6 Σεπτεμβρίου 2012

Απόδοση φόρου διανεμομένων κερδών ΕΠΕ

Σύμφωνα με τη ΠΟΛ. 1137 / 31-05-2012 η οποία αναφέρεται στο χρόνο απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2011 θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε  τα εξής: Η απόδοση του  παρακρατούμενου φόρου στα διανεμόμενα κέρδη χρήσης 2011 με την παράταση, ήταν καταβλητέα έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Ιουλίου του 2012. Η απόδοση του φόρου πρέπει να γίνει στο σύνολο των κερδών που μένουν για διανομή;  Αν η Γ.Σ. πάρει απόφαση ότι θα διανείμει μέρος αυτών θα καταβληθεί φόρος μόνο για αυτά ή πρέπει να καταβληθεί φόρος που αντιστοιχεί στο σύνολο των προς διανομή κερδών; Αν η απάντηση σας είναι να καταβληθεί για ότι διανεμηθεί το υπόλοιπο ποσό όταν θα διανεμηθεί θα έχει προσαυξήσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την διάταξη της περ. δ, της παρ. 1, του άρθρου 55, του Ν.2238/1994 (ΚΦΕ), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3943/2011, στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή ενώσεις προσώπων, ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Για την απόδοση του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. ζ, της παρ. 6, του άρθρου 54 του ΚΦΕ, ήτοι η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή των εισοδημάτων αυτών, (ή κατά την πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα αυτά), αλλά σε κάθε περίπτωση, μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού, από την γενική συνέλευση των εταίρων (ότι δηλαδή ισχύει και για τις ΑΕ). Περαιτέρω, με την Πολ. 1129/2011 διευκρινίσθηκε, ότι η παρακράτηση φόρου επί των διανεμομένων κερδών μιας ΕΠΕ, ενεργείται μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη απόφασης από την γενική συνέλευση των εταίρων και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση.
Τέλος, με την Πολ.1132/2012, ορίστηκε κατόπιν παράτασης, ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ, δηλαδή και για την ΕΠΕ, παρατείνεται μέχρι τις 8 Ιουνίου 2012.
Συνεπώς,  ειδικά για τα διανεμόμενα κέρδη των Ε.Π.Ε. της χρήσης 2011 (οικον. έτους 2012),  η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 25%, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2012, χωρίς προσαυξήσεις. Για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου θα χρησιμοποιείται το έντυπο της δήλωσης Ε.565/10, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και για την απόδοση του φόρου επί των κερδών της προηγούμενης χρήσης 2010.
Επομένως, εν συντομία, η γενική συνέλευση των εταίρων της ΕΠΕ (σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα), έπρεπε να εγκρίνει τον ισολογισμό της 31/12/2011 και την διάθεση των κερδών, μέχρι την 31/3/2012. Η δήλωση φορολογίας θα έπρεπε να υποβληθεί μέχρι 10/5/2012. Ωστόσο μετά από τις αλλεπάλληλες παρατάσεις υποβολής της δήλωσης και μοιραία, του κλεισίματος του ισολογισμού, ο τελικός «συγχρονισμός» και των δύο ημερομηνιών, ήταν η 8/6/2012. Η διοίκηση, ερμηνεύοντας τις διατάξεις (που αναφέρθηκαν πιο πάνω), όρισε ότι μετά από όλες αυτές τις καθυστερήσεις, ο παρακρατηθείς φόρος επί των διανεμομένων κερδών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου μήνα, δηλαδή εντός του Ιουλίου 2012. Μετά από αυτή την ημερομηνία θα επιβάλλεται η σχετική προσαύξηση.
Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι παρακράτηση φόρου 25% διενεργείται μόνο στην περίπτωση της διανομής κερδών στους φορείς, ή στους εργαζόμενους κ.λπ. Εφόσον τα κέρδη δεν διανέμονται, αλλά παραμένουν στην εταιρεία, ουδεμία παρακράτηση φόρου διενεργείται. Τα κέρδη αυτά, έχουν ήδη φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου (ΕΠΕ) και η περαιτέρω φορολόγησή τους, θα λάβει χώρα μόνο και όταν διανεμηθούν και φυσικά χωρίς προσαυξήσεις. Εξάλλου, η οποιαδήποτε διανομή ακολουθήσει (οποτεδήποτε), θα πρέπει να αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των εταίρων. Συνεπώς, οι νέες προθεσμίες παρακράτησης και απόδοσης του φόρου, θα «μετρούν», μετά από αυτή την απόφαση.
Χρήσιμο είναι να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η διάθεση κερδών διαφέρει από την διανομή. Η διάθεση είναι ευρεία έννοια και περιλαμβάνει τόσο την διανομή, όσο και την αποθεματικοποίηση των κερδών, ενώ η διανομή αφορά το τμήμα των κερδών που θα λάβουν οι εταίροι. Επ αυτού του ποσού, που θα διανεμηθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, θα πρέπει να παρακρατηθεί ο φόρος 25% και όχι στο εν δυνάμει διανεμητέο ποσό, το οποίο ενδέχεται να έχει μεταφερθεί στην πίστωση του λογαριασμού 42.00 Υπόλοιπο κερδών σε νέο, ή σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού, προκειμένου να διανεμηθεί αργότερα.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.