30 Ιουλίου 2012

Σύσταση εταιρείας παροχής ιατρικών υπηρεσιών

Προκειμένου ιατρός ελεύθερος επαγγελματίας να συστήσει ετερόρρυθμη εταιρεία χρειάζεται και ο ετερόρρυθμος έτερος να έχει άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος; Γνωρίζω πως υποχρεωτικά πλέον θα τηρεί Γ κατηγορίας βιβλία .Το ερώτημα μου είναι αν μπορεί να συστήσει ΕΕ χωρίς ο ετερόρρυθμος εταίρος να είναι Ιατρός και αν μπορεί να είναι συγγενείς α βαθμού. Επίσης αν μπορείτε να μου αναλύσετε και τον τρόπο υπολογισμού της υπεραξίας που θα καταβληθεί από την αλλαγή αυτή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η πλειοψηφία των ερωτήσεών σας απαντάται στις διατάξεις του ΠΔ 84/2001. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1, άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ - «Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (όπως είναι εκείνες των οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων), χορηγείται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος και σε ιατρικές εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή που στο σκοπό του καταστατικού τους περιλαμβάνεται η παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Στην παρ. 2, του άρθρου 11 του ως άνω προεδρικού διατάγματος αναφέρεται ότι επί προσωπικής ιατρικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.) εταίροι μπορεί να είναι μόνο ιατροί (οδοντίατροι) και λοιποί επιστήμονες του τομέα της υγείας, πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπως βιολόγοι, ακτινοφυσικοί, πυρηνικοί φυσικοί, χημικοί, βιοχημικοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές. Οι πλειοψηφία των εταίρων και ο διαχειριστής ή η πλειοψηφία των διαχειριστών είναι ειδικευμένοι ιατροί κάτοχοι τίτλου ειδικότητας απ’ αυτές που ασκούνται στα ιατρεία ή τα εργαστήρια της εταιρείας. Επομένως, δεν δύναται να μετέχουν σε ιατρική προσωπική εταιρεία φυσικά πρόσωπα τα οποία δε διαθέτουν την ιδιότητα του ιατρού ή του ιατρικού επιστήμονα. Τονίζεται δε ότι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 11, επιτρέπεται η περιορισμένη συμμετοχή λοιπών (μη ιατρών) φυσικών ή νομικών προσώπων στο κεφάλαιο μόνο της ανώνυμης ιατρικής εταιρείας.

Όσον αφορά την κατηγορία τήρησης βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9, του άρθρου 11, η εταιρεία που έχει ως αντικείμενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ΠΦΥ, τηρεί λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή.

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ενώ έγινε «προσπάθεια» κατάργησης διατάξεων του ΠΔ 84/2001, με το ΠΔ 180/2-9-2009 (στο οποίο προβλεπόταν η ένταξη σε κατηγορία βιβλίων, βάσει ύψους ακαθαρίστων εσόδων), αμέσως μετά, στις 19-10-2009, με το ΠΔ 188, καταργείται αυτό εν τη γενέσει του και επανέρχεται σε ισχύ το ΠΔ 84/2001.

«Άρθρο 1 ΠΔ 188/2009 (ΦΕΚ Α΄ 216/19.10.2009)

Το υπ` αριθμόν 180 (ΦΕΚ Α`/210/2.10.2009) προεδρικό διάταγμα "Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)" καταργείται.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 του ιδίου ΠΔ, επανέρχεται σε ισχύ το ΠΔ 84/2001.»

Στην εγκύκλιο 1052699/30.5.2003 ορίζεται ότι όταν στον χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ιδρύεται και λειτουργεί εταιρεία, στην οποία μετέχει και ο φορέας της ατομικής επιχείρησης, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ατομικής επιχείρησης ή του επαγγέλματος, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του φορέα της ατομικής επιχείρησης στην εταιρεία που συστήθηκε. Εξ άλλου με την Πολ. 1169/2011 καταργείται το πρώτο εδάφιο της παραπάνω εγκυκλίου, ότι δηλαδή υπολογίζεται υποχρεωτικά φόρος υπεραξίας με μοναδικό κριτήριο την διακοπή εργασιών μιας επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο άλλης, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση εφόσον διατηρηθεί η ατομική δραστηριότητα του ιατρού δεν υφίσταται θέμα υπεραξίας (βλ. και προϋποθέσεις συστέγασης ανωτέρω).

Γενικά σημειώνεται ότι ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται βάσει των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 13 του ΚΦΕ, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην Πολ. 1053/2003 (βλ. σύγγραμμα ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Εκδόσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2010).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.