6 Ιουνίου 2012

Αγορές εφημερίδων από περίπτερο

Περίπτερο με Β κατηγορίας βιβλία : Α) σε ποίους κωδικούς του Ε3 καταχωρεί τις αγορές των καρτών κινητής τηλεφωνίας τις πωλήσεις και την απογραφή των αποθεμάτων (10% επί των αγορών εφ’ όσον απαλλάσσεται από απογραφή όταν η ετήσιος τζίρος δεν υπερβαίνει το όριο των 150.000,00 €, Β) ποιος Μ.Σ.Κ.Κ. χρησιμοποιείται; Γ) το εισόδημα το οποίο προκύπτει από αυτή την διαδικασία θεωρείται εισόδημα από Π.Υ ή από Λιανική Πώληση εμπορευμάτων και σε ποίους κωδικούς του Ε3 γράφεται;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Οι εκμεταλλευτές περιπτέρου, στο τηρούμενο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων καταχωρίζουν την αξία των πωλούμενων εφημερίδων και περιοδικών σε ιδιαίτερη στήλη ως «Πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου» και σε ιδιαίτερη στήλη την προμήθεια τους - έσοδο, βάσει της λαμβανόμενης εκκαθάρισης του πρακτορείου (Πολ. 1091/2010). Επομένως, η προμήθεια - έσοδο θα λαμβάνεται υπόψη στον λογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος, ενώ η καταχώριση των πωλήσεων, που θα γίνεται με το ημερήσιο, θα έχει πληροφοριακό χαρακτήρα.
 
Περαιτέρω τονίζεται ότι στην περίπτωση των περιπτέρων και των υπολοίπων σημείων λιανικής πώλησης εφημερίδων και περιοδικού τύπου, οι εφημερίδες και οι λοιπές περιοδικές εκδόσεις, μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις τους από τα πρακτορεία (ή υποπρακτορεία) τύπου με σκοπό την διάθεσή τους στο κοινό. Συνεπώς, τα περίπτερα, καθώς και οι λοιπές επιχειρήσεις που πωλούν εφημερίδες και περιοδικά (καταστήματα ψιλικών ειδών κ.λπ.), λειτουργούν ως «κέντρα διανομής - προώθησης» και όχι ως μεταπωλητές των έντυπων αυτών μέσων. Για τον λόγο αυτό, τα ανωτέρω έντυπα δεν αγοράζονται ως αγαθά, δηλαδή δεν πραγματοποιείται μεταβίβασή τους, απλώς παραλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις αυτές και διατίθενται στο κοινό. Εν συνεχεία, οι εν λόγω επιτηδευματίες, αποδίδουν τα έσοδα από την πωλήσεις των εφημερίδων στα πρακτορεία διανομής, παρακρατώντας την προμήθειά τους. Τέλος, η αδιάθετη ποσότητα των έντυπων μέσων επιστρέφεται στα πρακτορεία, κ.ο.κ. Συνεπώς, δεν υφίσταται αγορά των εφημερίδων ή των υπολοίπων περιοδικών εντύπων από τα περίπτερα και άρα δεν καταχωρίζεται κάποιο ποσό στο βιβλίο εσόδων - εξόδων για τη λήψη και εναπόθεση των συγκεκριμένων αγαθών στις εγκαταστάσεις του περιπτέρου κ.λπ. Είναι προφανές ότι εφόσον δεν υφίσταται αγορά, η αξία των εφημερίδων που λαμβάνονται από το περίπτερο με σκοπό την πώλησή τους, δεν θα εμφανισθεί στο έντυπο Ε3 - Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών.
 
Όσον αφορά την υποχρέωση σύνταξης απογραφής διευκρινίζεται ότι ο εκμεταλλευτής περιπτέρου απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά του στοιχεία, εφόσον τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας (Πολ. 1198/2010 & 1134/2004). Αναφέρουμε δε ότι δεν υφίσταται κάποιος ενιαίος ΜΣΚΚ για το σύνολο των δραστηριοτήτων του περιπτέρου, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται χωριστοί συντελεστές για κάθε επιμέρους δραστηριότητα (λ.χ.  35% για την πώληση εφημερίδων - ΚΑ 9206, 3% για την πώληση τηλεκαρτών λιανικώς - ΚΑ 9241, 4% για την πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων ΚΑ 5403 κ.λπ.). Σημειώνεται, τέλος, ότι για τον σκοπό του αυτοελέγχου βάσει των διατάξεων των άρθρων 13-17 του Ν 3296/2004, ως ΜΣΚΚ θα ληφθεί υπόψη ο μέσος σταθμικός συντελεστής που θα προκύψει από τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των ΜΣΚΚ κατά κατηγορία ακαθάριστων εσόδων δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της οικείας χρήσης.
6.6.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.