Το νέο δίκαιο της ΑΕ Κατάρτιση καταστατικού ΑΕ μετά το Ν 3604/2007

Α/Α Κατάρτιση καταστατικού ΑΕ μετά το Ν 3604/1007 'Αρθρο κ.ν. 2190/1920
1. Παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης για την έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου ενώ παράλληλα περιγράφονται τα διάφορα πιθανά προνόμια (Περίπτωση Α). 3 § 1 επ.
2. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει, για τις προνομιούχες μετοχές που είναι μετατρέψιμες σε κοινές με δήλωση του μετόχου, άλλο χρόνο μετατροπής αντί του χρόνου λήψεως της σχετικής δήλωσης (Περίπτωση Γ). 3 § 3
3. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης «δεσμευμένων» μετοχών και ο καθορισμός των όρων εξαγοράς τους (Περίπτωση Α). 3 §§ 7-9
4. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση εξαγοράς των μετοχών του μετόχου που επιθυμεί να μεταβιβάσει δεσμευμένες μετοχές ως προς τις οποίες η εταιρία δεν παρέχει την έγκρισή της (Περίπτωση Α). 3 § 8
5. Το καταστατικό μπορεί να απαλλάσσει τις μη εισηγμένες εταιρίες από την υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων, οπότε και πρέπει να ορίζει πώς θα αποδεικνύεται η μετοχική ιδιότητα (Περίπτωση Γ). 8β § 4
6. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου με εισφορές σε είδος ή έκδοσης μετοχών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, καθώς και να προβλέπει την έκδοση μετοχών μόνο μιας από τις ήδη υφιστάμενες κατηγορίες (Περίπτωση Β). 13 § 7
7. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερη δημοσιότητα από τη νόμιμη προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων (Περίπτωση Α). 13 § 9
8. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών (Περίπτωση Β). 17β
9. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει τον αριθμό (σταθερό ή μέγιστο ή/και ελάχιστο) των μελών του ΔΣ (Περίπτωση Α). 18 § 2
10. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι μέλη του ΔΣ μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα (Περίπτωση Β). 18 § 2
11. Επιτρέπεται να προβλέπεται από το καταστατικό η εκλογή του ΔΣ μέσω διαδικασίας ψηφοδελτίου, ώστε να εκπροσωπείται και η μειοψηφία (Περίπτωση Β). 18 § 6
12. Επιτρέπεται να εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ, αν το προβλέπει το καταστατικό (Περίπτωση Β). 18 § 7
13. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την εκλογή από το ίδιο το ΔΣ μελών του σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων κ.λπ., αλλά και ότι το ΔΣ μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με τα απομένοντα μέλη (Περίπτωση Β). 18 §§ 7,8
14. Το καταστατικό μπορεί να προσδιορίζει το χρόνο ή τις περιπτώσεις που υποχρεούται να συνεδριάζει το ΔΣ, καθώς και τον τόπο των συνεδριάσεων (Περίπτωση Α). 20 §§ 1,2
15. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει συνεδρίαση του ΔΣ και της ΓΣ με τηλεδιάσκεψη (Περίπτωση Β). 20 § 3α, 28 § 6
16. Το καταστατικό μπορεί να παρεκκλίνει από τις διατάξεις για τις διατυπώσεις και προθεσμίες σύγκλησης του ΔΣ (Περίπτωση Α). 20 § 5α
17. Το καταστατικό μπορεί να καθορίζει το πρόσωπο που έχει την εξουσία να επικυρώνει τα πρακτικά του ΔΣ (Περίπτωση Α). 20 § 8
18. Το καταστατικό μπορεί κατ' εξαίρεση να προβλέπει ότι σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του ΔΣ (Περίπτωση Γ). 21 § 2
19. Παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης σε σώμα και καθορισμού της νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρίας κατά την ίδρυσή της από το καταστατικό (Περίπτωση Α). 22 § 3
20. Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που το ΔΣ μπορεί (ή υποχρεούται) να αναθέτει σε μέλη του (Περίπτωση Α). 22 § 3
21. Το καταστατικό μπορεί να απαγορεύσει την παραπέρα ανάθεση εξουσιών από τα μέλη του ΔΣ, στα οποία έχουν ήδη ανατεθεί εξουσίες (Περίπτωση Γ). 22 § 3
22. Το καταστατικό μπορεί να μειώνει τα ποσοστά για την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας σε ορισμένα ζητήματα (Περίπτωση Α). 22β § 1, 39 § 9, 40
23. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή του άρθρου 23α και σε άλλα πρόσωπα (Περίπτωση Β). 23α § 5
24. Για μη εισηγμένες εταιρείες επιτρέπεται να προβλέπεται από το καταστατικό τόπος συνεδρίασης της γ.σ. οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή (Περίπτωση Β). 25
25. Για μη εισηγμένες εταιρίες επιτρέπεται να προβλέπονται από το καταστατικό ορισμένοι εναλλακτικοί τρόποι σύγκλησης της ΓΣ, που μπορούν να αντικαταστήσουν, εν όλω ή εν μέρει, τη δημοσίευση διά του τύπου (Περίπτωση Β). 26 § 2α
26. Επιτρέπεται να προβλέπεται από το καταστατικό η παράσταση και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου εξ αποστάσεως (Περίπτωση Β). 28 § 7
27. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει τις ιδιότητες των προσώπων που διενεργούν τον τακτικό έλεγχο και άλλα σχετικά με τον τακτικό έλεγχο ζητήματα (Περίπτωση Β). 36 §§ 1-3, 36α § 2
28. Το καταστατικό μπορεί να παρεκκλίνει από τον κανόνα ότι, σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 48α § 5, τυχόν διατάξεις για δέσμευση των μετοχών δεν λαμβάνονται υπόψη (Περίπτωση Γ). 48α § 6
29. Το καταστατικό μπορεί να διευρύνει τους λόγους εξαγοράς της μειοψηφίας από την εταιρεία μετά από αίτηση της πρώτης (Περίπτωση Α). 49α § 2

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.