20 Ιουλίου 2012

ΦΑΠ για ακίνητο σε οικόπεδο τρίτου

Αγροτικός συν/σμος ενοικιάζει χωράφι συνεταίρου με ιδιωτικό συμφωνητικό. Κατά τη διάρκεια του 2011 ο αγροτικός συνεταιρισμός ανέγειρε αποθήκη. Ποιος θα υποβάλει φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας και ποιος Ε9;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Ν.3842/2010 υποκείμενοι του φόρου είναι όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο με αγορά ή με οποιαδήποτε άλλη αιτία. Αντικείμενο του φόρου είναι:

α) Το δικαίωμα της πλήρους και της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας και της οίκησης επί ακινήτων.
β) Το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακάλυπτου χώρου οικοδομής, των πιο πάνω ακινήτων.
Επίσης διευκρινίζεται στο νόμο ότι για την επιβολή του φόρου η έννοια των ακινήτων
και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων λαμβάνεται κατά τον Αστικό Κώδικα.

Με βάση τα παραπάνω υποκείμενος στο φόρο είναι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου ως έχων το δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας επί αυτού. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα (άρ.1001) ο ίδιος θεωρείται κύριος και του ακινήτου που ανεγείρεται επί του οικοπέδου του οποίου έχει την κυριότητα, ανεξάρτητα από το ποιος επιβαρύνεται με την δαπάνη κατασκευής του εν λόγω κτιρίου. Σε αυτόν εξάλλου περιέρχεται και η εκμετάλλευση του ακινήτου μετά την λήξη της μίσθωσης του οικοπέδου, εκτός εάν από το συμφωνητικό προβλέπεται άλλο, όπως π.χ. η κατεδάφιση του ακινήτου και η παράδοση του οικοπέδου στην αρχική του κατάσταση κλπ.

Δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου είναι φυσικό πρόσωπο δεν θα υποβάλλει δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας, αλλά μόνο Ε9 προκειμένου να δηλώσει την μεταβολή, δηλαδή την ύπαρξη ακινήτου (αποθήκης) επί του αγροτεμάχιου. Εν συνεχεία με βάση το σύνολο της περιουσιακής του κατάστασης θα λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα Φ.Α.Π. από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Σημειώνεται τέλος ότι η φορολογητέα αξία των αποθηκών, καθώς και των γεωργικών κτισμάτων γενικά είναι ίση με το γινόμενο της τιμής της αντίστοιχης ζώνης επί τη συνολική επιφάνεια της αποθήκης - γεωργικού κτίσματος, το συντελεστή θέσης, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή συνιδιοκτησίας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπράγματου δικαιώματος. Για τον αναλυτικό προσδιορισμό της αξίας τους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3.4, του άρθρου 32 του Ν.3842/2010.

20.7.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.