30 Ιουλίου 2012

Αναδρομικές αμοιβές εκπαιδευτικής άδειας δημ. υπαλλήλου

Εκπαιδευτικός, αφού έλαβε την απαραίτητη άδεια, φοίτησε εκτός Ελλάδας σε Πανεπιστήμιο της Ευρώπης και απέκτησε αρχικά μεταπτυχιακό και εν συνεχεία διδακτορικό τίτλο. Τις προβλεπόμενες πρόσθετες αμοιβές της για τα έτη 2009, 2010 και 2011 (ύψους περ. 30.000 ευρώ, μείον 20% ως προκαταβολή φόρου) εισέπραξε την 31/12/2011 (!!!). Μπορεί να δηλώσει το μέρος των ετών 2009 και 2010 από τις παραπάνω πρόσθετες αμοιβές στα αντίστοιχα έτη με συμπληρωματικές δηλώσεις, ή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ να δηλώσει ολόκληρο το παραπάνω ποσό σαν εισόδημα του 2011, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 του ΚΦΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως είναι γνωστό ο γενικός κανόνας που τίθεται σχετικά με το χρόνο απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες είναι ότι θεωρείται ως τέτοιος ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης του.

Ωστόσο η παρ.2 του άρθρου 46 θεωρεί ότι ειδικά, για τις πρόσθετες αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, χρόνος απόκτησής τους είναι αυτός κατά τον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, για τις αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους μπορεί κατ’ επιλογή του φορολογουμένου να θεωρηθεί είτε ο χρόνος στον οποίο ανάγονται είτε ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 (απαλλαγή του 20% του ποσού). Η αληθής όμως έννοια της ανωτέρω παρ.2 του άρθρου 46 είναι ότι για τις πρόσθετες αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ακόμα και εάν αυτές καταβάλλονται στους δικαιούχους σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησης τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται. Κατά συνέπεια η άποψή μας είναι ότι δεδομένου πως η φορολογούμενη του ερωτήματος μισθοδοτείται από το Δημόσιο, δεν υπάρχει η δυνατότητα φορολόγησης των πρόσθετων αποδοχών της στο έτος στο οποίο ανάγονται αλλά θα προστεθούν για να φορολογηθούν στο έτος 2011. Πάντως σημειώνεται ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα διοικητική ερμηνεία ή λύση επί του ζητήματος αυτού, αλλά υπάρχει μόνο επί του ζητήματος της φορολόγησης των αποδοχών αυτών (σχετικά ΠΟΛ.1051/1992 και έγγραφα 1067635/1359/Α0012/23.07.2007, 1056076/1094/Α0012/05.07.2007).

30.7.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.