30 Ιουλίου 2012

Απασχόληση οδηγού μη μισθωτού σε ταξί με ιδιωτικό συμφωνητικό (ΠΟΛ 1096/21-6-2010 παρ.2)

θα ήθελα συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα:
1.Υποχρέωση αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ;
2.Υποχρέωση υποβολής πίνακα προσωπικού σε ΣΕΠΕ;
3.Εγγραφή του οδηγού στο βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενων του ΙΚΑ και με ποιες αποδοχές;
4.Ασφάλιση στο ΙΚΑ βάσει τεκμαρτών ημερομισθίων;
5.Η καταβολή της αμοιβή του οδηγού γίνεται ως η ΠΟΛ 1096 ορίζει. Το ποσό που εισπράττει ο ιδιοκτήτης ΤΑΧΙ ως μίσθωμα ("βάρδια") που εμφανίζεται λογιστικά - φορολογικά;
6.Για τον οδηγό υποβάλλεται Ε7 και εκδίδεται βεβαίωση αποδοχών;
7.Στη λήξη ή καταγγελία του συμφωνητικού υποβάλλεται στον ΟΑΕΔ οικειοθελής αποχώρηση ή καταγγελία σύμβασης αντίστοιχα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σχετικά με το εργασιακό καθεστώς των οδηγών ταξί θα σας παρακαλούσαμε να ανατρέξετε σε σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τον Οκτώβριο του 2010. Πρόσβαση στο εν λόγω άρθρο μπορείτε να έχετε  ακολουθώντας τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
Λ. Στεφανής, Νέο φορολογικό καθεστώς των εκμεταλλευτών ταξί
Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι κατά την πρόσληψη, την απόλυση ή την οικειοθελή αποχώρηση οδηγού ταξί με σχέση εξαρτημένης εργασίας, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες (αναγγελία στον ΟΑΕΔ και το ΣΕΠΕ κατά την πρόσληψη κ.λπ.) όπως και στην περίπτωση κάθε μισθωτού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.  Σε περίπτωση δε που συμφωνούνται κυμαινόμενες αποδοχές, ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου γίνεται σύμφωνα με τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων (Εγκ. ΙΚΑ 32/2008 η οποία εφαρμόζεται και για τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012 ).
Οι ασφαλιστικές του εισφορές θα υπολογισθούν είτε βάσει του τεκμαρτού ημερομισθίου (Τ.Η.) της  ασφαλιστικής κλάσης (Α.Κ.) 9, ήτοι 32,12€, είτε του Τ.Η. της Α.Κ. 10, ήτοι 34,69€, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Ο∆ΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΧΙ)           ΑΣΦ. ΚΛΑΣΗ    Τ.Η
Με αλλαγή (Μονοβάρδια)    9    32,12
Χωρίς αλλαγή (∆ιπλοβάρδια)    10    34,69
Οδηγοί φορτοταξί    9    32,12
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ως άνω κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών, όσο και για τον υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς του επιδόματος άδειας.
Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι η ως άνω κατάταξη ισχύει ανεξαρτήτως, της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης του μισθωτού , ενώ σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται και τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, τέκνων, υπερωριών κ.λπ.
(Βλέπε: Απόφαση ΔΣ ΙΚΑ υπ. αριθμ. 267/21.12.2010).
Εξαίρεση υφίσταται στην περίπτωση που ο εργαζόμενος: α) λαμβάνει κυμαινόμενες αποδοχές και β) οι κατώτατοι μισθοί ή ημερομίσθια που προβλέπονται από τις οικείες ΣΣΕ, συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σ΄ όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς που υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία Κλαδική Συλλογική Σύμβαση, είναι ανώτεροι των τεκμαρτών μισθών ή ημερομισθίων των κλάσεων της κατάταξης.
Στην περίπτωση αυτή, χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφαλιστικές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί και τα ημερομίσθια (Απόφαση ΔΣ ΙΚΑ υπ. αριθμ. 267/21.12.2010).
Έστω, λοιπόν, για παράδειγμα ένας οδηγός ταξί, παντρεμένος χωρίς παιδιά και με 10 έτη προϋπηρεσία, αμείβεται με κυμαινόμενες αποδοχές. Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΑ 43/2010 αν ο ανωτέρω εργαζόμενος απασχολούνταν με σταθερές αποδοχές θα  δικαιούνταν νόμιμο μηναίο μισθό: 1.054,34 € που αναλογεί σε 1.054,34/25 = 42,17 € ημερησίως. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογισθούν βάσει του Τ.Η της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, ήτοι: 40,45€ και όχι βάση του Τ.Η της 9ης ή της 10ης ΑΚ που είναι μικρότερα (32,12€ και 34,69€ αντίστοιχα).

Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση οδηγού ταξί με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, συνεπάγεται και την υποχρέωση υποβολής τόσο των προσωρινών, όσο και της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 59 του ΚΦΕ, την υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ, την χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών του άρθρου 83 του ΚΦΕ, καθώς επίσης και το δικαίωμα έκπτωσης των σχετικών δαπανών μισθοδοσίας (αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ) στα βιβλία του εκμεταλλευτή ταξί.

Τέλος, αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολ. 1096/2010, τόσο ο εκμισθωτής – ιδιοκτήτης, όσο και ο εκμεταλλευτής ταξί ο οποίος μισθώνει τη σχετική άδεια, θεωρούνται επιτηδευματίες κατά την έννοια του ΚΒΣ, με όσες υποχρεώσεις η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται (τήρηση βιβλίων, έκδοση φορολογικών στοιχείων κ.λπ.) από τις κείμενες διατάξεις του κώδικα.

30.7.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.