Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


Χρονοδιάγραμμα επένδυσης στo πλαίσιo των τεσσάρων δράσεων του EΣΠΑ 2014-2020
29.2.2016

Στις 11-02-2016 προκηρύχθηκαν οι τέσσερις πρώτες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό ...

Tags: Διοίκηση-Οικονομία
Ομαδικές απολύσεις
15.1.2015

Ομαδικές απολύσεις ...

Tags: Ασφαλιστικό Δίκαιο
Συνέλευση εταίρων και αποφάσεις εταίρων ΙΚΕ - Άρθρα 68-74 Ν 4072/2012
15.1.2015

Συνέλευση εταίρων και αποφάσεις εταίρων ΙΚΕ - Άρθρα 68-74 Ν 4072/2012 ...

Tags: Διοίκηση-Οικονομία
Στοιχεία συμβάσεων εργασίας ΕΠΑ & διοικητικές υποχρεώσεις της ΕΠΑ και του έμμεσου εργοδότη, Κωνσταντίνος Γάτσιος, Δικηγόρος, MBA, M.Sc.
27.3.2013

Α/Α Ενέργειες 1. Οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης που συνάπτονται μεταξύ της ΕΠΑ και των μισθωτών (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 124 του Ν 4052/2012) πρέπει - εκτός των στοιχείων του άρθρου 2 του ΠΔ 156/1994 - να περιλαμβάνουν και τα εξής επί πλέον στοιχεία: Α) Αναγραφή του αριθμού ...

Tags: Λογιστική
Eνέργειες για την άσκηση δραστηριότητας εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ), Κωνσταντίνος Γάτσιος, Δικηγόρος, MBA, M.Sc.
27.3.2013

Α/Α Ενέργειες Ενδεικτικές ημερομηνίες 1. Προετοιμασία και κατάθεση του φακέλου στην Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρίθμ. 1517/34/29.1.2013 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 155/29.1.2013) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση της δραστηριότητας της ...

Tags: Λογιστική
Λύση και οριστικό «κλείσιμο» επιχείρησης (το παράδειγμα της ΟΕ), Λ. Σκουλαρίκη, Ν. Σγουρινάκης
1.5.2012

Τα νομικά βιβλία μας λένε με ποιους τρόπους λύεται μια εταιρία (π.χ. πάροδος διάρκειας, καταγγελία, συμφωνία των εταίρων). Μας λένε επίσης ότι «μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης». Και μετά τι γίνεται; Πώς παύει οριστικά να υπάρχει μια εταιρία όχι μόνο για το εταιρικό δίκαιο, ...

Tags: Εμπορικό Δίκαιο
Καταβολή παραβόλου επί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στις διοικητικές διαφορές ουσίας (Επιμ. Πέτρος Πανταζόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Ν.)
1.3.2012

Όπως είναι γνωστό, μεταξύ των δαπανών στις οποίες υποβάλλεται κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ο ενδιαφερόμενος για την κίνηση (καθώς και τη συνέχιση) της δίκης ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων είναι και το παράβολο. Η νομολογία, όπως πραναφέρθηκε, γενικά δέχεται ότι το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, που διασφαλίζει ...

Tags: Φορολογία
Σύγκληση γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρίας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο (Άρθρα 26, 26α, 27, 29, 35α και 35β ΚΝ 2190/1920)
1.2.2012

Σύγκληση γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρίας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο (Άρθρα 26, 26α, 27, 29, 35α και 35β ΚΝ 2190/19201) Για να συνέλθει έγκυρα και να λάβει έγκυρες αποφάσεις η Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας θα πρέπει προηγουμένως να έχει συγκληθεί νομίμως. Για να θεωρηθεί νόμιμη η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ...

