13 Ιουλίου 2012

Παρακράτηση φόρου εργολάβων

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με αντικείμενο εργασιών “Μεταλλικές Κατασκευές Σιδήρου ή Αλουμινίου” (πόρτες παράθυρα, κ.λπ. ) συνεργάζεται με Τεχνικές - Κατασκευαστικές Εταιρείες από τις οποίες η  Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει εργασίες ανακατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων, βάσει συμφωνητικού με δικά της υλικά.  Η εν λόγω Ε.Π.Ε., εκδίδει Δελτίο Αποστολής για τη διακίνηση των προϊόντων της με προορισμό το χώρο εκτέλεσης του έργου και εκτελεί και την τοποθέτησή τους. Στην τιμολόγηση υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου εργολάβων 3%;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ως τεχνικά έργα νοούνται τα οικοδομικά έργα, τα λιμενικά, τα υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόμων και γενικά έργα υπαίθρου και όχι η κατασκευή  βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων (Σ. τ. Ε. 1582/1964, 227/1961 και Φορ. Εφ. Αθηνών 2504/1974). Στην περίπτωση οικοδομικών έργων, εργολαβικές εργασίες, ειδικότερα, είναι εκείνες που αφορούν τις κατεδαφίσεις, εκσκαφές θεμελίων, κατασκευές μπετόν αρμέ, λιθοδομές, αμμοκονιάματα, ξυλουργικές εργασίες, υδροχρωματισμούς και ελαιοχρωματισμούς, διακοσμήσεις, στρώσεις πλακών και πλακιδίων, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων κ.λπ., που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συστατικών μερών του ακινήτου.

Το Σ. τ. Ε. με την υπ’ αριθ. 792/1982 απόφασή του δέχεται ότι ως χρησιμοποιούμενα υλικά λογίζονται μόνο τα υλικά για το έργο αυτό καθεαυτό, δηλαδή εκείνα που ενσωματώνονται σε αυτό για την υλική διαμόρφωσή του και όχι τα κάθε είδους εφόδια, τα οποία δεν ενσωματώνονται στο έργο αυτό καθεαυτό, αλλά χρησιμοποιούνται για την κίνηση του παραγωγικού μηχανισμού της οικείας εργολαβικής επιχείρησης, π.χ., καύσιμα, λιπαντικά  μηχανημάτων κ.λπ.
Αντίθετα, έχουμε τεχνικό έργο στις περιπτώσεις που την απαραίτητη για την κατασκευή του έργου ύλη χορηγεί ο εργολάβος (π.χ. προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων) που με τη σύμβαση η τοποθέτηση - εγκατάσταση, το στοιχείο δηλαδή της εκτέλεσης του έργου, να εμφανίζεται ως κύριο (προέχον) έναντι του στοιχείου της πώλησης.

Απεναντίας, προέχει το στοιχείο της πώλησης όταν εμπορική ή βιοτεχνική επιχείρηση αναλαμβάνει, παράλληλα με την πώληση των αγαθών που εμπορεύεται ή παράγει, και την τοποθέτηση αυτών.

Από το ερώτημα προκύπτει, ότι η εταιρεία προβαίνει μόνο στην ανακατασκευή  και ανακαίνιση  κτιρίων, μέσω μεταλλικών κατασκευών, καθώς και ορισμένων άλλων μεταλλικών μερών (θυρών κ.λπ.), ενώ οι λοιπές εργασίες  γίνονται από τρίτους. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, στα οικοδομικά έργα περιλαμβάνεται και η κατασκευή ή συναρμολόγηση σιδηρών σκελετών, οπότε θα μπορούσε κατ' αρχήν να υποστηριχθεί βάσιμα ότι στις σχέσεις της με τον εκάστοτε πελάτη προέχει το στοιχείο της πώλησης των κατασκευαζόμενων από μέρους της, μεταλλικών γενικά μερών, έστω κι αν το όλο έργο εμπίπτει στην έννοια του τεχνικού έργου. Περαιτέρω όμως η εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος προϋποθέτει τη μελέτη της συναπτόμενης κάθε φορά σύμβασης, γιατί από το περιεχόμενό της μπορεί να προκύπτει η υπεροχή του στοιχείου της μίσθωσης έργου (π.χ. παράδοση με το κλειδί στο χέρι, ευθύνη δική της έναντι του πελάτη για τις εργασίες που αναθέτει σε τρίτους, μελέτη των συμβάσεων που συνάπτει με τους τρίτους, ευθύνη έναντι δημόσιων αρχών κ.λπ.). Βλέπε σχετικό έγγραφο 1028697/10405/80012/21.4.2000.

Επιπλέον οι επιχειρήσεις σιδηροκατασκευών κατά βάση δεν είναι τεχνικές. Συνεπώς, το εισόδημα τους θεωρείται ως προερχόμενο από εμπορικές επιχειρήσεις και τα καθαρά τους κέρδη δεν προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.2238/1994 (ΚΦΕ)   και εάν ακόμη κατά τις συναλλακτικές συνήθειες εκτός από την πώληση των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων τους εκτελούν και την παρεπόμενη εργασία της τοποθέτησής τους στο πλαίσιο του όλου εκτελούμενου έργου (σχετ. έγγραφο 5916/27-10-1971).

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, στα τιμολόγια που εκδίδει η ΕΠΕ του ερωτήματος, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου  εργολάβων 3%, του άρθρου 55 του (ΚΦΕ).

13.7.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.