30 Ιουλίου 2012

Υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση και θεωρημένη εκτύπωση ισολογισμού

Σε υπερδωδεκάμηνη  διαχειριστική  χρήση με Γ’ κατηγορία τήρησης  βιβλίων σε μηχανογραφημένη λογιστική όλοι οι λογαριασμοί του πρώτου (1)  έτους που κινήθηκαν , μεταφέρονται στην έναρξη του δεύτερου (2)  έτους με την ομάδα 8 της γενικής εκμετάλλευσης για να εμφανίσουν στο τέλος του δεύτερου (2)  έτους τα υπόλοιπα των λογαριασμών που κινήθηκαν μέσα στην χρήση των δύο (2)  ετών; Η εκτύπωση του ισολογισμού τυπώνεται στο θεωρημένο βιβλίο της απογραφής ή μπορεί να τυπώνεται σε αθεώρητο βιβλίο ισολογισμού ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει κατ’ αρχήν δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατ’ εξαίρεση στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ), η πρώτη διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει μεγαλύτερο του δωδεκαμήνου χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις μήνες (παρ. 1 του άρθρου 26 ΚΒΣ). Συνεπώς ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας κλείνει διαχειριστική περίοδο την 30η  Ιουνίου ή την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για παράδειγμα,  Ανώνυμη Εταιρεία ή  ΕΠΕ με έναρξη εργασιών 18-07-2011 και τέλος χρήσης 31-12-2012 (1η διαχειριστική χρήση), υποχρεούται να υποβάλει μια ενιαία δήλωση για το σύνολο της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης στο χρόνο που προβλέπεται από τη παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν.2238/1994 (ΚΦΕ). Συνεπώς στην ανωτέρω περίπτωση διενεργείται απογραφή και συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως κ.λπ.) μία φορά, κατά τη λήξη της υπερδωδεκάμηνης χρήσης. Κατά συνέπεια δεν κινούνται ενδιάμεσα (κατά την αλλαγή του ημερολογιακού έτους) οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί της ομάδας 8, αλλά μόνο στο τέλος της υπερδωδεκάμηνης χρήσης.  Συμπληρωματικά να αναφέρουμε ότι οι ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνίες και γενικά οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ, υποβάλλουν δύο δηλώσεις μία για τη δωδεκάμηνη περίοδο και μία για τη μικρότερη περίοδο, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται για την υποβολή της δήλωσης της δωδεκάμηνης περιόδου.

Άρα σε κάθε περίπτωση  στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (30-06 ή 31-12 ανάλογα)  κάθε έτους θα ξεκινήσουν οι  διαδικασίες προσδιορισμού των  οικονομικών αποτελεσμάτων δηλαδή Απογραφή – Αποτίμηση στοιχείων Απογραφής – σύνταξη Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης, με χρόνο περάτωσης των παραπάνω πράξεων μέχρι 31/03 για μεν τις ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, Κοινοπραξίες κ.λπ., ενώ για τις Α.Ε. και τους συνεταιρισμούς μέχρι 30/04, εφόσον η διαχειριστική περίοδος λήγει 31-12, ή ανάλογα (μέχρι 31/10) εάν η λήξη  διαχείρισης είναι 30-06.  Επί πλέον ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ΄ Κατηγορίας  του ΚΒΣ έχει υποχρέωση να θεωρεί στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., πριν από κάθε χρησιμοποίηση τους,  τα βιβλία που ορίζονται στο άρθρο 19 του ιδίου νόμου. Προκειμένου, επί μηχανογραφικής τήρησης μεταξύ άλλων είναι θεωρημένα:

-    Το ισοζύγιο γενικού – αναλυτικών καθολικών  
-    Το βιβλίο απογραφών και οι καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων. Στο  βιβλίο αυτό εκτός της απογραφής  εκτυπώνονται και οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός – Κατάσταση Γενικής    Εκμετάλλευσης – Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και  Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων). Στον ΚΒΣ δεν προβλέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού βιβλίου ισολογισμών, αλλά μόνο του βιβλίου απογραφών – ισολογισμού, το οποίο όπως ήδη αναφέραμε είναι θεωρημένο.

30.7.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.