Tags: Εμπορικό Δίκαιο
Διαδικασία ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν 3869/2010) (Επιμ. Έλενα Φ. Κοσσένα, Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία)
1.1.2012

1. Εισαγωγικά Ο Ν 3869/2010 [1] , που ετέθη σε εφαρμογή την 1.9.2010 [2] , αποτελεί μια προσπάθεια του κράτους για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου και διαρκούς αυξανόμενου κοινωνικού προβλήματος, αυτού της υπερχρέωσης [3] . Έρχεται να συμπληρώσει ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μείωση ή την αναδιάρθρωση των χρεών και ...

Tags: Αστικό Δίκαιο
Διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 5 -10 του Ν 3959/2011 (Επιμ. Θένια Παναγοπούλου/Ελένη Λύκου, Δικηγορική Εταιρία Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες)
1.11.2011

1. Εισαγωγικά [1] Ο Ν 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού αντικατέστησε τον ισχύσαντα Ν 703/1977 και με τις διατάξεις των άρθρων 5-10 ρυθμίζει τον έλεγχο των συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων. Ενώ ο Ν 703/1977 προέβλεπε γνωστοποίηση συγκέντρωσης μεταγενέστερη από την πραγματοποίησή της για μικρής σημασίας συγκεντρώσεις, ο Ν 3959/2011 προβλέπει ...

Tags: Εμπορικό Δίκαιο
Ενέργειες της τράπεζας πριν από τη χορήγηση πίστωσης σύμφωνα με τη νέα (2010) ΚΥΑ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (Επιμ. Βασίλης Σάλιαρης, Δικηγόρος, University of Tuebingen (LL.M), Μέλος της δικηγορικής εταιρίας «Μωράτης-Πασσάς» Έφη Αρματά, Δικηγόρος, UCL (LL.M), KCL (MA), Μέλος της δικηγορικής εταιρίας «Μωράτης-Πασσάς»)
1.10.2011

Εισαγωγή H Οδηγία 2008/48/ΕΚ [1] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις της καταναλωτικής πίστης (η «Οδηγία») κατήργησε την προγενέστερη σχετική Οδηγία 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η οποία είχε ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ1-983/21.3.1991 [2] . Η Οδηγία ενσωματώθηκε στο ...

Tags: Εμπορικό Δίκαιο
Η διαδικασία σύγκλησης, η διεξαγωγή της συνεδρίασης και η λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 ΚΝ 2190/1920 (Επιμ. Α. Σπυρίδωνος, Δικηγόρος, ΔΝ, Εταίρος της «Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»)
14.9.2011

Με τη διάταξη του άρθρου 20 του ΚΝ 2190/1920 [1] που φέρει [2] τον τίτλο «Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου» [3] ορίζεται το νομικό πλαίσιο σύγκλησης και διεξαγωγής της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας, ενώ με τη διάταξη του άρθρου 21 του ΚΝ 2190/1920 που φέρει τον τίτλο «Λήψη ...

Tags: Εμπορικό Δίκαιο
Ενέργειες για τη σύγκληση και διενέργεια Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ΑΕ με βάση το νέο Νόμο 3884/2010
14.7.2011

Κατερίνα Κ. Μαλάνου, Δικηγόρος, LL.Μ. Α/Α Ενέργειες Υποθετικές ημερομηνίες Τσεκ με √ 1. Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης1 των μετόχων της εταιρίας2. 1 Μαΐου 2. Δημοσίευση (κατ’ άρθρο 26 ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει) της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων3 - σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα ...

Tags: Εμπορικό Δίκαιο
Η νέα διαδικασία σύστασης εταιριών μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης - Ν 3853/2010, όπως εξειδικεύτηκε με την ΚΥΑ Κ1-802/2011, σε συνδυασμό και προς τον Ν 3419/2005 για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
14.7.2011

Επιμ. Α. Σπυρίδωνος, Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M., εταίρος της εταιρίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Η νέα διαδικασία σύστασης εταιριών μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης - Ν 3853/2010, όπως εξειδικεύτηκε με την ΚΥΑ Κ1-802/2011, σε συνδυασμό και προς τον Ν 3419/2005 για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) Επιμ. Α. Σπυρίδωνος, ...

