12 Ιουνίου 2012

Μισθώματα ακινήτου που δεν εισπράχτηκαν

Φορολογούμενος έχει εκμισθώσει ακίνητο του σε ατομική επιχείρηση αντί του ποσού έστω 2000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης δεν κατέβαλλε κανένα μίσθωμα για το έτος 2011 και αντί αυτού έκανε και αγωγή για μείωση του μισθώματος σε 500 ευρώ. Το ερώτημα μου είναι τι εισόδημα από ενοίκια θα δηλώσω για την χρήση 2011( άσχετα αν τα εισέπραξα ή όχι) το ποσό που αναγράφεται στο θεωρημένο μισθωτήριο ή το ποσό της αγωγής που κατέθεσε ο μισθωτής και ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει συζητηθεί.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η παρ.1 του άρθρου 22 του ΚΦΕ αναφέρει σαφώς ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα αποτελεί για τον εκμισθωτή, το μίσθωμα που συμφωνήθηκε εκτός εάν αυτό είναι μικρότερο από το αντικειμενικά προσδιορισμένο ελάχιστο μίσθωμα. Μάλιστα ως αποδεικτικό στοιχείο του συμφωνηθέντος μισθώματος λαμβάνεται καταρχήν το συμφωνητικό των δύο μερών, το οποίο έχει θεωρηθεί κατά τα γνωστά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δηλαδή το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα δεν συνδέεται με την ταμειακή είσπραξη ή όχι του συμφωνημένου μισθώματος. Η μόνη εξαίρεση που αναγνωρίζεται είναι αυτή της παρ.7 του άρθρου 4 του ΚΦΕ, σύμφωνα με την οποία εάν ο φορολογούμενος αποδεδειγμένα δεν εισέπραξε τα μισθώματα, μπορεί να αποφύγει την φορολόγηση μόνο εφόσον προβεί στην εκχώρηση των μισθωμάτων αυτών στο δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα, καταθέτοντας έγγραφη δήλωση και προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαστικά ή εξωδικαστικά έγγραφα και δικαιολογητικά, εντός του οικονομικού έτους φορολόγησης των μισθωμάτων αυτών.
Η έγερση από την πλευρά του μισθωτή απαίτησης για μείωση του μισθώματος, δεν αναιρεί την ύπαρξη της συμφωνίας (που προσδιορίζει το μίσθωμα) μέχρι τη στιγμή που το δικαστήριο λάβει τη σχετική απόφαση. Κατά συνέπεια, τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της δήλωσης δεν υπάρχει η δυνατότητα να δηλωθεί μίσθωμα μικρότερο από το αναφερόμενο στο συμφωνητικό.
Περαιτέρω και λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 2 του άρθρου 20 του ΚΦΕ σύμφωνα με την οποία «για εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων, που καταβάλλονται αναδρομικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση, χρόνος απόκτησης αυτών θεωρείται ο χρόνος στον οποίο ανάγονται τα μισθώματα», στην περίπτωση που το δικαστήριο προσδιορίσει μίσθωμα διαφορετικό από το αναφερόμενο στο ιδιωτικό συμφωνητικό, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση για το έτος στο οποίο ανάγονται τα μισθώματα, ούτως ώστε να λάβει επιστροφή των επιπλέον φόρων και τελών που κατέβαλε.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.