Ενέργειες σχετικά με τη σύγκληση και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Υποθετικές ημερομηνίες Τσεκ με V
1. Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόσκληση από τον Πρόεδρο αυτού, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση (άρθρο 20 ΚΝ 2190/1920). Μέχρι
27 Νοεμβρίου
1Α. Αίτηση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο αυτού, με την οποία ζητούν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έστω
15 Νοεμβρίου
2 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ και υπογραφή του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης. 30 Νοεμβρίου
3 Υποβολή στην αρμόδια Νομαρχία αντιγράφου των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 20 παρ. 7 ΚΝ 2190/1920). Μέχρι
20 Δεκεμβρίου

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.