Ενέργειες σχετικά με τη σύγκληση και τη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης ΑΕ

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Υποθετικές ημερομηνίες Τσεκ με V
1. Σύγκληση της γενικής συνέλευσης με πρόσκληση των μετόχων από το ΔΣ της εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την καθορισμένη ημέρα της συνεδρίασης (για τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Μέχρι 8 Ιουνίου
2. Υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχία κυρωμένου αντιγράφου της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση, καθώς και ένα αντίτυπο του φύλλου των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή της ΓΣ (άρθρο 26α παρ. 1 ΚΝ 2190/1920). Μέχρι 9 Ιουνίου
2Α. Υποβολή από την εταιρεία αντιγράφων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών, στην αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχίας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση (άρθρο 43β παρ. 3 ΚΝ 2190/1920). Μέχρι 9 Ιουνίου
3. Δικαίωμα μετόχου να ζητήσει πριν από την τακτική ετήσια γενική συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών (άρθρο 27 παρ. 1 ΚΝ 2190/1920) - δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης. Έστω 19 Ιουνίου
4. Κατάθεση των μετοχών, μαζί με τυχόν πληρεξούσια, από τον μέτοχο στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την γενική συνέλευση, προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτήν (άρθρο 28 ΚΝ 2190/1920). Έστω 23 Ιουνίου
5. Τοιχοκόλληση σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την ΓΣ, στον οποίο αναγράφονται τυχόν αντιπρόσωποι αυτών, καθώς και οι διευθύνσεις τους (άρθρο 27 παρ. 2 ΚΝ 2190/1920). 27 Ιουνίου
6. Διενέργεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 30 Ιουνίου
7. Υποβολή από το ΔΣ στην αρμόδια Διεύθυνση της νομαρχίας κυρωμένου αντιγράφου των πρακτικών της ΓΣ, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής αυτής. Μέχρι 20 Ιουλίου

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.