30 Ιουλίου 2012

ΟΕ Συστεγαζόμενων Φαρμακείων

Θα συσταθεί μια ομόρρυθμη εταιρεία συστεγασμένων φαρμακείων. Το ένα μέλος είναι φυσικό πρόσωπο. Το άλλο μέλος είναι ένα φαρμακείο κοινωνία κληρονόμων. Η ΟΕ θα γίνει στο χώρο που λειτουργεί η κοινωνία κληρονόμων. Θέλω να ρωτήσω αν μπορεί να είναι μέλος της ΟΕ η κοινωνία. Αν ναι, η κοινωνία θα πωλήσει όλα τα εμπορεύματα στην ΟΕ και θα υπολογιστεί φόρος υπεράξιας για το 50%; Θα μπορεί να έχει έδρα στο χώρο που είναι και η ΟΕ; Η πολ1032/2012 αναφέρει την περίπτωση που είναι 2 ατομικές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ερώτημα  αφορά συνδυασμένες διατάξεις του Ν.3918/2011 (Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις) και συγκεκριμένα το άρθρο 36, το οποίο ρυθμίζει θέματα λειτουργίας των φαρμακείων και του ΚΦΕ, άρθρο 13, για την αυτοτελή φορολόγηση εισοδήματος από επιχείρηση (ωφέλεια που προέρχεται από μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, ή  εταιρικών μεριδίων κ.λπ.).

Ειδικότερα, στην παράγραφο 6, του άρθρου 36, του Ν.3918/2011, αναφέρεται ότι κατ εξαίρεση των όποιων πληθυσμιακών περιορισμών ισχύουν κατά την ίδρυση και λειτουργία φαρμακείου, επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα λειτουργούντος φαρμακείου, με άλλο υπό ίδρυση φαρμακείο. Τα συστεγαζόμενα αυτά φαρμακεία, κατά ρητή διατύπωση στον νόμο, θα πρέπει να λειτουργούν υποχρεωτικά με την μορφή της Ομόρρυθμης Εταιρείας, στην οποία οι συστεγαζόμενοι φαρμακοποιοί συμμετέχουν με ίσα ποσοστά. Ωστόσο, κατά την γνώμη μας, πρόκειται για μια ιδιότυπη μορφή εταιρικής σύμπραξης, από την άποψη ότι οι φαρμακοποιοί, ως φυσικά πρόσωπα, έχουν ίδιες (αυτοτελείς) άδειες ίδρυσης φαρμακείου, υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη διεύθυνση και θεωρείται ότι λειτουργούν χωριστά, ως προς τον καθορισμό διημερεύσεων ή διανυκτερεύσεων. Η άποψη βέβαια της Διοίκησης (πολ. 1032/2012), ορθή κατά την εκτίμησή μας, είναι ότι η «ΟΕ Συστεγασμένα Φαρμακεία», δεν διαφέρει από τις λοιπές ομόρρυθμες εταιρείες και συνεπώς δεν προκύπτει διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση, εφόσον έχουμε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ΚΦΕ. Κατά συνέπεια, όταν ιδρύεται ΟΕ στον ίδιο χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση φαρμακείο και με οποιονδήποτε τρόπο φαρμακοποιός εισέρχεται ως μέλος σε αυτήν, επιβάλλεται φόρος υπεραξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου του ΚΦΕ. Χρήσιμη είναι στη συνέχεια η επισήμανση ότι, όταν στον χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ιδρύεται ΟΕ, στην οποία μετέχει και ο ατομικός επιχειρηματίας, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα οικονομικά δεδομένα της ατομικής επιχείρησης, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του ως άνω ατομικού επιχειρηματία, στην εταιρεία που ιδρύεται. Ιδιαίτερα υπογραμμίζεται στην πολ. 1032/2012, ότι η υπό ίδρυση ΟΕ συστεγαζόμενων φαρμακείων, αποτελεί διακεκριμένη οικονομική οντότητα, σε σχέση με τις προηγούμενες λειτουργούσες ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι λόγω της ιδιομορφίας του επαγγέλματος, θα εξακολουθήσουν να διατηρούν τις αυτοτελείς άδειές τους.

Σε ότι αφορά το ζήτημα της Κοινωνίας, αν δηλαδή μπορεί αυτή να είναι μέλος μιας ομόρρυθμης εταιρείας, σημειώνουμε τα παρακάτω:

Κατ αρχήν, στην κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης μιας ΟΕ, μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα μεν φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, τα δε νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να προβλέπεται στο καταστατικό τους, η συμμετοχή τους σε ΟΕ. Ωστόσο περαιτέρω, επειδή  η συμμετοχή σε ίδρυση ΟΕ, συνεπάγεται την απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας των συμμετεχόντων, προκύπτει ότι μόνο τα νομικά πρόσωπα στα οποία περιοριστικά ο νόμος αναγνωρίζει την εμπορική τους ικανότητα, μπορούν κατ αρχήν να συμμετέχουν. Άρα, συμβαλλόμενα νομικά πρόσωπα στη σύμβαση μιας ΟΕ, μπορεί να είναι οι εμπορικές εταιρείες (άλλη ΟΕ, ΕΕ, κατά μετοχές ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, Αστικός ή Αγροτικός συνεταιρισμός). Εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι άλλα νομικά πρόσωπα, χωρίς εμπορική ικανότητα, όπως είναι η αστική εταιρεία, το σωματείο, το ίδρυμα κ.λπ. δεν μπορούν να είναι ομόρρυθμοι εταίροι (ΑΠ 816/1987).

Η κοινωνία αστικού δικαίου προσδιορίζεται από τον Αστικό Κώδικα (άρθρα 785-805). Κοινωνία υπάρχει όταν ένα αδιαίρετο εμπράγματο δικαίωμα ανήκει (κατά τύχη και όχι κατά προγραμματισμό ή συμφωνία), σε περισσότερα πρόσωπα. Ο ΚΒΣ αναγνωρίζει την κοινωνία, μετά από την βούληση των κοινωνών να ασκήσουν την δραστηριότητα που προκύπτει από την εκμετάλλευση του εμπράγματου δικαιώματος (με δήλωση έναρξης εργασιών) και φυσικά την υποχρεώνει σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, εφόσον αποβλέπει σε απόκτηση εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις (εμπόριο, βιοτεχνία κ.λπ.). Κατά την γνώμη μας και σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η κοινωνία που λειτουργεί με τις παραπάνω προϋποθέσεις, αν δηλώσει συμμετοχή σε άλλη ΟΕ, γίνεται αυτόματα εμπορική προσωπική εταιρεία, προκειμένου να διαφυλαχθεί  η ασφάλεια των συναλλαγών.

Πρέπει, πάντως να υπογραμμίσουμε ότι από τις διατάξεις του άρθρου 36, του Ν.3918/2011 (παρ. 6), προκύπτει, εκτός των άλλων, τόσο η αυτοπρόσωπη διεύθυνση των φαρμακοποιών (όπως ήδη, έχουμε αναφέρει), όσο και το γεγονός ότι ο κάθε φαρμακοποιός διαθέτει αυτοτελή άδεια ίδρυσης. Συνεπώς, η κοινωνία, κατά την έννοια αυτή, πρέπει να δηλώσει διακοπή εργασιών, ώστε να δημιουργηθεί η δυνατότητα σε ένα μέλος της (φαρμακοποιός), να συμμετέχει στην «ΟΕ Συστεγαζόμενα Φαρμακεία».

30.7.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.