28 Ιουνίου 2012

Συμφωνητικά με συνεργείο καθαρισμού

Συνεργείο καθαρισμού πρόκειται να αναλάβει τον καθαρισμό είκοσι (20)  πολυκατοικιών. Πρέπει να συνάψει συμφωνητικά με την κάθε μία πολυκατοικία  χωριστά; Ποιές είναι οι επιπτώσεις εάν δεν συναφθούν τέτοια συμφωνητικά; 
Eπιπλέον, πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση του συνεργείου καθαρισμού που εκδίδει μηνιαία Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών σε επιχείρηση, που δεν έχει συναφθεί ποτέ συμφωνητικό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με την ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β’/18.7.2000 (ΦΕΚ 951/Β’/31.7.2000) καθορίστηκε η υποβολή των συμφωνητικών που καταρτίζουν οι υπόχρεοι, με συγκεντρωτική κατάσταση  (διαφορετικά από ότι ορίζεται με τον Ν.1882/1990, άρθρο 8, παρ. 16). Η υποβολή  αυτή γίνεται ως εξής:
1)  Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται σε κατάσταση η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία για θεώρηση στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Ιανουαρίου - Απριλίου - Ιουλίου - Οκτωβρίου κάθε έτους.
Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.
2)  Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συμφωνητικού (αριθμός και ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας, ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ κάθε συμβαλλόμενου στο συμφωνητικό, αντικείμενο συμφωνητικού, ποσό, διάρκεια, λοιπές παρατηρήσεις).
3) Η κατάσταση με τα αναγραφόμενα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 και 2, υποβάλλεται μόνο από κάθε συμβαλλόμενο επιτηδευματία στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του ΔΟΥ για θεώρηση και, σε περίπτωση που και οι δύο ή περισσότεροι συμβαλλόμενοι είναι επιτηδευματίες, τότε αρμόδια για τη θεώρηση είναι η ΔΟΥ που φορολογείται ο κάθε συμβαλλόμενος επιτηδευματίας.
Για τον τόπο και χρόνο φύλαξης των συμφωνητικών και καταστάσεων της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του Π.Δ.186/1992 περί ΚΒΣ.  Επιπλέον από τις διατάξεις  του Ν. 1882/1990 δεν ορίζεται σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης συμφωνητικού.  Σε περίπτωση, όμως, που καταρτισθεί συμφωνητικό θα πρέπει να περιληφθεί στις τριμηνιαίες καταστάσεις από τον υπόχρεο επιτηδευματία.
Είναι προφανές  ότι η υποχρέωση  αυτή, δηλαδή της κατάθεσης στις  αρμόδιες Δ.O.Y. των συμφωνητικών που καταρτίζονται από τους επιτηδευματίες ή τρίτους, αποβλέπει στο να διασφαλιστεί η έκδοση του προβλεπόμενου στοιχείου από το Π.Δ. 186/1992 ( KBΣ)  για κάθε συναλλαγή.
Ακόμα,  σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 και της  παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.2386/1996,  δεν καθιερώνεται γενικώς το ανίσχυρο κάθε συμφωνητικού , δημοσίου ή ιδιωτικού , εφόσον τούτο δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα προς θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , αλλά η δυσμενής αυτή συνέπεια ισχύει μόνο έναντι της φορολογικής αρχής, χωρίς η ακυρότητα να επεκτείνεται μεταξύ των  συμβαλλομένων. (Αριθ.  Απόφασης Αρ. Παγ. 1698/2001).
Επομένως,  σύμφωνα με τα παραπάνω,  δεν είναι υποχρεωτική η  σύνταξη συμφωνητικών,  αρκεί  η συναλλαγή  αυτή (π.χ. του συνεργείου καθαρισμού πολυκατοικιών ) να καλύπτεται για κάθε πολυκατοικία με το ανάλογο στοιχείο του (ΚΒΣ), στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. Ομοίως και για τις  συναλλαγές  μεταξύ επαγγελματιών  που ήδη έχουν εκδοθεί τα ανάλογα στοιχεία του (ΚΒΣ).  Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον  καταρτιστεί συμφωνητικό, θα πρέπει να περιληφθεί στις τριμηνιαίες καταστάσεις από τους  υπόχρεους  επιτηδευματίες  οι οποίες πρέπει να θεωρηθούν από την αρμόδια  Δ.Ο.Υ  των επιτηδευματιών . Άποψη μας είναι ότι η κατάρτιση συμφωνητικών  και η θεώρησή τους από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. , ειδικά  αν πρόκειται για επαγγελματίες,  διασφαλίζουν  σε κάθε περίπτωση την ορθή έκδοση του προβλεπόμενου στοιχείου του ΚΒΣ και την αποφυγή αμφισβητήσεων κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου.
28.6.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.