 ευρώ και πάνω (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), εξοφλούνται από τους αγοραστές ή λήπτες αυτών ιδιώτες, αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, ή με επιταγές (ισχύς από 1/1/2012). Κατά την ως άνω διατύπωση, αποκλείεται η εξόφληση των παραστατικών που εμπίπτουν στο παραπάνω όριο συναλλαγής, να γίνεται με μετρητά.

Σκόπιμο θεωρείται να αναζητήσετε στην σχετική Πολ. 1027/2011, τις εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών ή που γίνονται με ιδιώτες, οι οποίοι για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να προβούν σε εξόφληση με τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω και καταβάλλουν μετρητά ή παραδίδουν συναλλαγματικές με τελικό διακανονισμό εκτός του τραπεζικού συστήματος.  
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.