13 Ιουλίου 2012

Εγγραφή της ζημιάς παρελθουσών χρήσεων στο έντυπο Φ01-010

Σε φορολογική δήλωση ΑΕ οικ.2011 δηλώθηκε η ζημία μόνο της τρέχουσας χρήσης, χωρίς να δηλωθεί η ζημία των προτέρων χρήσεων. Στη φετινή δηλ.οικ.2012 δηλώθηκε η ζημία της τρέχουσας χρήσης και ως ζημία παρελθόντων ετών, δηλώθηκε μόνο η ζημία της περυσινής χρονιάς, διότι το σύστημα του ΤΑΧΙΣ έβλεπε μόνο την περυσινή ζημία. Οι δηλώσεις όλων των ετών έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση στη ΔΟΥ ώστε να δηλωθεί η ζημία προτέρων ετών, η οποία δεν είχε δηλωθεί στη φορ.δηλ.οικ.2011; Αν ναι, βάσει ποιού Νόμου μπορεί να γίνει αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1, του άρθρου 61 του ΚΦΕ, όπως αυτό διαμορφώθηκε και ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παράγραφο 1, του άρθρου 9 του Ν. 3522/2006 (ισχύς από 24/12/2006, ημέρα δημοσίευσης του νόμου αυτού), παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημιά που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού, που ορίζεται από την παράγραφο 3, του άρθρου 4, του ΚΦΕ. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή και μετά τις διαδοχικές αλλαγές που έγιναν (με τελευταία αυτή του Ν. 3842/2010), η ζημιά που προκύπτει από βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί διαδοχικώς, με θετικά εισοδήματα, στα 5 επόμενα οικονομικά έτη, ολόκληρη ή κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά. Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα συμψηφισμού της ζημιάς με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων οικονομικών ετών, ασκείται από την επιχείρηση, βάσει των παρακάτω προϋποθέσεων: (α)  Η ζημιά να αφορά εμπορική ή γεωργική δραστηριότητα, ή ελευθέριο επάγγελμα. (β) Η ζημιά να προκύπτει από την τήρηση των βιβλίων με επάρκεια και ακρίβεια, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (ΚΒΣ). (γ) Τα επόμενα οικονομικά έτη, κατά τα οποία θα συμψηφίζεται η ζημιά, θα πρέπει επίσης να προκύπτουν τα αποτελέσματα, από επαρκή και ακριβή λογιστικά βιβλία. (δ) Η ζημιά να δηλωθεί μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους.

Ως προς την τελευταία προϋπόθεση σημειώνουμε τα εξής: Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 61 (πριν, δηλαδή την αλλαγή του Ν.3522/2006), η επιχείρηση για να μην χάσει το δικαίωμα συμψηφισμού της ζημιάς, έπρεπε να την εμφάνιζε και στις δηλώσεις των επόμενων οικονομικών ετών. Αυτό, ακόμη και στην περίπτωση που κατά τα έτη αυτά, προέκυπταν επίσης ζημιές. Με τις διατάξεις που τώρα ισχύουν (από 24/12/2006), η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει την ζημιά στα επόμενα έτη, εφόσον φυσικά προέρχεται από την τήρηση των βιβλίων με επάρκεια και ακρίβεια, αλλά και εφόσον η ζημιά αυτή δηλώθηκε μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους που προέκυψε, χωρίς να απαιτείται η δήλωσή της, με τις δηλώσεις των επομένων οικονομικών ετών, όταν τα αποτελέσματα είναι ζημιογόνα. Το ζήτημα διευθετήθηκε μετά από διαφορετική άποψη που εξέφρασε το ΣτΕ (απόφαση 3431/1997), ότι δηλαδή αρκούσε η δήλωση της ζημιάς κατά το έτος που αυτή προέκυψε και όχι και στα επόμενα οικονομικά έτη. Η Διοίκηση ευθυγραμμίσθηκε με την απόφαση αυτή και νομοθετήθηκε τελικά η νέα διαδικασία (βλέπε και Πολ. 1052/2007). Επομένως, το ποσό της ζημιάς δεν «χάνεται», αν δεν αναγραφεί στη δήλωση, προσθετικά με την ζημιά της τρέχουσας χρήσης.

Παράδειγμα:
Οικονομικό έτος 2008: Λογιστικές ζημιές 50.000, Λογιστικές διαφορές 20.000. Φορολογική ζημιά 30.000, άρα ζημιά προς συμψηφισμό με κέρδη επόμενων χρήσεων 30.000.  
Οικονομικό έτος 2009: Λογιστικές ζημιές 70.000, Λογιστικές διαφορές 30.000. Φορολογική ζημιά 40.000, άρα ζημιά προς συμψηφισμό με κέρδη επόμενων χρήσεων 40.000.  
Οικονομικό έτος 2010: Λογιστικές ζημιές 40.000, Λογιστικές διαφορές 20.000. Φορολογική ζημιά 20.000, άρα ζημιά προς συμψηφισμό με κέρδη επόμενων χρήσεων 20.000.  
Οικονομικό έτος 2011: Λογιστικές ζημιές 60.000, Λογιστικές διαφορές 40.000. Φορολογική ζημιά 20.000, άρα ζημιά προς συμψηφισμό με κέρδη επόμενων χρήσεων 20.000.

Σύνολο ζημιών που δικαιούται να συμψηφίσει η επιχείρηση στο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) 110.000, αν είναι κερδοφόρο. Επομένως, κατά το έτος αυτό, αρκεί η επιχείρηση να αποδείξει ότι οι ζημιές των προηγουμένων ετών που αναγνωρίζονται φορολογικά, έχουν δηλωθεί (έχει δηλαδή υποβληθεί φορολογική δήλωση) μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους.

13.7.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.