Tags: Εμπορικό Δίκαιο
Διάγραμμα διαδικασιών Διαδικασία σύναψης Ειδικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
14.7.2011

Επιμ. Μ. Κλώνη, Δικηγόρος, μέλος της δικηγορικής εταιρίας «Ι. Ληξουριώτης - Γ. Θεοδόσης & Συνεργάτες» Διαδικασία σύναψης Ειδικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Με το άρθρο 13 του Ν 3899/2010 «επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α’ 212/17.12.2010) που ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του (17.12.2010), προστέθηκε ...

Tags: Εργατικό Δίκαιο
Διαδικασία ολοκλήρωσης απόσπασης κλάδου ή τμήματος επιχείρησης σύμφωνα με το Ν 2166/1993 (Επιμ. Θένια Παναγοπούλου, Ελένη Λύκου, Δικηγορική Εταιρία Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες)
1.6.2011

Στο άρθρο 1 (παρ. 1 εδ. ε’) του Ν 2166/1993, ο οποίος ρυθμίζει φορολογικές απαλλαγές, προβλέπεται η περίπτωση της απόσπασης (απόσχισης) κλάδου ή τμήματος [1] οποιασδήποτε νομικής μορφής λειτουργούσας επιχείρησης και η εισφορά αυτού σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία [2] . Κλάδος επιχείρησης νοείται το σύνολο των στοιχείων της επιχείρησης τα ...

Tags: Εμπορικό Δίκαιο
Διαδικασία έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου (Επιμ. Μαρία Κ. Καράμπελλα, Δικηγόρος, LL.M. (UCL), Mέλος της Δικηγορικής Εταιρίας «Μωράτης Πασσάς»)
1.5.2011

Με τον Ν 3156/2003 (ο «Νόμος») εισήχθησαν νέες διατάξεις [1] και εκσυγχρονίσθηκε το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ώστε το ομολογιακό δάνειο να καταστεί εύχρηστο και αποτελεσματικό εργαλείο μεσο-μακροπρόθεσμης άντλησης κεφαλαίων για τις ελληνικές ανώνυμες εταιρίες. Ο Νόμος επίσης θέσπισε σειρά φορολογικών [2] και άλλων απαλλαγών και διευκολύνσεων [3] που καθιστούν πιο ...

Tags: Εμπορικό Δίκαιο
Ενέργειες σχετικά με τη σύγκληση και τη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης ΑΕ
1.1.2011

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Υποθετικές ημερομηνίες Τσεκ με V 1. Σύγκληση της γενικής συνέλευσης με πρόσκληση των μετόχων από το ΔΣ της εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την καθορισμένη ημέρα της συνεδρίασης (για τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Μέχρι 8 Ιουνίου 2. Υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχία κυρωμένου αντιγράφου της ...

Tags: Εμπορικό Δίκαιο
Ενέργειες σχετικά με τη σύγκληση και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
1.1.2011

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Υποθετικές ημερομηνίες Τσεκ με V 1. Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόσκληση από τον Πρόεδρο αυτού, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση (άρθρο 20 ΚΝ 2190/1920). Μέχρι 27 Νοεμβρίου 1Α. Αίτηση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον ...

Tags: Εμπορικό Δίκαιο
Μετατροπή ΟΕ σε ΑΕ - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ΚΝ 2190/1920
1.1.2011

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Υποθετικές ημερομηνίες Τσεκ με V 1. Λήψη ομόφωνης απόφασης από τους εταίρους της ΟΕ, εκτός αν προβλέπεται κάτι άλλο στο Καταστατικό της (ΑΚ 748, 749) περί: α) μετατροπής της ΟΕ σε ΑΕ με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΝ 2190/1920, β) καθορισμού της ημερομηνίας κατάρτισης του Ισολογισμού ...

Tags: Εμπορικό Δίκαιο

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.