11 Σεπτεμβρίου 2012

Ενδοκοινοτική συναλλαγή διαφημιστικής προβολής

Ξενοδοχειακή μονάδα με έδρα στην Ελλάδα διαφημίζεται και πραγματοποιεί κρατήσεις μέσω της γνωστής εταιρείας boοking.com με έδρα την Ολλανδία και λαμβάνει τιμολόγιο (invoice ) προμηθειών από την booking.com.
To ερώτημα είναι, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η συναλλαγή ως προς το ΦΠΑ;
Θεωρείται πράξη λήπτη τελικά και πρέπει να πάει στην περιοδική δήλωση η καθαρή αξία; (στον κωδικό 343). Ανακεφαλαιωτικός πίνακας υπηρεσιών θα αποσταλεί ;
Για να αναγνωριστεί η δαπάνη αυτή θα πρέπει να πληρωθεί το τέλος διαφήμισης 2 % όπως με τα υπόλοιπα τιμολόγια διαφημίσεων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ως προς τον ΦΠΑ έχουν εφαρμογή για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, δηλαδή την έκδοση του τιμολογίου προμηθειών από την Ολλανδική εταιρεία, οι διατάξεις του άρθρου 14 του κώδικα ΦΠΑ. Σύμφωνα με την παρ.2 του εν λόγω άρθρου ως τόπος παροχής της υπηρεσίας θεωρείται ο τόπος εγκατάστασης του λήπτη, άρα εν προκειμένω η Ελλάδα. Επίσης ο λήπτης της υπηρεσίας είναι υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ στο Ελληνικό δημόσιο. Αυτό συνεπάγεται τις εξής υποχρεώσεις για την εταιρεία σας:

1. Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, με το ποσό της συναλλαγής κάθε μήνα1.  
2. Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ η συναλλαγή απεικονίζεται με τη διαδικασία της χρεοπίστωσης. Δηλαδή το ποσό του τιμολογίου αναγράφεται στον κωδικό 303, ώστε να αποδοθεί ο αναλογών ΦΠΑ στο δημόσιο, αλλά ταυτόχρονα και στον κωδικό 353 ώστε να ασκηθεί και το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αυτού.
3. Αναγραφή του ποσού της συναλλαγής και στον κωδικό 344 της ίδιας περιοδικής δήλωσης.
4. Αντίστοιχη θα είναι η απεικόνιση και στην εκκαθαριστική δήλωση στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
Όσον αφορά το τέλος διαφήμισης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό αφορά διαφημίσεις που πραγματοποιούνται εντός της Ελληνικής επικράτειας και μόνο. Η συγκεκριμένη διαφημιστική προβολή λοιπόν, είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του τέλους διαφήμισης (βλέπε τον Ν. 2130/1993, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2753/1999). Κατά συνέπεια και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει (άρθρο 31 ΚΦΕ), η δαπάνη θα αναγνωριστεί για έκπτωση χωρίς την καταβολή του τέλους διαφήμισης.

1 Εάν η εταιρεία δεν διαθέτει κοινοτικό ΑΦΜ και δεν έχει εγγραφεί στο σύστημα VIES θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή δήλωσης μεταβολής στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ με την οποία θα δηλώνεται η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.