12 Ιουνίου 2012

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και έντυπο Ε3

ΣΤΟ ΔΙΕΤΕΣ Η ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ.
ΣΤΟ Ε3 ΠΟΙΑ ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ (ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρχικά παρατηρούμε ότι οι εισφορές των εργαζομένων, σε κάθε περίπτωση, περιλαμβάνονται στο ποσό των μικτών αποδοχών και δεν διαχωρίζονται προκειμένου να απεικονισθεί το έξοδο της μισθοδοσίας.
Περαιτέρω, η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, για την πρόσληψη ανέργων ή την διατήρηση θέσεων εργασίας, αποτελούν έσοδο για την επιχείρηση, το οποίο πρέπει να εμφανίζεται αυτοτελώς στα λογιστικά βιβλία, μετά την έκδοση του τιμολογίου της παρ. 3, του άρθρου 12 του ΚΒΣ (αθεώρητο). Αν τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας, για την απεικόνιση των ποσών της επιδότησης  χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 74.03 «Ειδικές επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις» (74.03.00 «Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ»), ενώ σε βιβλία Β’ κατηγορίας, τα ως άνω ποσά καταχωρίζονται σε ξεχωριστή στήλη του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων, ως λοιπές πράξεις (περ. β, παρ. 1, του άρθρου 6 του ΚΒΣ). Η επιχείρηση, παράλληλα, καταχωρίζει ολόκληρο το έξοδο της μισθοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών), ανεξαρτήτως αν μεσολαβεί επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, ή όχι. Συνεπώς, στο έντυπο Ε3, θα καταχωρισθεί η συνολική δαπάνη της μισθοδοσίας (Πίνακας ΣΤ, υποπίνακας δ, κωδικοί 522, 523, 524, κατά περίπτωση) για βιβλία Β’ κατηγορίας και (Πίνακας Θ’, υποπίνακας  στ, κωδικός 439) για βιβλία Γ’ κατηγορίας και περαιτέρω, αν υπάρχει ένταξη της επιχείρησης σε πρόγραμμα επιδότησης μέρους ή ολόκληρου του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών, τα σχετικά ποσά των επιδοτήσεων θα εμφανισθούν, αφενός μεν στην πρώτη σελίδα του εντύπου (Πίνακας Ε, κωδικός 681), για πληροφοριακούς λόγους, αφετέρου δε στον Πίνακα Η’, κωδικός 465 (βιβλία Γ’ κατηγορίας) και στους κωδικούς 273, 282, 278, κατά περίπτωση (βιβλία Β’ κατηγορίας).
Επισημαίνεται ότι τα ποσά των επιδοτήσεων δεν απαλλάσσονται της φορολογίας (εκτός αν αναφέρεται ρητά στον νόμο), σε αντίθεση ενδεχομένως, με ποσά επιχορηγήσεων, όπως πχ τα ποσά της περ. γ, του άρθρου 6, του ΚΦΕ. Ο νομοθέτης επιθυμεί την συνδρομή του δημόσιου χρήματος (ΟΑΕΔ) στην προσπάθεια να μειωθούν προβλήματα απασχόλησης (πρόσληψη ανέργων, διατήρηση θέσεων εργασίας), αλλά δεν απαλλάσσει τα έσοδα αυτά από τον φόρο εισοδήματος, με το δεδομένο ότι το έξοδο που επιδοτείται (εδώ η μισθοδοσία), εν δυνάμει εκπίπτει ολόκληρο από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, προκειμένου να προσδιορισθεί το λογιστικό αποτέλεσμα.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.