12 Ιουνίου 2012

Αλλαγή κωδικού δραστηριότητας

Υπάρχει  υποχρέωση  αλλαγής  Κωδικού Κύριας Δραστηριότητας σε Δευτερεύουσα, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της Δευτερεύουσας υπερβαίνουν εκείνα  της Κύριας δραστηριότητας;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Κύρια, δευτερεύουσα και βοηθητικές δραστηριότητες
Μια δραστηριότητα θεωρείται ότι έλαβε χώρα όταν συνδυάζονται πόροι, όπως εξοπλισμός, εργασία, παραγωγικές τεχνικές, δίκτυα ή προϊόντα πληροφόρησης, που οδηγούν στη δημιουργία συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών. Μια δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από την εισροή προϊόντων (αγαθά ή υπηρεσίες), την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγή προϊόντων, πώληση εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών (εκροές).
Μια επιχείρηση μπορεί να ασκεί μία ή περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες,
που περιγράφονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες της NACE «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1398 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Η κύρια δραστηριότητα μιας μονάδας είναι εκείνη που συνεισφέρει περισσότερο στη συνολική προστιθέμενη αξία της μονάδας. Η κύρια δραστηριότητα ταυτοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο «από πάνω προς τα κάτω» , δηλαδή (η μέθοδος αυτή ακολουθεί την ιεραρχική αρχή: η ταξινόμηση μιας μονάδας στο χαμηλότερο επίπεδο πρέπει να είναι συνεπής με την ταξινόμηση στα υψηλότερα επίπεδα), και φυσικά δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχει κατά 50% και πάνω στη συνολική προστιθέμενη αξία.
Ως προστιθέμενη αξία στο κόστος των συντελεστών παραγωγής ορίζεται:
Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων, χωρίς τους συνδεδεμένους με αυτά φόρους επί των προϊόντων
+ ιδιοπαραγωγή και ιδιοχρησιμοποίηση αποθεμάτων ως παγίων
+ λοιπά οργανικά έσοδα
+ ή – μεταβολές αποθεμάτων
- αγορές αγαθών και υπηρεσιών
- δασμούς και άλλους φόρους συνδεδεμένους με το κόστος παραγωγής, (όχι όμως τον Φ.Π.Α.) 

 

Ο ορισμός προέρχεται από την CODED (Concept and Definitions Database) της Eurostat, σε προσαρμογή με τη λογιστική των επιχειρήσεων.

2. Μια δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι κάθε άλλη δραστηριότητα της επιχείρησης (εκτός της κύριας), που οι εκροές αγαθών και υπηρεσιών της είναι κατάλληλες για παράδοση σε τρίτους.
Οι βοηθητικές δραστηριότητες είναι αυτές που γίνονται εσωτερικά σε κάθε
μονάδα, προς χάριν της κύριας και των δευτερευουσών. Έτσι, π.χ. η λογιστική,  η μεταφορά των αγαθών, η αποθήκευση, το τμήμα αγορών ή προώθησης των πωλήσεων, η επισκευή και η συντήρηση κλπ, όταν γίνονται μόνο για την υποστήριξη της κύριας και των δευτερευουσών δραστηριοτήτων μιας μονάδας,  είναι βοηθητικές.  (Α.Υ.Ο.Ο 1061748/987/ΔΜΒ΄/ΠΟΛ.1086/22.06.2009)
Από τα παραπάνω προκύπτει αφενός μεν,  ότι δεν είναι απαραίτητο τα ακαθάριστα έσοδα της κύριας δραστηριότητας (μοναδικής) να υπερβαίνουν οπωσδήποτε το 50% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων, αφετέρου στο ΚΩΔ. 705 του Εντύπου Ε3 αναγράφεται ο κωδικός αριθμός της Κύριας Δραστηριότητας  και στον ΚΩΔ. 761 του ιδίου εντύπου, αναγράφεται η δραστηριότητα που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, η οποία μπορεί είναι  δευτερεύουσα ή μία από τις δευτερεύουσες.
Επομένως αυτό σημαίνει ότι το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση είτε αφορά την κύρια είτε τη δευτερεύουσα.
Επιπλέον,  η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δήλωση μεταβολής της δευτερεύουσας σε κύρια δραστηριότητα, σύμφωνα με την περίπτωση β, της παραγράφου 1, του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ),
εφόσον, κατά την άποψη μας,  τα ακαθάριστα έσοδα της δευτερεύουσας για τις επόμενες συνεχόμενες τουλάχιστον (2) χρήσεις είναι μεγαλύτερα της κύριας δραστηριότητας.
Με την ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών), διευκρινίσθηκε  μεταξύ άλλων ότι, η   δήλωση αυτή,  προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών  από την ημέρα της μεταβολής  δραστηριότητας.
Περαιτέρω , προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων, έχει δημιουργηθεί υπηρεσία υποβολής δήλωσης αλλαγής  μέσω διαδικτύου, για να  χρησιμοποιηθεί όμως  η  εφαρμογή αυτή  θα πρέπει η επιχείρησή  να είναι πιστοποιημένη στο TAXISNET.  Η υποβολή γίνεται με τη μεταφόρτωση (upload) ενός αρχείου με τους νέους  Κ.Α.Δ. στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας   Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  Το αρχείο το οποίο υποβάλλεται πρέπει να έχει δημιουργηθεί βάσει των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας  και Οικονομικών. Για τη διευκόλυνση αυτών που δεν διαθέτουν εφαρμογή δημιουργίας τέτοιου αρχείου, η ΓΓΠΣ έχει δημιουργήσει πρόγραμμα δημιουργίας αρχείου ΚΑΔ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.